Het zegel van de Heilige Geest

Door B B Koster gepubliceerd.

Verzegeling van de Heilige Geest

Dit artikel schrijf ik ter lering en opbouw voor een ieder die daar voor openstaat. Persoonlijk vind ik dit één van de boeiendste onderwerpen in het Woord van God. Een wedergeboren Christen is verzegeld met de Heilige Geest; dat wil zeggen dat het een aktie van Gods kant is.

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:9)

Het is dus van groot belang te weten of de Geest van Christus in u woont want dát is de verzekering dat u Gods eigendom bent. Dán alleen kunt u leven door de Heilige Geest. Ook is het van groot belang om te beseffen dat u een nieuw mens bent geworden; geplaatst in Christus. De werken der wet; dus naar de letter, geschieden door het vlees, de oude natuur. Wat schrijft de apostel Paulus over de mens die God denkt te kunnen behagen door het vlees?

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:6-8)

Dus als u denkt vanuit het vlees God te kunnen behagen tekent u uw eigen vonnis: vijandschap tegen God en de dood. Het denken van de Geest is leven en vrede.

 

Verzegeling van de Heilige Geest verbreken?

Het antwoord hierop is van essentieel belang want dat zou betekenen dat een christen weer verloren kan gaan; immers de Heilige Geest is gegeven als onderpand van het eeuwig heil? Het is van wezenlijk belang te beseffen dat voor Pinksteren de Geest nog niet uitgestort was. In de oude bedeling (tijdperk der wet) kwam de heilige Geest óp de gelovige en in de nieuwe bedeling (tijdperk v/d genade) komt de Geest ín de gelovige wonen. Het is de Heilige Geest die de mens overtuigd van zonde, gerechtigheid en komend oordeel en het is de Heilige Geest die de wedergeboorte voltrekt én dus ook de verzegeling. Ziet u: wedergeboorte is een handeling van Gods kant en de gelovige in Christus kun je als het ware als een brief in een enveloppe zien met het zegel van God zelf erop gedrukt. Knap maar natuurlijk onmogelijk als die brief zich daaruit kan wurmen terwijl het zegel erop gedrukt is! Als u wedergeboren bent door Gods Geest bent ú die brief en Gods eigendom!

 

Uit de hand van de Vader springen?

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. (Johannes 10:28-29)

Jezus is de gever van het eeuwige leven; het is een geschenk aan de verloren zondaar die het never nooit kan verdienen. Anders zou het geen genade meer zijn! Zij zullen beslist niet verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand rukken (2x!). De gelovige in Christus is het geschenk van de Vader aan Zijn Zoon: wat een troostvolle en bemoedigende gedachte!

Ik vind het opvallend dat veel bemoedigende en vertroostende teksten uit de Bijbel om zeep worden geholpen door uitspraken als: ‘zelf het zegel verbreken’ én ‘zelf uit de hand van de Vader springen’ Is het niet de tegenstander van God die alles krom trekt en verdraaid als het om Bijbelse waarheden gaat?

Tenslotte zegt God in Zijn Woord dat niemand rechtvaardig is, goed doet, God zoekt. God is het die rechtvaardigd en úit die rechtvaardiging zal de vrucht te voorschijnkomen! Rechtvaardiging door geloof is de basis, werken het uitvloeisel. De werken van de mensen kunnen nóóit een onderdeel zijn van de rechtvaardiging van de mens.

Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. (Romeinen 4:5)

Zowel de fase naar het moment van bekering als de wedergeboorte is Gods werk door Zijn Heilige Geest. Géén rechtvaardiging door werken opdat niemand roeme!

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;  niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziers 2:8-9)

Als de werken (der wet) geen deel uitmaken van de rechtvaardigmaking van de zondaar ten opzichte van God, kan ook niet door het achterwege laten van de werken (der wet) die geschieden dóór het vlees, de gerechtvaardigde tot een niet gerechtvaardige gemaakt worden! De werken gedaan door de kracht van Gods Geest komen voort úit die rechtvaardigmaking die in Christus is! Het is dus óf: 100 % werken (der wet), dat is zelfrechtvaardiging; óf 100 % de genade welke is door Jezus Christus. Beide tegenstrijdigheden met elkaar vermengen is Galatisme en dus vlees nog vis!

 

Geschreven door: B.B. Koster

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

25/05/2018 13:39

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert