TELESKOOP MAGAZINE NUMMER 7 2018

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.

8d442d8a547334668d8fd6b39553137f_medium.                      T E L E S K O O P  (INTERNET) MAGAZINE NUMMER 7 JULI/Augustus 2018.

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR: Co Meijer  Email j.meijer51@telfort.nl

POLITIEK.-5b93af00286db5f3b2b1b6698535f872_medium.(foto parlement)

DOEN POLITIEKE EN OF RELIGIEUZE IDEOLOGIEÈN ER NOG TOE ANNO 2018?!

Anna 2018 kun je je afvragen of ideologieèn er nog toe doen. Links, rechts, progressief, conservatief, zijn dat nog wel werkbare en geloofwaardige begrippen in onze moderne tijd?. Na de 2e wereldoorlog, deden we fascisme, rechts populistisch nationalisme af. Geen NSB meer, nog los van de valse benaming tw nationaal socialistische beweging. Vooral de kreet socialisme had weinig of niets van doen met het nationalistische en in brede kringen discriminerend anti Joodse gedrag van een beweging, die vóór de 2e wereldoorlog een groeiende aanhang had onder leiding van Anton Mussert cs. Sommigen zien in de Centrum Partij en tegenwoordig PVV (partij van de vrijheid),'wiens vrijheid´zou je kunnen afvragen. Niet die van Moslims. Immers de PVV Geert Wilders generaliseert de Islam, alsof er geen verschillende en ook vredelievende stromingen zijn binnen de officièle Islam. Verward Islampolitieke ideologie met Islam als religie. Natuurlijk er is een gevaarlijke tedens die zich, en ten onrechte beroept op het fundamentalistische Islam ideologie. Zij een kleine, maar oh zo gevaarlijke minderheid die de westerse cultuur en samenleving radicaal afwijst en daardoor radicaliseren en aanslagen voorbereid en ook ten uitvoer brengt met vele slachtoffers.d91610ab0ba3c74eda023525b5ec2412_medium.

Het communisme een andere, maar meer linkse dictatoriale radicale stroming binnen het socialisme, noem het staat socialisme, waar de staat macht heeft over alle aspecten van de maatschappij, en daar zelfs een Íjzeren Gordijn´voor over had om het decadente, fascistische neo liberalisme op afstand te houden, althans dat de officièle ideologie in de USSR en DDR etc. Ook dat soort communisme is verdwenen uit Europa, en nog slechts aanwezig in landen als Noord Korea en Cuba en in zekere zin ten dele in China, het grootste land ter wereld, met een kwart van de totale wereldbevolking! 

In onze wereld is de VS het politiek, economisch en vooral militair machtigste land, weet heet het een neo liberale democratie te zijn. Communisma en of wat er nog van over is in de VS is verboden. Socialistische partijen zijn er niet! De democratische partij is een verzameling van politiek vrij neutrale neo/liberale politici. En de Republikeinse partij, de tegenhanger van de Democraten is puur rechts liberaal, zeg maar conservatief. 

In Europa is het communisme vrijwel uitgestorven. Nog enkele landen binnen de EU heeben nog Communistische partijen. In Nederland is lang geleden de CPN opgehouden te bestaan en geìntegreerd binnen Groen Links onder leiding van haar voormalige politieke leider Ine Brouwer, en daarvoor marxisten. Nu anno 2018 er nog de NCPN, de opvolger wat eens marxistische CPN was. Deze partij heeft alleen enig succes in dorpen als Heiloo  1 raadszetel' en in Groningen op het platteland, maar komt draagvlak te kort een rol van betekenis te hebben in de provinciale en landelijke politiek. De inbreng van wat vroeger de CPN was binnen GL is ook al gemarginaliseerd. GL is ook verworden tot een neo liberale partij, die van zich zelf vind progressief te zijn en opkomt voor de ´kleine man, met een smalle beurs´, natuur en milieu. Maar opkomen voor kwetsbare inkomensgroepen dat lijkt bij de SP in betere handen. Niet dus ook niet bij de PvdA, die onder Joop den Uyl nog een belangrijke ideologie had tw socialisme en of beter geformuleerd sociaal democratie. Van dat laatste is nog slechts weinig over!

En ook de Pascifistisch Socialistische partyij (PSP) bestaat niet meer en is ook al opgegaan, samen met de Politieke Partij Radikalen (PPR) van haar oprichters Bas de Gaay Fortman (Gereformeerd)en Erik Jurgens Katholiek, beide ´progressief links´zoals dat toen heette.

De enige´linkse´politieke partij in het parlement de Socialistische Partij (SP), verkeert ook al in een crisis. Het profiteerde niet van de enorme val van haar sociaal/ democratische bondgenoot de PvdA. Deze viel terug in zetels van 38 naar maar 9, een desatreus en ongekend verlies aan zetels.

Nieuw zijn het opkomen voor dierenrechten en duurzaamheid en dat bij de Partij voor de dieren PvdD en partijen als PVV en sinds kort Forum voor democratie van Thierry Baudet, een quasie studentikoze persoon, die een lichtere variaant vormt van de meer radicale PVV, waarvan niet bij voorbaat is vast te staan of deze rechts dan wel links moet worden ingedeeld in het politieke spectrum. Sociaal economisch profileert deze ´beweging´een eenmanspartij als links, maar aan de andere kant is het een puur nationalistisch partij, neo fascistisch haast, die liefst ons land wil behouden zoals het pak weg 50 jaar geleden er uit zag. 90% autochtoon. Het liefst sluit de PVV de grenzen en verbied zij de in hun ogen verfoeide heilige koran en sluit het bij voorkeur alle Moslim gebedshuizen. De PVV laat zich werinig gelgen met internationale politiek, niet in en met de EU, daar wil de PVV dat Nederland uittreedt, veel te duur stellen ze, en weinig efficiènt. En klimaatproblemen zijn ook al niet besteedt aan de PVV. Om Geert Wilders te citeren, de Pvv komt op voor de autochtone Nederlander, voor behoud van de Nederlandse cultuur van Joods-Christelijke traditie en zonder integratie van de totale Islam! En hoewel er natuurlijk integratieproblemen zijn die aangepakt en opgelost moeten worden, gaat de PVV te ver met hun rechts radikale maatregelen. Alsof het sluiten van grenzen en het bouwen van een muur en of hek om Nederland alle sociale problemen zou oplossen. Daar is echt meer voor nodig.

Over pak weg 50 jaar zal integratie een feit zijn, en zullen bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Integratie kost immers tijd en moeite! De PVV als aan dat integratieproces geen bijdrage leveren en blijven drammen over onveiligheid, desintegratie, onlusten veroorzaakt door Jihadisten die nu eenmaal zich vrij gemakkelijk in Nederland kunnen vestigen en die vanwege de rechtsorde, niet zomaar opgepakt worden en berecht zonder zware verdenking van strafbare feiten. Zo werkt dat nu eenmaal in een democratie met een neutrale rechterlijke macht.

Feit is dat de Westerse wereld gedomineert wordt door het neo liberalisme en of private kapitalisme aangedreven door het Liberalisme, in Nederland aangevoerd door de grootste politieke partij VVD. Maar ook buiten de Haagse politiek, zijn het de multi/nationals in Nederland en daarbuiten in met name de VS die de politieke economische dienst uitmaken. Strikt genomen is de president van Amerika ook president van de geglobalisserde Westen inclusief de EU en Nederland. Hij heeft een´rode knop´in zijn ´Witte huis´in Washington. En bij de onberekenare Trump weety je het nooit. Het is te hopen dat zijn ´gezonde´verstand als hij daar al over beschikt hem verhoedt om een keer in wanhoop op de ´rode knop´ te drukken en zo een einde maakt aan al het leven op aarde! En ook de nucleaire dreiging vanuit de VS en Rusland blijft bestaan, zolang ook daar de VS de touwtjes in handen houd en overal ter land ter zee en in de lucht controle wil houden over de planeet Aarde en haar bewoners, landen en staten. Alleen een bijvoorbeeld democratisch federatieve wereldregering, zou aan deze eenzijdige machtspositie van de VS, welke ook lak heeft aan officièle internationale rechtsinstellingen zoals het internationale gerechtshof, en wil haar Amerikaans onderdanen niet laten valle onder het internationale oorlogsrecht en of berechting door andere dan eigen rechtbanken! Maar een wereldregering dan wel de VN meer bevoegdheden geven, is nog ver weg en onzichtbaar aan de horizon!

Co Meijer hoofdredacteur-uitgever Teleskoop Magazine.

SPIRITUALITEIT & RELIGIE.-3a56395171f6cda1da97cf307b5d4fe7_medium.

BESTAAT GOD?! (door Co Meijer)

In de afgelopen eeuwen hebben filosofen geprobeerd antwoord te vinden op de belangrijkste vragen met betrekking tot het bestaan van de mensheid en zijn plaats in het universum.

Het fundament voor hun uitgangspunt was dat God niet bestaat, Ze geloofden dat de antwoorden alleen door redenatie gevonden konden worden en sloten alles uit wat we niet kunnen zien, horen of voelen, of wat niet op wetenschappelijke manier gemeten kan worden.

Gebruikmakend van de menselijke redenatie, met zijn aangeboren vooroordelen tegen God, concludeerden ze dat het universum uit het niets is ontstaan, leven ontstond uit dood materiaal, en alleen de rede zelf onze beste gids is.655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6_medium.

´Waarom leven wij in een universum van grote preciesie en orde? Waarom is het universum niet willekeurig, chaotisch en onvoorspelbaar, zoals we zouden verwachten als wij niet meer zijn dan het resultaat van blind toeval en gelukkige ongelukken?´

In zijn boek Á Quest for God´stelt de historicus Paul Johnson ´Het al dan niet bestaan van God is de belangrijkste vraag die mensen zichzelf ooit gesteld hebben. Als God echt bestaat en wij dientengevolge zijn voorbestemd voor een ander leven wanneer dit leven eindigt, dan zou dat gepaard moeten gaan met een aaneenschakeling van gevolgen, die ons leven van alle dag-ieder moment ervan- zou moeten bepalen. Ons leven wordt dan slechts éen voorbereiding op de eeuwigheid en moet geleefd worden met deze toekomst in het vooruitzicht.´

Kunnen we de antwoorden op de belangrijkste vragen in het leven wel vinden zonder tenminste bereid te zijn het bestaan van God in overweging te nemen?

De menselijke redenatie verwerpt van nature het idee van een Schepper God, die een doel heeft met de mensheid en het heelal.. Die volledige afkeer voor God heeft onvoorziene en tragische gevolgen.

Kunnen we harde bewijzen vinden voor het bestaan van God? En zo ja, waar vinden we die, en wat voor soort bewijzen zijn het? Zijn het niet meer dan al dan niet sterke aanwijzingen? Wat is onze houding ten opzichte van de bewijsvoering en hoe beìnvloedt zij de manier waarop we leven?

DE BEWIJZEN AFWEGEN

In hoeverre wegen de bewijzen dat God niet zou bestaan? Hoe ieder bewijs wordt beoordeeld en geèvalueerd, is doorslaggevend voor de betrouwbaarheid van de conclusies die we trekken over dit belangrijke onderwerp.

We moeten zowel naar de argumenten voor als tegen het bestaan van God kijken, zonder onze toevlucht te nemen tot bevooroordeelde uitgangspunten of onlogische conclusies.

Vooroordelen werken twee kanten op. Velen die in het bestaan van God geloven voelen zich genoodzaakt om hun overtuiging op onlogische wijze te verdedigen. Ze doen afbreuk aan hetgeen waarvoor ze staan. Op dezelfde wijze weigeren velen, die niet in het bestaan van God geloven, de bewijsvoering van het bestaan van God een eerlijke kans te geven. In beide gevallen zijn diepgewortelde vooroordelen de echte vijand.

Richard Dawkins, professor in de Zoölogie van de Universiteit van Oxford en een toegewijd voorstander van de evolutietheorie schrref het boek The Blind Watchmaker': Whij the evidence of evolution Reveals a Universe Without Design'. Hij vat het atheïstische uitgangspunt van de oorsprong van de mensheid als volgt samen: 'Natuurlijke selectie, oftewel het blinde, onbewuste proces, dat Darwin olntdekte en waarvan we nu weten dat het de verklaring is voor het bestaan en de ogenschijnlijke doelbewuste vormgeving van al het leven, dient geen enkel doel. Het heeft geen verstand en geen denkvermogen. Het denkt niet aan de toekomst, heeft geen visie of voorspelling, zelfs helemaal geen gezichtsvermogen. Als het in de natuur al de rol toebedeeld heeft gekregen van Horlogemaker, dan van een blinde Horlogemaker (1986 p. 5 nadruk in het origineel. Om het onacceptabele bewijs van het bestaan van God te omzeilen, redeneert hij:'Biologie is de studie van gecompliceerde dingen, die de schijn hebben dat ze voor een doel zijn gemaakt'.(Dawkins, pag 1.)

89e5c92fd80d143591c302086663dd6f_medium.(foto Richard Dawkins)

Richard Dawkins, professor in de Zoòlogie van de Universiteit van Oxford, en jaren geleden nog in Nederland op de pas geopende nieuwe lokaliteit van de Rijksuniversiteit in Groningen,en toegewijd voorstander van de evolutietheorie, schreef het boek ´The blind Watchmaker´Whij the evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design´. (wordt vervolgd).Hij vat het atheìstische standpunt van de oorsprong van de mensheid als volgt samen. ´Natuurlijkse selectie, oftewel het blinde, onbewuste proces, dat Darwin ontdekte en waarvan we nu weten dat het de verklaring is voor het bestaan en ogenschijnlijke doelbewuste vormgeving van al het leven, dient geen enkel doel. (wordt vervolgd)

IS ER GOD´S BEWIJS?!3eeee5458451ade5a4ccf3d6c165d2f7_medium.Foto( IJsvogel)

Is er God´s bewijs?! Dat is de grote vraag, waarop geen onomstotelijk feitelijk bewijs is! Sommigen suggereren wel over bewijsvoering. Maar dat is een gevolg van hun sterke geloof in God, wie of welke deze ook mag zijn!caf4841cc7057836ed44d153c659538f_medium.foto+ Diepzee vis.

In mijn boek ´Geloof in een duurzame Wereld´ISBN 2002 nog te koop bij Bol.com 2e hands, spreek ik over God, de bron van dynamische energie, welke bron een mysterie is voor de mens maar dat bestaat uit energie, creativiteit en intelligentie. In mijn nieuwe manuscript wat eens tot een vervolg op mijn eerste boek ´Geloof in een duurzame Wereld´ is, met de voorlopige titel Ín de Geest van God´definieer ik GOD als  het ´intrinsiek, zelfregulerend´ kosmisch beginsel, entiteit welke scheppende en evoluerend vermogen heeft. Deze God, manifesteert zich als scheppende en evoluerende kosmische kracht, verantwoordelijk voor alles wat is en bestaat, met inbegrip van plant, dier en mens. De mens is immers de tot nu toe ultieme eindproduct van levend organismen. Alles is energie, en dat geld ook voor de mens, De menselijke levende organische cellen bestaan uit energie. De meeste cellen in verhouding bevinden zich in de hersenen van het menselijk lichaam.

Atheìsten ontkennen het bestaan van welke God dan ook. Agnosten betwijfelen het bestaan van God. Theìsten geloven in hert bestaan van God. Velen noemen deze God, Jahweh en of Allah. God in de joods/Christelijke bijbel wordt in het Oude testament JHWH (Jahweh) genoemd. Moslims noemen God ´Allah´.

SPORT.-

VOETBAL.- WK Brazilië is de favoriete ploeg. Zij spelen technisch en tactisch het beste voetbal. Een goed uitgebalanceerde ploeg, die weer herkenbaar is zoals het in het verleden grote successen boekte op WK's. Nederrland is afwezig, en dat is bedroevendm, als men bedenkt dat Oranje 2x vice WK kampioen was en Europees kampioen was in 1978! Ook topland Italië schittert door afwezigheid op de WK in Rusland. Duitslasnd is verrassend al in de poulefase uitgeschakeld. Het verloor op nieuw, eerst van Mexico en nu van Zuid-Korea. 

Co Meijer

HOCKEYe091726c64a3eec4196e2b47d2d74bae_medium.(foto Oranje elftal Hockey)

In de laatste Champions trophy, een 6-landentoernooi, nu gehouden in Breda, in een speciaal daar voor gebouwde accomodatie op de hochevelden van Hc Breda, heeft Nederland een bijzondere prestatie geleverd, waar ik zelf bij was. De Nederlandse mannenploeg won overtuigend met 6-1. De ruststand was al onoverbrugbaar voor de sterker geachte Belgische mannenploeg. De 'Rode Duivels'hadden hun dag niet, want bijna elke gevaarlijke aabval van Óranje' was raak. De dag daarvoor had Óranje'nog onnodig met 2-1 verloren van het sterke Argentinië. Nederland won daarop met 4-0 van Pakistan, maar van Australië werd met 3-1 verloren. Wissel;vallige resultaten dus. Nederland kan 2e worden als zij de slotwedstrijd wint van India, net als Pakistan een bolwerk van de hockeytopsport. 

TENNIS4dc9691275bab269f907222c1f31bb1a_medium.(Foto: Wimbledon Centre Court)

Op Wimbledon, de officieuze WK tennis, en belangrijkste internationale tennis toernooi ATP op gras, zullen Robin Haase, Kiki Bertens en Aranxta Rus hun opwachting maken in het hoofdtoernooi. Aranxta Rus treft het niet eenvoudig door in de le ronde aan te treden tegen oud meermalig Wimbledon kampioen Serena Williams (VS). 

8e68838ae402db9a440cad88566db399_medium.ae96ea7d1d777979931e1e22a80a5eb7_medium.  ROCK MUZIEK              

 IN S C H O O R L S E  DUINSTREEK NH IN DE ETHER TE ONTVANGEN OVERDAG EN ´AVONDS! VANAF SEPTEMBER 2018 van 10.00 vm tot 23.00 nm in de ETHER.

T O P 100 ´BESTE´ ROCK BANDS-ARTIESTEN ´ALLER TIJDEN´2018.76e444e0214b45a0a7ac924b71b5d8f8_medium.

1.BEATLES 2.ROLLING STONES 3.DREAMTHEATER 4.KINKS 5.SANCTUARY 6.NEVERMORE 7. BYRDS 8.QUEENSRYCHE 9.SHADOWS 10.PETER CETERA 11.CLIFF RICHARD 12.VANHALEN 13.HALFORD 14. JUDAS PRIEST 15.ALANISIS MORISSETTE 16.ROXY MUSIC 17.DUSTY SPRINGFIELD 18.CILLA BLACK 19.SHANIA TWAIN 20.THE WHO 21.QUEEN 22.CUBY & BLIZZARDS 23.JIMMY HENDICKX EXPERIENCE 24.CHIGAGO 25.DELAIN (Ned) 26 RICHARD MARX 27.ROY ORBISON 28.FATS DOMINO 29.ABBA 28.FBI (Ned)29,SMALL FACES 30.METALLICA 31.FIREWIND 32.BADFINGER 33.NEIL YOUNG 34.ROXETTE 35.TESTAMENT 36.ELTON JOHN 37.GILBERT O´SULLIVAN 38.BAD COMPANY 39.THE RO-D-YS(Ned) 40.OZZY OSBOURNE 41.THE ANALOGUES (Ned) 42.BOB DYLAN 43.ELVIS PRESLEY 44.CARPENTERS 45.HEART 46.DEEP PURPLE 47.URIAH HEEP 48.STEPPENWOLF 49.BRIAN ADAMS 50.BEE GEES 51.EAGLES 52.NICKELBACK 53.CREAM 54.BUDDY HOLLY 55.WHITE LION 56.SEARCHERS 57.TROGGS 58.HOLLIES 60.IRON MAIDEN 61.SAVATAGE 62.PARADISE LOST 63.PINK CREAM´69 64.SHOCKING BLUE (Ned) 66.CORRS 67.BOYZONE 68.SIMON & GARFUNCKEL 69.SAILOR 70.ILSE DE LANGE (Ned)71.MARMALADE 72.JEFF BECK GROUP 73.TOM JONES 74.ENGELBERT HUMPERDINCK 75.JETHRO TULL 76.LINDA RONSTADT 77.LYNARD SKYNYRD 78.BOSTON 79.EVERLY BROTHERS 80. FLEEDWOOD MAC 81.STATUS QUO 82.MIDDLE OF THE ROAD 83.PRETTY THINGS 84.GOLDEN EARRING (Ned) 85.ROSE TATTOO 86.MOTORHEAD 87.PROCAL HARUM  HARUM 88.PRETENDERS 89.SHOWDOWN  90. CLOUT 91.YARDBIRDS 92.VANESSA WILLIAMS 93.THE MOVE 94.CROSBY;STILLS,NASH & YOUNG 95.SPOOKY TOOTH 96.STYX 97.SPENCER DAVID GROUP 98.MANFRED MANN 99.JEFFERSON AIRPLANE 100.PILOT.

 

30/06/2018 11:23

Reacties (4) 

19/09/2018 18:23
Beste Candice, bedankt voor je oplettende correctie aangaand 1988 Europees kampioen. voetbal! Wimbledon wordt bij insiders gezien als officieuze het WK tennissers, althans zo was dat vroeger! Het is immers het meest prestieuze tennistoernooi in de wereld, waar bij elke editie vrijwel altijd de beste toptennissers aan mee doen! Lees mijn boek ´Lawn Tennis´daarover! Maar je hebt gelijk de status heeft Wimbledon gemeen met de Australian Open, US Open en Roland Garros. Dat is waar! nogmaals bedankt voor je correctie! Co Meijer. Lees ook mijn andere tennisartikelen op Plazilla, speciaal ook de li...
19/09/2018 18:44
Die tennisers en tennisters doen ook mee met die andere drie grandslam toernooien. En ook bij andere toernooien. Kiki won onlangs in Cincinatti ... alle topspeelsters en bij de heren spelers doen aan dat toernooi mee. KIki maakt daardoor kans (ze staat in die lijst 8e) om aan het eind van het seizoen mee te doen met de Finals in Singapore. Dat is de Porsche ranking en wordt bepaald aan de hand van de prestaties van het afgelopen seizoen. Daar doen de acht succesvolste speelsters van het seizoen aan mee.

Nee dat ga ik niet lezen.
19/09/2018 18:17
1
19/09/2018 16:51
Nederland werd in 1988 Europees Kampioen, niet in 1978 en ze stonden drie keer in een WK finale. 1974 tegen Duitsland, 1978 tegen Argentinië en in 2010 tegen Spanje.
Wimbledon heeft dezelfde status als Roland Garros, US open en de Australian open en is dus geen officieus WK tennis.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert