Het evangelie is goud: het schittert als een briljant!

Door B B Koster gepubliceerd in Evangelie

De eeuwige Zoon van God is schitterend!

Jezus Christus de eeuwige Zoon van God en de afdruk van Zijn Wezen schittert als een briljant in de vier evangeliën. Op twaalfjarige leeftijd sprak Hij al als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Zijn spreken en optreden met Goddelijke autoriteit liet een bijzondere indruk achter bij de mensen! En wat te denken van het eerste wonder dat in het teken stond van vreugde? Circa zeshonderd liter water in wijn veranderen! De ontelbare wonderen in al haar facetten en het spreken van de vele gelijkenissen. Alles in overeenstemming met Zijn Vader. Jezus Christus kwam naar de aarde om de wil van Zijn Vader te volbrengen! DIt is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik een welbehagen heb!

 

De vier evangeliën: belichting van vier kanten

Mattheüs : de Koning : begint met het geslachtsregister en geboorte van Jezus Christus.

Markus : de Dienstknecht (hfst. 1 t/m 13) : boek van de wonderen : gehoorzaam tot de dood (hfst. 14 t/m 15).

Lukas : de Zoon des mensen : als dokter benadrukt hij het menselijke leven van de Zoon van God.  

Johannes : de eeuwige Zoon van God : het vlees geworden Woord.

 

Honderd procent schuldig tegenover een heilig God!

De mens staat honderd procent schuldig bij een driemaal heilig God in het krijt en verdiend het eeuwige oordeel, maar door het persoonlijk aanvaarden van het offer van Jezus Christus in geloof (Rom. 10:17 : geloof – gehoor – Woord van God) komt de genade van God tot de mens (wedergeboorte). Weet dat God ten alle tijde uw hart aanziet (1 Samuel 16:7). U kunt met Hem geen spelletje spelen : God is heilig en daaruit voort vloeien liefde (genade) en gerechtigheid! Vanuit de gedachte dat God heilig is kunnen wij Hem beter begrijpen.

 

Erkennen

Erkenning is een zeer belangrijk aspect in Gods ogen : belijden (1 Joh. 1:9) gaat zoveel verder dan sorry of het spijt me : het is erkennen – in overeenstemming zijn met God, met verandering tot gevolg!

Erkennen dat u een zondaar bent; een zoon of dochter van Adam : gevangen in het web van satan; een slaaf van de zonde :  een verduisterd hart. Een bijna perfect leven leiden in uw ogen brengt u niet in de hemel. Uw leven moet honderd procent perfect zijn; ook uw gedachtenleven en begeerten. Al uw werken in eigen kracht zijn voor God als een wegwerpelijk kleed (Jesaja 64:6).

Erkennen dat Jezus Christus door Goddelijke interventie geincarneerd is in het vlees : Maria, zwanger bevonden uit de Heilige Geest was het uitverkoren instrument om de Zaligmaker ter wereld te doen komen. Jozef werd de rol toebedeeld als een vader (Lukas 3:23-38) die ieder kind nodig heeft. In het geval van de Here Jezus o.a. de vlucht naar Egypte en de terugkeer uit Egypte (Mattheüs 2:13-23).

Erkennen dat Jezus Christus is Die Hij zegt dat Hij is, is een zeer belangrijke sleutel : de eeuwige Zoon van God : de grote IK BEN (eer Abraham was ben Ik! – Johannes 8:58) : God gemanifesteerd in het vlees : honderd procent God én honderd procent mens : het vlekkeloze Lam van God : in alles verzocht uitgezonderd de zonde (Hebreeën 4:15 : Jezus Christus de grote Hogepriester).

Erkennen dat Jezus Christus niet kwam om de wet te ontbinden maar te vervullen (Mattheüs 5:17). Wat de mens niet kon doen heeft Hij op perfecte wijze gedaan : honderd procent vervulling van Gods heilige wet die geestelijk is (Romeinen 7:14).

Erkennen dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God als het vlekkeloze Lam van God uw zonden gedragen heeft aan het hout om u zo weer te kunnen verzoenen met een heilig God. De onschuldige stierf voor de schuldige. Hij die strafonwaardig was werd strafwaardig voor u. Uw schuld tegenover een driemaal heilig God is onnoemelijk hoog maar in Jezus Christus wordt u volledig in de vrijheid gezet : honderd procent vergeving : onschuldig : dat is genade!

 

Geef uw hart aan de Here Jezus!

Vader in de hemel ik erken een zondaar (kern) te zijn en daarom doe ik zonden : ik mis het doel waarvoor u mij geschapen hebt. Ik ben een slaaf van de zonde maar dank u wel dat uw geliefde Zoon voor mij naar de aarde is gekomen, uw wet voor honderd procent heeft vervuld aan het kruis van Golgotha. Here Jezus ik dank u dat u voor mij de prijs heeft betaald. Wat ik in de eeuwigheid niet kan terugbetalen heeft u voor mij betaald. Dank u wel daarvoor. Wilt u in mijn hart komen wonen door uw Heilige Geest, ik wil uw kind zijn. Maak van mij een nieuwe schepping door wedergeboorte, het werk van Uw Geest. Wilt u mij vullen met uw blijdschap en vrede. Amen!

 

Het nieuwe testament lezen

Ik wil u bemoedigen om de Bijbel te gaan lezen : door wedergeboorte is het uw geestelijke voedsel geworden! Mijn advies is om een Bijbel (Statenvertaling of Herziene Statenvertaling te kopen). Leest toch anders dan via smartphone of tablet. U kunt in het Johannes evangelie beginnen en ontdekken hoe de Here Jezus spreekt met autoriteit : gezag. Het gesprek met Nicodemus (Joh. 3) - het gesprek met de Samaritaanse vrouw (Joh 4) - de lamme te Bethesda (Joh. 5). Ik hoop en bid dat u met mij zult beamen: het evangelie is schitterend omdat de eeuwige Zoon van God schitterend is!

Een gezegende dag toegewenst!

 

Geschreven door: B.B. Koster.

P.S. Dit artikel is niet bedoeld om voor een boek of preek te gebruiken. Doet u dat wel dan zijn de geestelijke consequenties voor u. God is heilig en laat niet met zich spotten! Delen staat vrij.

24/06/2019 11:34

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert