Vergelijking van Christus met Adam

Door B B Koster gepubliceerd in Theologie

Allen hebben gezondigd

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Romeinen 5:12-14.

Overdenking

Ik vind dit een fascinerend gedeelte uit de brief aan de Romeinen. Dit heeft onder andere te maken met de continuïteit in de vergelijking van Christus met Adam. Dat de apostel Paulus een zeer goed redenaar was is goed te zien in dit gedeelte. Ik vind zijn manier van schrijven pakkend en meeslepend.

Christus de Rechtvaardige, gehoorzame Dienstknecht tegenover Adam de overtreder, misdadiger en ongehoorzaam mens. Vergeet u niet dat hij rechtstreeks van God het verbod had gekregen! (artikel - De zondeval). Jezus Christus wordt in de Schrift de laatste Adam genoemd. De daad van de eerste mens wordt door de HEERE God als een misdaad gezien. Eva nam van de verboden vrucht en at er als eerste van maar Adam wordt het aangerekend!

Door Adam is de zonde in de wereld gekomen. Het loon van de zonde is de geestelijke, eeuwige dood. Het logische gevolg is dat de dood over alle mensen is gekomen. Totdat de wet (Sinaï - tien geboden) er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is; dit heeft met recht te maken. Immers wet doet zonde kennen? Maar nu komt er een bijzonder vers 14: Ondanks dat de wet nog niet was gegeven heeft de dood toch geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Hieruit kunt u afleiden dat de HEERE God de ongehoorzaamheid van Adam zeer zwaar heeft aangerekend!

 

Genadegave versus overtreding

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.  En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Romeinen 5:16-18.

Overdenking

De genadegave van God door Zijn Zoon Jezus Christus is de tegenpool van de overtreding van Adam. Door de overtreding van één mens - niet luisteren naar het verbod van de HEERE God - zijn velen gestorven. Door de gehoorzaamheid van één Mens, de Rechtvaardige - de wil van de Vader doen - zijn velen gerechtvaardigd geworden.

 

Rechtvaardigheid versus overtreding

Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.  Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,  opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 5:19-21.

Overdenking

De Apostel Paulus blijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, de woorden overtreding en rechtvaardigheid benadrukken.

Eén overtreding van Adam > veroordeling over alle mensen > verdoemenis; Eén rechtvaardigheid - Jezus Christus > genade over alle mensen > rechtvaardiging van het leven (vers 17). 

Ongehoorzaamheid van Adam > velen als zondaars aangemerkt > wet (heilig - Rom. 7:12) erbij opdat de overtreding zou toenemen > genade meer dan overvloedig geweest > opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus.

Zonder Hem is de mensheid voor eeuwig verloren. Hij is de weg terug naar de Vader. Hij is onder de wet geboren, heeft de wet geleefd en honderd procent voldaan aan Gods heilige eis. Gehoorzaam aan Zijn Vader heeft Hij gestreden en geleden; de schuldprijs aan het kruis betaald. Voor u!

 

Het evangelie

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3:16, 36.

 

 

Geschreven door: B.B. Koster.

Bijbelvertaling: Stichting Herziene Statenvertaling.

Link: https://tallsay.com/page/4294997899/de-zondeval-in-het-paradijs

11/10/2018 10:13

Reacties (3) 

Reageren is uitgeschakeld.
27/04/2019 20:51
Eens met de wijze reactie/visie van TranHartd mvg Co
27/04/2019 20:40
Ben je misschien ook zoals zovelen en ik geïndoctrineerd?! Graag kritisch blijven en niet alles voor waarheid aannemen.! mvg Co Meijer
13/10/2018 11:53
klinkt zo lekker hypocriet, hij geeft ons vrije wil en heet ons gecreëerd naar zijn beeld maar rekent iedereen de fout van 1 vrouw aan waarvan de man ook nog eens de schuld krijgt..
Inmiddels is zelfs wetenschappelijk bewezen dat vrije wil een fabel is en dat besluiten al genomen zijn voordat ze doorgang vinden in de gedachte.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert