De zondeval (deel 1)

Door B B Koster gepubliceerd in Theologie

Schepping van de mens

Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –  toen vormde de HEERE God de mens uit  het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens  tot een levend wezen. Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. (Genesis 2:5-9).

De boom des levens komt terug in het boek Openbaring: 'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.' (Openbaring 2:7).

De boom van de kennis van goed en kwaad komt terug in Genesis 2:17. De HEERE God verbied Adam van de vrucht van deze boom te eten. Zeer waarschijnlijk is dit ook de reden dat Adam en niet Eva verantwoordelijk wordt gehouden voor het eten van de verboden vrucht. Eva heeft het verbod niet rechtstreeks van de HEERE God gekregen. In tegenstelling tot Adam is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, ook wel de laatste Adam genoemd, wél gehoorzaam geweest aan Zijn Vader!

 

Ondanks dat de mens van alle geboomte in de hof mag eten behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad, weet de slang Eva toch te verleiden. Deze boom moet zéér verleidelijk geweest zijn om van te eten. Dit kunt u ook lezen in hoofdstuk 3:6. Ook de slang moet er geweldig mooi hebben uitgezien. Satan doet zich immers voor als een engel des lichts? (2 Korinthe 11:14). Eva keek er ook niet van op dat de slang kon praten. De ezel van Bileam kon ook praten dus dieren hebben een door God gegeven capaciteit om te kunnen praten. Dieren communiceren met elkaar, daar is geen twijfel over! Ik denk dat dieren vóór de zondeval konden praten. Opvallend is dat alle dieren in de wereld van Walt Disney allemaal kunnen praten! Als kind heb ik stapels Donald Ducks gelezen. De wereld van Disney echter is duister. Het wordt mooi verpakt als zijnde onschuldig. Harmless, om maar een engels woord te gebruiken. Ik denk er al jaren anders over! Dat nu terzijde.

Ik denk dat de boom zó bijzonder was dat Eva er met regelmaat naar keek en dacht aan de woorden die ze van Adam gehoord had: 'De HEERE God heeft ons verboden om ervan te eten Eva!' Zo gaat het vandaag de dag nog met de mens die vaak gevangen zit in verslavende gewoonten. Als u wilt stoppen met roken moet u ervoor zorgen er afstand van te nemen: niet kijken, niet kopen! Ik kan mij op sommige momenten niet beheersen met drop en pepermunt dus zorg ik ervoor dat ik het niet in huis heb! De oplossing klinkt logisch en het werkt. Doe er uw voordeel mee!

 

De zondeval

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? (Genesis 3:1).

Satan is hier aan het woord: 'Is het echt zo dat God gezegd heeft?' Het zaad voor ongeloof, dat is ongehoorzaamheid, wordt hier gezaaid. Ja, God had gesproken tot Adam! - 'Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads , daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.' Gen. 2:16-17.

Het eten van de vrucht van deze boom wordt door de HEERE God als een misdaad gezien, wist u dat? Denk het niet want dat wordt niet in de kerk gepredikt. Wél dat de in zonde gevallen mens een zondaar is. Maar misdadiger? Nee, dat willen mensen niet horen! Zoals door de misdaad van één mens de zonde in de wereld gekomen is zo zullen door één Mens velen gerechtvaardigd worden. (Romeinen 5 > link onder). Waardoor? Door geloof! Geloof zet Gods genade in werking. Ongeloof zorgt ervoor dat Gods oordeel als een zwaard van Damocles boven de mens blijft hangen!

Eva geeft een duidelijk maar niet correct antwoord: niet eten, noch die aanroeren. Over het aanroeren of aanraken heeft God niet gesproken met Adam. Misschien dat Adam dat op haar hart gedrukt heeft, immers niet aanraken is ook niet eten? Zomaar een gedachte. Dan komt de slang tot de vrouw met een keiharde leugen: Gijlieden zult den dood niet sterven. Maar daar houdt hij niet op: Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 

Wat de slang niet vertelde is dat het de mens, los van de HEERE God, aan kracht ontbreekt om op de juiste wijze om te gaan met de kennis van goed en kwaad: het geweten van de mens ontwaakte in de hof van Eden! De diepste oorzaak van een schuldig geweten is zonde. Omdat God vanwege Zijn heiligheid niet in contact kan staan met zonde! In het Nieuwe Testament komt het aspect van het gereinigde geweten en het verzoenende en reinigende bloed van de hemelse Hogepriester Jezus Christus naar voren. (Hebreeën 10). 

 

Het eten van de verboden vrucht

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Er waren dus meerdere aspecten die de boom zeer aantrekkelijk maakte voor de vrouw. Ze roerde de vrucht aan en at en gaf ook wat aan Adam. Hun beider ogen werden geopend en zij werden gewaar werden dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. Deze schorten van vijgeboombladeren spreken van eigengerechtigheid: God dienen en de hemel willen verdienen op eigen wijze. Jezus is hier echter zeer duidelijk in dat dit onmogelijk is: 'Ik ben de weg, de waarheid en hét leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij!' Al onze eigen, vleselijke werken zijn voor de HEERE God als een wegwerpelijk kleed! De mens heeft Gods gerechtigheid nodig om met Hem een relatie te kunnen hebben en voor Hem te kunnen staan!

 

Wordt vervolgd!

 

Geschreven door: B.B. Koster.

Bijbelvertaling: Stichting Herziene Statenvertaling.

Link: https://tallsay.com/page/4294997920/vergelijking-van-christus-met-adam

08/10/2018 12:57

Reacties (1) 

Reageren is uitgeschakeld.
27/04/2019 20:38
Dat zijn fantasie verhalen opgeschreven door Mozes en of tijdgenoten. Niet het woord van God, maar het woord over GOD! mvg Co Meijer.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert