Voorzegging van de zondvloed

Door B B Koster gepubliceerd in Theologie

En de HEERE zag de boosheid van de mensen

Terwijl ik Genesis hoofdstuk zes las, viel mijn oog op vers 5: 'En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat  al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.' In de Statenvertaling staan er tekstverwijzingen naar: Genesis, Job, Spreuken, Jeremia, Mattheüs en de brief aan de Romeinen. In het bijzonder vind ik het gedeelte uit deze brief behoorlijk heftig! Lees wat er staat in Romeinen 3:10-12. De Apostel Paulus was een Jood uit de stam van Benjamin, en zeer goed thuis in de wet! Hij haalt hier een gedeelte aan uit de Psalmen 14:3 en 53:4.

'zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.'  

Na de zondvloed offert Noach een brandoffer van alle reine vee en van al het rein gevogelte. De HEERE benadrukt hierna nogmaal dat het gedichtsel van 's mensen hart boos is van zijn jeugd aan. Hij belooft niet meer al het leven te slaan! (Gen. 8:21).

 

Het is hopeloos gesteld met het hart!

Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond, knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers. In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeedt te allen tijde kwaad en hij brengt twisten teweeg. (Spreuken 6:12-14).
Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9).

Door de zondeval is het hart ongeneeselijk ziek geworden en de mens is afgesneden van de levende God. Mattheüs 15 gaat het over de ware reinheid. Interessant is het om te lezen wat de Here Jezus tegen zijn disciplelen zegt, nadat hij de schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem de waarheid heeft aangezegd over hun huichelachtige gedrag.

Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. (Vers 17-20).

 

Leven door de Geest

Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:5-8).

Het denken van het vlees is de dood - vijandschap tegen God - geen onderwerping

Het denken van de Geest is leven en vrede - vrede met God - onderwerping

Wat een contrast: dood vs. leven en vrede!

U kunt  verzegeld worden met de Heilige Geest door wedergeboorte. De strijd van de Christen is het vlees, de zondige natuur, tegenover de Geest van Christus. Een mens die niet wedergeboren is kent deze strijd niet. Christen zijn en strijd hoort bij elkaar. Maar zoals de HEERE oorlog voerde voor Zijn volk Israël, wil Hij ook in deze tijd waarin de liefde in razend tempo aan het verkillen is, de strijd voeren voor ZIjn kinderen in de kracht van de Heilige Geest.

 

Vragen te over!

Als nietig mens blijf ik met veel vragen zitten, vooral als het gaat over de eeuwige raadsbesluiten van God. De Apostel Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de Romeinen:

Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:32-36).

Ongehoorzaamheid eerste Adam - zondeval - eeuwige dood - gevangen - ontferming, medelijden.

Gehoorzaamheid laatste Adam, Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, geloof, genade, EEUWIG LEVEN! (Joh.3:16).

 

 

Geschreven door: B.B. Koster.

Bijbelvertaling: Stichting Herziene Statenvertaling.

30/09/2018 11:50

Reacties (1) 

Reageren is uitgeschakeld.
27/04/2019 20:48
Ook weer een bijbelse interpretatie van feiten, gebeurtenissen en omstandigheden die in werkelijkheid anders zijn. Onderzoek de schrift en blijf het goede behouden. Er staan vele wijsheden, maar ook geweddadige teksten in de bijbel zowel OT en NT! De GOD van de bijbel is net als Satan/Duivel een projectie van menselijke gedachten gevormd in de oude tijd (2.000-4.000 jaar geleden). Veel is ouderwets en achterhaald zoals de letterlijke tekst van de 6 dagen schepping. GOD bestaat niet als op de mens gelijkend opperwezen, maar GOD is de uitdrukking van de Kosmos, zichtbaar en onzichtbaar, Alles wa...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert