Het verdrag van Marrakesh:

Door Candice gepubliceerd in Nieuws en politiek

Het verdrag van Marrakesh:

d8577bc5a9a0b33331fe33f33a73bfbf_medium.

https://www.geotrendlines.nl/wat-staat-er-in-de-verklaring-van-marrakesh/

Er is al een hoop over gezegd en het is al enorm zwaar bekritiseerd … maar is dat wel terecht? Laten we de punten van het verdrag eens op een rijtje zetten om op die manier beter inzicht in dat verdrag te krijgen om tot een positief of negatief oordeel te komen. Diverse landen hebben dus ook al aangegeven het niet te gaan ratificeren en dat zijn de volgende landen:

VS

Israël

Oostenrijk

Hongarije

Australië

Estland

Kroatië

Polen

Tsjechië

Zwitserland (voorlopig nog niet)

België (Nog niet definitief)

Nederland? (Komt nog een debat)

Daarnaast is het meer dan aannemelijk dat de islamitische landen het akkoord ook niet zullen tekenen, want die nemen namelijk echt geen vluchtelingen op. M.u.v. Turkije, Libanon en Jordanië tijdens de Syrische burgeroorlog … de laatste twee genoemde landen deden dat voorheen ook al met Palestijnse vluchtelingen, maar die Palestijnen hebben het in die twee landen heel erg slecht en krijgen slechts minieme steun en hulp van deze twee landen en de Syriërs in Turkije hebben het daar ook niet bepaald lekker. Ook Rusland, China plus de Afrikaanse landen gaan het echt niet zomaar tekenen en dus mag je dat akkoord nog voor het geratificeerd wordt een enorme mislukking noemen.

Ik ben sowieso al van mening dat iedere migrant die geen geldige documenten heeft waarmee kan worden aangetoond wie het is en waar hij/zij vandaan komt niet eens in aanmerking moet komen voor de basis procedures. Geen geldige en duidelijke documenten is linea recta terug de oceaan op om te gaan zoeken naar die documenten. Een echte vluchteling houdt ze, omdat daarmee kan worden aangetoond dat ze echte vluchtelingen zijn!

ee894a88ce537a0f4f77ce8cc5f79c3f_medium.

https://www.stopmarrakesh.com/ 

De belangrijkste punten van het akkoord

en mijn mening daarover:

In hoofdlijnen gaat de Marrakesh verklaring over het in kaart brengen van de aantallen migranten, het waarborgen van de veiligheid van de migranten tijdens hun oversteek en het verbeteren van de informatievoorziening aan migranten. Ook moeten migranten geholpen worden bij integratie op de arbeidsmarkt en moeten zij toegang krijgen tot voorzieningen als zorg en onderwijs. Opvallend is de passage over het veranderen van de beeldvorming over migranten in de media en de afspraak om nieuwe wetten in te voeren om negatieve uitlatingen over migranten te bestraffen.

Het waarborgen van de veiligheid van de migranten tijdens hun oversteek?

Volgens mij moet er worden ingezet op een einde maken aan dat oversteken. Daar zit het probleem. Als je gaat vastleggen dat die oversteek veilig moet gebeuren dan kun je ze net zo goed ophalen met vliegtuigen.

1. In kaart brengen van migratiestromen:

Het eerste doel van de verklaring is om de migratiestromen in de wereld beter in kaart te brengen, door te registreren waar de migranten vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Op die manier probeert men beter inzicht krijgen in de omvang en de richting van migratiestromen. Door deze statistieken te standaardiseren wordt het mogelijk om data uit verschillende landen te combineren en dubbeltelling te voorkomen.

Goed, dit is niet verkeerd. Beter in kaart brengen waar ze vandaan komen en naartoe willen gaan.

2. Aanbieden van ontwikkelingshulp:

Het tweede deel van de verklaring heeft betrekking op het verbeteren van de situatie in de landen waar de meeste migranten vandaan komen.

Dat betekent concreet het aanpakken van structurele problemen die ervoor zorgen dat mensen een land verlaten en naar een ander land verhuizen. In de verklaring worden problemen genoemd als voedselonzekerheid, gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, gebrek aan werkgelegenheid, slechte infrastructuur en ongelijke rechten van vrouwen en meisjes.

Daar heb ik al eens over geschreven, want het is (mogelijk) de enige manier om die stroom op een normale wijze te stoppen. Alleen zal je dan dus wel absoluut eerst een einde moeten maken aan de dictatoriale bewinden en aan de terreurorganisaties in die landen … want om onwijze hoeveelheden miljarden te gaan investeren in landen zonder een democratisch bestel is hetzelfde als investeren in vastgoedprojecten op meteorendeeltjes (die verbranden in de dampkring). Dat is nutteloos, maar het idee is op zich prima … zonder meer links, maar absoluut prima en ... een illusie, want zoals ik al zei, je zal dan eerst met een mega militaire operatie moeten komen om een einde te maken aan al die dwaze dictators en terreurbendes. En daarna dient er eerst flink  geïnvesteerd te worden in schoolopleidingen zodat de mensen in die landen daarna in staat zijn om hun landen economisch op te bouwen en alleen dat al vergt miljarden en heel veel jaren. Dus idee is goed, maar gewoon niet realistisch.

3. Betere informatievoorziening voor migranten:

Alle landen die de verklaring ondertekenen moeten een centraal en publiek toegankelijke website lanceren waarop migranten informatie kunnen vinden over het immigratieprocedure, de benodigde documentatie, het immigratiebeleid en de toegang tot onderwijs. Ook moeten deze websites inzicht verschaffen in de kosten van levensonderhoud in hun land. Deze websites moeten migranten helpen om te bepalen naar welk land ze het beste kunnen verhuizen.

In de verklaring staat ook dat er langs de meest gangbare migratieroutes informatiepunten moeten komen, zodat migranten ook onderweg informatie kunnen opvragen.

Daarbij moeten ze geholpen worden door vertegenwoordigers uit het land van herkomst, zodat de migranten kunnen communiceren in een taal die ze begrijpen.

Ook staat er in de verklaring dat migranten, zodra ze in het land van bestemming zijn aangekomen, geïnformeerd moeten worden over hun rechten en plichten. Het gaat daarbij om informatie over nationale wetgeving, over de registratieprocedure bij verschillende overheidsinstanties en uitleg over toegang tot het rechtssysteem, zodat migranten klachten kunnen indienen als ze van mening zijn dat hun rechten geschonden worden. Ook moeten migranten bij binnenkomst toegang krijgen tot basisvoorzieningen, al wordt hier niet duidelijk gemaakt welke voorzieningen dat zijn.

Deze websites moeten migranten helpen om te bepalen naar welk land ze het beste kunnen verhuizen.

Alleen al om deze regel zou ik onze regering aanraden om het akkoord niet te ratificeren, want goh voor welke landen zouden ze dan gaan kiezen? Vast en zeker voor precies dezelfde landen als nu. Nederland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk.

Daarbij moeten ze geholpen worden door vertegenwoordigers uit het land van herkomst, zodat de migranten kunnen communiceren in een taal die ze begrijpen.

Dus het moet ze gewoon echt zo makkelijk en eenvoudig mogelijk gemaakt worden als ze komen. Was al geen voorstandster … maar goed ik ga verder en mijn slotconclusie kan ik denk ik heel erg kort worden. Heb zomaar het idee dat ik daar weinig woorden aan kwijt hoef te spenderen.

4. Betere documentatie voor migranten:

Om de migratiestromen soepel te laten verlopen moet het voor migranten makkelijker worden gemaakt om de juiste documentatie te krijgen. Dat betekent dat reisdocumenten gestandaardiseerd moeten worden volgens de specificaties van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Op die manier moet het aantal ongedocumenteerde migranten worden teruggebracht en wordt het lastiger om te frauderen met valse identiteitsbewijzen.

Om de migratiestromen soepel te laten verlopen moet het voor migranten makkelijker worden gemaakt om de juiste documentatie te krijgen.

Die stroom moet het juist niet makkelijker worden gemaakt … dat helpt niet om het in te dammen. Dat indammen dat was voorheen de term om het aan te pakken … dat was als ik het goed heb één van de kernpunten van het akkoord met Turkije. Nu gaat het dus niet meer over indammen, dus mogen we concluderen dat de bedenkers van dit akkoord óf de handdoek in de ring hebben gegooid óf dat ze die instroom toejuichen óf dat ze hopeloos naïef zijn.

Note: Ik weet dat Amnesty International daar ook een rol bij speelde en nogmaals … je hoeft het niet met alles van een organisatie eens te zijn om een organisatie evengoed te blijven steunen! Amnesty doet nog steeds heel veel goeds! Ik steun ze nu al een jaar of veertig en dat zal zo blijven tot mijn dood en zelfs hun steun aan de Palestijnen en hun kritische houding jegens het land van mijn hart Israël zal dat niet doen veranderen. En overigens heeft Amnesty in tegenstelling tot de nodige Europese landen wel het bannen van Joden door islamitische landen veroordeeld.

51b0af82befc4df6e5970df7a20835da_medium.

5. Verbeterde toegang tot de arbeidsmarkt:

Om de toegang tot de arbeidsmarkt voor migranten te verbeteren moeten landen de arbeidsmobiliteit verhogen en het makkelijker maken voor migranten om tijdelijk werk te doen in gebieden waar een tekort aan arbeidskrachten is. Dat betekent dat landen een soepeler beleid hanteren voor wat betreft het verstrekken van visa’s aan migranten.

Dit is dus ook zo’n punt waar je gewoon niet blij van kunt worden, want het is gewoon een uitnodiging voor die migranten om hierheen te komen. En dat invullen daar waar tekorten bestaan aan arbeiders is op zich best logisch …. maar die migranten bezitten mogelijk geen vakdiploma’s en zijn helemaal niet gewend om te werken met de veiligheidsnormen die wij in Nederland kennen.

6. Bescherming tijdens migratie:

De landen die de verklaring van Marrakesh ondertekenen worden geacht maatregelen te nemen om kwetsbare migranten tijdens hun reis te beschermen tegen geweld en mensensmokkelaars en ze toegang te geven tot gezondheidszorg en psychologische hulp. Ook moeten er meer maatregelen genomen worden om kinderen te beschermen die gescheiden van hun ouders migreren. Deze kinderen moeten extra aandacht krijgen bij de identificatie en gezinshereniging.

Ook staat er in de verklaring dat landen procedures moeten ontwikkelen om migranten in problemen te zoeken en te redden. Daaronder valt ook het uitbreiden van de opvangcapaciteit en het in kaart brengen van gevaarlijke oversteekroutes. Migranten die de oversteek hebben gemaakt moeten direct in contact kunnen worden gebracht met familie, zodat ze aan familie kunnen bevestigen dat ze in leven zijn.

Ik kan heel wat zeggen over deze regel, maar ik beperk me tot het zeggen dat deze regel gewoon een verzoek is om de oversteek naar Europa te maken.

7. Grenscontroles:

In de verklaring staat dat migranten gepaste bescherming moeten krijgen in kwetsbare situaties bij internationale grenzen, in overeenstemming met internationale mensenrechten. Landen die de verklaring ondertekenen moeten afspraken maken zodat ze hulp kunnen vragen uit andere landen om de grensbewaking op bepaalde plekken uit te breiden, in het bijzonder ten aanzien van het vinden en redden van migranten in noodsituaties.

Iedere vorm van detentie in het kader van internationale migratie moet alleen als laatste redmiddel gebruikt worden en moet gebaseerd zijn op principes van recht, noodzaak, proportionaliteit en individuele beoordeling. Detentie mag volgens de verklaring van Marrakesh dan ook niet gebruikt worden om migranten af te schrikken of als vrijbrief om de internationale mensenrechten te schenden.

Wie heeft deze regels eigenlijk bedacht? Dit kan dus nooit door een mens bedacht zijn die ook maar enigszins objectief is.

En verder nog ...

Landen die de verklaring ondertekenen moeten wetten invoeren en maatregelen nemen die garanderen dat migranten niet gediscrimineerd worden op basis van ras, huidskleur, geslacht, taal, geloof, land van herkomst of politieke mening. Ook moeten migranten toegang krijgen tot betaalbare gezondheidszorg en onderwijs.

Ook moeten er volgens de verklaring onafhankelijke instanties worden opgezet die klachten van migranten opvangen en onderzoeken, wanneer zij geen toegang krijgen tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs.

Om de integratie van migranten te bevorderen moeten landen de publieke opinie ten aanzien van migratie verbeteren en polarisering met betrekking tot dit onderwerp bestrijden. Dat houdt in dat de landen programma’s en activiteiten moeten starten om de acceptatie van migranten in de samenleving te bevorderen. Ook moeten multiculturele activiteiten die wederzijds begrip faciliteren en die open staan voor de cultuur van migranten ondersteund worden.

Let op … dit is echt belachelijk:

In de verklaring staat dat het voor migranten makkelijker moet worden om geld terug te sturen naar familie in het buitenland. Niet alleen moeten deze overboekingen sneller en veiliger worden, ook moeten de transactiekosten verder omlaag worden gebracht tot maximaal 3%. Financiële dienstverleners die dit soort diensten aanbieden worden geacht meer transparante informatie te geven over de transactiekosten.

Ook moet het voor migranten makkelijker worden om te investeren in beleggingen in het land waar ze vandaan komen. Vrouwen met een migratieachtergrond moeten cursussen kunnen volgen om met financiën om te gaan, terwijl migranten in het algemeen toegang moeten krijgen tot financiële producten die speciaal op hun behoeften en inkomsten zijn afgestemd.

Ik ga hier echt niet op reageren!

En tenslotte …. pfffffff:

Wanneer een migrant besluit terug te keren naar het land van herkomst moet hij of zij geholpen worden in het re-integratieproces. Dat kan wettelijk, sociale of financiële steun zijn. Ook mag een migrant alleen teruggestuurd worden als vastgesteld is dat het land van herkomst veilig is en het betreffende land alle mensenrechten respecteert, inclusief de rechten van kinderen. De landen die de verklaring ondertekenen moeten migranten op een veilige en eerbiedige manier terugsturen via een autoriteit die daarin gespecialiseerd is.

Slotconclusie:

Ik kan het heel uitgebreid doen en heel kort, maar de uitkomst zal hetzelfde zijn. Dit is een akkoord waar geen enkel weldenkend mens mee eens kan zijn! Dit is echt een onderwerp voor een bindend referendum, want dit raakt en gaat iedereen aan en mag nooit alleen maar door de politiek bepaald worden.

Wat heb je aan zo'n akkoord als zoveel landen het niet gaan ratificeren?

Antwoord: Helemaal niks! Het is een akkoord om de instroom te stimuleren en met als gevolg een stijgende steun voor stevig rechts en rechtsextremistische partijen!

En zowel de instroom als dat soort partijen moet je echt niet willen in je land.

*Candice*

 

 

 

23/11/2018 22:49

Reacties (9) 

13/12/2018 20:40
Deze 14 landen weigerden het akkoord goed te keuren:
Verenigde Staten: “Het pact is een poging van de Verenigde Naties om een globaal bestuur door te drukken, ten koste van de soevereine rechten van staten.”

Oostenrijk: “Door het akkoord vervaagt de grens tussen legale en illegale migratie.”

Australië: “Het pact zou onze sterke grensbeveiliging ondermijnen.”

Israël: “We hebben de plicht om zelf onze grenzen te beschermen tegen illegale indringers.”

Denemarken: “Wij zouden er zelfs niet van dromen om iets te tekenen w...
1
28/11/2018 22:00
Sterk stuk
29/11/2018 03:17
1
27/11/2018 23:27
Dit artikel had ik gemist.
Ik had er zelf al over geschreven. Hier moet je nooit je handtekening onder zetten. Het enige doel is de westerse wereld nog verder openstellen (met alle rechten van dien) voor de overpopulatie in de landen die zelf niets voor elkaar krijgen.
1
28/11/2018 03:28
Dit moet je echt niet tekenen.
1
24/11/2018 01:27
Ik had het niet beter kunnen schrijven. Alleen het land van mijn hart is Nederland en niet Israel. Voor de rest een mooie analyse.
1
24/11/2018 06:21
Merci.

Bij mij niet ... Israël is het land van mijn hart en Nederland is mijn land en waar ik woon en me thuis voel, maar dat laatste voel ik me in Haifa, Jeruzalem, Tel Aviv of waar dan ook in Israël ook.

https://tallsay.com/page/4294985322/mijn-israelisch-hart
1
24/11/2018 00:19
Zelfs een debat hierover vind ik nog zonde van de tijd.
1
24/11/2018 06:15
Is het ook, maar alleen een debat kan waarschijnlijk het Kabinet van mening laten veranderen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert