Maak een keuze

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf: 1 november 2015

Preambule

Tallsay.com dient als platform waar Deelnemers een Artikel kunnen plaatsen en eventueel een vergoeding ontvangen via reclame uitingen die naast het Artikel worden weergegeven. Tallsay.com dient enkel als technische ondersteuning en is derhalve op geen enkele wijze inhoudelijk betrokken bij het vertoonde Artikel.

Artikel 1 Definities

1.1 Tallsay.com: de gebruiker van deze voorwaarden.
1.2 Deelnemer: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website van Tallsay.com Artikel publiceert.
1.3 Artikel: een door de Deelnemer geschreven tekst over een specifiek onderwerp.
1.4 Website: de website van Tallsay.com, te bereiken via www.Tallsay.com .

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Tallsay.com deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tallsay.com en de Deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3 Tallsay.com behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Tallsay.com overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt Tallsay.com de Deelnemer hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

3.1 De Deelnemer dient bij aanmelding alle (persoonlijke) gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke) gegevens dient de Deelnemer onmiddellijk door te geven aan Tallsay.com door deze gegevens in zijn account aan te passen.
3.2 Tallsay.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet ontvangen betalingen als gevolg van foutief opgegeven informatie door de Deelnemer.
3.3 Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn op het moment van aanmelding.

Artikel 4 Account & vergoeding

4.1 Tallsay.com is gerechtigd om zonder van opgaaf van redenen een Deelnemer een account te weigeren of een reeds aangemaakte account verwijderen.
4.2 Iedere Deelnemer krijgt na aanmelding inloggegevens van Tallsay.com, waarmee toegang tot het persoonlijke account verkregen kan worden. Het staat de Deelnemer daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.
4.3 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Tallsay.com toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot de account van de Deelnemer, is Tallsay.com gerechtigd het account te blokkeren of te verwijderen.
4.4 De Deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Account van de Deelnemer worden gedaan.
4.5 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Account van de Deelnemer, zonder dat dit de Deelnemer toegerekend kan worden, dient de Deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan Tallsay.com te melden.
4.6 Tallsay.com is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Account door derden.
4.7 De Deelnemer vrijwaart Tallsay.com van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van de Deelnemer.
4.8 Indien door vertoning van reclame naast een door Deelnemer geschreven Artikel inkomsten worden gegenereerd zal Tallsay.com de Deelnemer 80% van deze inkomsten doen toekomen. Tallsay.com kan nimmer garanderen dat er inkomsten worden gegenereerd en is derhalve nimmer aansprakelijk voor gemiste inkomsten.
4.9 Eventuele inkomsten die worden gegenereerd als omschreven in artikel 4.8 zullen aan het account van de Deelnemer worden gecrediteerd.
4.10 Vanaf € 10,- is het mogelijk om een uitbetaling aan te vragen. Bedragen van minder dan € 10,- (zegge: tien euro) worden niet uitbetaald.
4.11 Indien de Deelnemer geen uitbetaling aanvraagt binnen 12 maanden na het bereiken van het minimale bedrag van € 10,- (zegge: tien euro) of langer dan 12 maanden geen nieuw krediet meer ontvangt, geeft de Deelnemer Tallsay.com toestemming het openstaande krediet van de Deelnemer te kwijtschelden.

Artikel 5 Gebruik Tallsay.com

5.1 Nadat de Deelnemer een Account heeft aangemaakt krijgt de Deelnemer toegang tot de diensten van Tallsay.com.
5.2 De Deelnemer kan kosteloos Artikelen plaatsen op de Website.
5.3 De Deelnemer dient alle door Tallsay.com gepubliceerde richtlijnen met betrekking tot de inhoud van een Artikel te respecteren. Hieronder vallen zowel de richtlijnen als neergelegd in de deze voorwaarden als de richtlijnen die via de Website worden gepubliceerd. Indien de Deelnemer op enig moment in strijd handelt met de genoemde richtlijnen is Tallsay.com gerechtigd het Artikel te verwijderen of aan te passen. Tallsay.com is dan eveneens gerechtigd de aan de Deelnemer toekomende vergoedingen voor onbepaalde tijd op te schorten en eventuele te verrekenen met de door Tallsay.com gemaakte kosten of gelede schade.
5.4 Tallsay.com behoudt zich het recht voor om Artikelen aan te passen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de opmaak, spelfouten, gebruikte afbeeldingen en externe links.
5.5 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste Artikelen. De door Deelnemer geplaatste artikelen mogen nimmer rechten van derden schenden of op enige andere wijze een onrechtmatig karakter vertonen. Door aan derde toebehorende informatie, afbeeldingen en dergelijke in een Artikel te verwerken verklaart de Deelnemer dat zij over de benodigde toestemmingen beschikt van de rechthebbende. Deelnemer vrijwaart Tallsay.com tegen enige vorderingen van derden die mochten ontstaan als gevolg van enige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6 Verplichtingen Deelnemer

6.1 De Deelnemer dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Tallsay.com aan de Deelnemer zal melden.
6.2 De Deelnemer dient oprecht te handelen richting Tallsay.com en andere Deelnemers.
6.3 De Deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Tallsay.com en andere Deelnemers.
6.4 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Tallsay.com en andere Deelnemers en bezoekers. De Deelnemer dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
6.5 Het is de Deelnemer niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
6.6 Tallsay.com zal enkel Artikelen plaatsen die in de Nederlandse taal zijn geschreven. Tallsay.com zal tevens geen Artikelen plaatsen die grof en/of ongepast taalgebruik bevatten.
6.7 Het is de Deelnemer niet toegestaan Artikelen en/of overige inhoud te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, , smadelijke, obscene, kwetsende, pornografische of gewelddadige aard zijn of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kunnen uitlokken. Ook is het niet toegestaan om Artikel en/of overige inhoud te plaatsen die in strijd zijn met de doelstellingen van Tallsay.com of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
6.8 Het is niet toegestaan Artikelen te plaatsen die niet geschikt zijn voor lezers van onder 18 jaar of op enige andere wijze in strijd zijn met de fatsoensnormen en goede zeden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Tallsay.com.
6.9 Een door de Deelnemer geplaatst artikel dient derhalve van informatieve waarde te zijn. Het is de Deelnemer niet toegestaan om via een Artikel gebruikers van de Website en/of derden te bewegen tot het verrichten van activiteiten die uitsluitend als doel hebben de Deelnemer op enige wijze financieel te bevoordelen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan, doch niet uitsluitend: het aansporen tot het klikken op advertenties, klikken op links, uitvoeren van zoekopdrachten, surfen op websites, lezen van e-mails of het invullen van online-enquêtes.
6.10 Het is niet toegestaan om reclame materiaal (banners, hyperlinks) toe te voegen aan een Artikel.
6.11 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 6.10 is het de Deelnemer toegestaan een hyperlink op te nemen in een Artikel indien deze hyperlink verwijst naar externe of interne internetpagina die van aanvullende waarde is voor de inhoud van het geplaatste Artikel. De beoordeling over de aanvullende waarde van een dergelijk hyperlink ligt uitsluitend bij Tallsay.com.
6.12 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 6.13 is het de Deelnemer alleen toegestaan afbeeldingen op te nemen in een Artikel indien deze van toegevoegde waarde is of gerelateerd is aan de inhoud van het Artikel, zulks uitsluitend ter beoordeling van Tallsay.com
6.13 De Deelnemer dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.

6.14 Indien de Deelnemer in strijd handelt met enige bepalingen uit deze voorwaarden of overige door Tallsay.com gepubliceerde richtlijnen, heeft Tallsay.com het recht het account of Artikel(en) van de Deelnemer onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen. Tallsay.com is dan eveneens gerechtigd de aan de Deelnemer toekomende vergoedingen voor onbepaalde tijd op te schorten en eventueel te verrekenen met de door Tallsay.com gemaakte kosten.

Artikel 7 Beëindiging

7.1 Deelnemers kunnen hun account zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
7.2 Het account zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Tallsay.com worden verwijderd.
7.3 Tallsay.com is te allen tijde gerechtigd om een Account te verwijderen indien zich dringende redenen voordoen. Tallsay.com is in ieder geval gerechtigd een account te verwijderen indien een Deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Deelnemer op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Tallsay.com.
7.4 Tallsay.com kan een account zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de Deelnemer te informeren over de verwijdering.
7.5 Indien Tallsay.com overgaat tot verwijdering van een Account laat dit het recht van Tallsay.com om eventueel geleden schade te vorderen onverlet.
7.6 Na beëindiging van de overeenkomst behoudt Tallsay.com het recht om de Artikelen, aldan niet met gewijzigde inhoud, te herpubliceren op de Website.
7.7 Indien de overeenkomst wordt beëindigd zullen de bepalingen in artikel 7, 8 en 9 voor onbepaalde tijd van toepassing blijven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Tallsay.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Deelnemer.
8.2 Tallsay.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Deelnemers op de Website.
8.3 Tallsay.com kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) via de Website.
8.4 Mocht Tallsay.com onverhoopt aansprakelijk worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Tallsay.com beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekering wordt uitgekeerd. Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Tallsay.com beperkt tot € 100,- (zegge: honderd euro).
8.5 In het geval Tallsay.com aansprakelijk wordt gesteld voor een aan de Deelnemer toe te rekenen gedraging of nalaten, zal de Deelnemer Tallsay.com vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Tallsay.com.
8.6 Tallsay.com is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Tallsay.com ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo's afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Tallsay.com of diens licentiegevers.
9.2 De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van Tallsay.com mogen door de Deelnemer op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Tallsay.com nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
9.3 Indien een Deelnemer inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Tallsay.com, is de Deelnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Tallsay.com van ten minste honderd Euro. Tallsay.com behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
9.4 Door het plaatsen van Artikelen en dergelijke verklaart de Deelnemer dat de door hem/haar ingestuurde Artikelen vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de ingezonden Artikelen. De Deelnemer vrijwaart Tallsay.com tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van Artikelen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.
9.5 Door publicatie van Artikel op de Website aanvaardt de Deelnemer het risico dat bezoekers mogelijk kopieën van het Artikel opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer. Tallsay.com aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die Deelnemer mocht lijden als gevolg van een inbreuk op het aan de Deelnemer toebehorende intellectuele eigendom.
9.6 Alle rechten van intellectuele eigendommen op geplaatste artikelen behoren aan de Deelnemer toe. De Deelnemer verschaft Tallsay.com een exclusief licentierecht op alle intellectuele eigendommen welke berusten op een door de Deelnemer geplaatst Artikel. Het aan Tallsay.com verstrekte licentierecht omvat in ieder geval het recht om een Artikel te vermenigvuldiging, te bewerken, te vertalen, op te slaan en te publiceren op websites die gelieerd zijn aan Tallsay.com.

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert