Vrij van de werken der wet!

Door B B Koster gepubliceerd in Theologie

Gerechtvaardigd door geloof

Aan de hand van een aantal bijbelteksten en door middel van logisch redeneren wil ik met dit artikel aantonen dat een wedergeboren christen alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof in Jezus Christus; dat wil zeggen zonder werken der wet. Daarbij is het van belang op te merken dat rechtvaardiging de wortel (basis), een zaak van Gods kant is op het conto van Christus en de werken de vrucht dóór het krachtige werk van de heilige Geest in een wedergeboren gelovige. Een gelovige in Christus kan God alléén op die manier behagen!

 

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Romeinen 3:27-28)

En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. (Romeinen 7:10-12)

Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. (Romeinen 7:14).

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2:20)

 

Als u hoofdstuk 7 verder leest komt u tot de conclusie dat de apostel Paulus zich naar de innerlijke mens verheugd in de wet van God. En daar schrijft de psalmist David óók over. Maar nu komt het: Paulus ziet in zijn leden een andere wet, die tegen de wet van zijn verstand voert en hem tot een gevangene maakt van de wet der zonde die in hem is.

 

Bewijsvoering

Hier is dé bewijsvoering dat de mens een zondaar is en vergeving nodig heeft. Iedere afstammeling van Adam is een zondaar en een slaaf van satan. Alleen door een rechtsgeldig offer kan de mens vrijgekocht worden uit de banden der duisternis, uit de klauwen van de overste dezer eeuw. Een koop spreekt van een transactie, bijvoorbeeld een rijk man die een slaaf vrijkoopt op de slavenmarkt.

Ziet u: een mens wordt geen christen omdat hij goed is voor zijn medemens, iedere zondag naar een kerk gaat of het besluit heeft genomen om Jezus te volgen. Daar ligt m.i. het probleem van de vele verwarringen die vandaag de dag in de kerken plaatsvinden. Het evangelie wordt de blijde boodschap genoemd maar een juiste uitleg hierbij is zeker gepast. De mens is reddeloos verloren zonder de Zaligmaker Jezus Christus en dáárom is het evangelie een blijde boodschap: er is een uitkomst, er is redding voor een ieder die gelooft! Maar nu komt het: het evangelie stemt eerst tot droevenis omdat de mens eerst moet erkennen een zondaar te zijn want dan alleen zal hij beseffen het plaatsvervangend offer van Christus nodig te hebben in zijn leven!

Alle roem gaat naar Christus want Hij is het die rechtvaardigd; de roem is uitgesloten door de wet van het geloof! Om dus meer duidelijkheid te scheppen is het zaak om te bestuderen wát de wet van het geloof inhoud! Daar wil ik in een volgend artikel wel op ingaan maar in het kort komt het erop neer dat de wet van het geloof een zaak van het hart is door de werkende kracht van de heilige Geest in in de gelovige. En dat klopt exact met het feit dat de wet van God geestelijk is!

 

Het grote gebod

Als de Heilige Geest werkt in het leven van een gelovige in Christus wordt de wet vervuld:

Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. (Mattheus 22:36-40).

 

Failliet verklaard!

Als een zondaar tot Christus komt, bewerkt door de Heilige Geest geeft hij daarmee aan dat hij zijn of haar zondenschuld nooit en te nimmer kan betalen door het doen van z.g. rechtvaardige werken. Hij geeft toe failliet te zijn en schuldig te zijn tegenover een heilig God. Hoe kan het dan dat een wedergeboren christen weer verloren kan gaan door het niét doen van werken? Dat klopt toch niet?

 

Geen zelfrechtvaardiging!

Misschien komt onderstaande redenering u bekend voor: nee, het gaat ook er ook niet om mezelf te rechtvaardigen voor God maar tegelijkertijd wél de schriftuurlijke doctrine dat een wedergeboren gelovige voor eeuwig gered is ten stelligste ontkennen in welke aard dan ook. Geen rechtvaardiging door werken, maar door geloof in Christus. Wel weer de verlossing, welke is in Jezus Christus, verliezen door het niet doen van werken. Voorwaarde om een kind van God te blijven is volgens deze redenering dus: werken én genade door het offer van Christus Jezus.

En dát is precies het kromme, lauwe en verdraaide evangelie waar de apostel Paulus de christenen in Galatië voor waarschuwde!

Dit is de kern van het evangelie die steeds meer wordt betwijfelt en aangevallen!

 

Samenvatting

De wet van God is geestelijk : de mens vleselijk : door de zonde dus kansloos om deze wet voor honderd procent te houden. U kunt wel zeggen dat u de wet van God voor een groot deel kunt houden, maar dat is niet wat God eist en dáár gaat het om: Hij eist honderd procent gehoorzaamheid van de mens!

Eigen roem door de wet van werken (werken van het vlees) is uitgesloten. Werken onder de wet leidt altijd tot eigen roem of u dat nou wilt toegeven of niet!

Dus geen eigen invulling geven dat het offer van Christus de gebrekkige werken van de mens complementeerd. U maakt het offer van Christus daarmee tot een schande! In Gods ogen kan een mens die verloren is in zonde en schuld niks doen wat Hem behaagt! Gebrekkige werken die gedaan worden door het vlees zúllen en kúnnen niks toevoegen aan uw rechtvaardiging!

Alle roem gaat naar Christus : geen werken der wet want anders is het geen genade meer. Ziet u dat het offer van Christus de (uitverkoren) mens zalig maakt door aanneming van Gods genade, in Christus Jezus, dóór geloof?

Waar het uiteindelijk omgaat is dat u de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22) laat zien in uw leven. Steeds meer op de Here Jezus gaan lijken in handel en wandel (heiliging). Dit kan alleen als de Heilige Geest de ruimte (niet bedroeven, uitblussen) krijgt om met kracht te werken in de wederomgeboren gelovige, dwz heilige want dát is de positie die de christen heeft in Christus Jezus dóór geloof!

Uiteindelijk draait het in het christenleven om liefde naar de Here God (hart, ziel en verstand) en uw naast als uzelf!

 

Geschreven door: B.B. Koster

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling.

25/05/2018 13:45

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert