Rechtvaardiging door het geloof

Door B B Koster gepubliceerd.

De wet van God

Onder veel kerkgangers en christenen zijn veel verschillende meningen over de wet van God. Moet deze worden nageleefd om de Gever van de wet goedgunstig te stemmen? Iedere zondag weer zitten er duizenden mensen in de kerken en onder het gehoor van de dominee horen ze voor de zoveelste keer de tien geboden. Gij zult dit niet en dat niet, eert uw vader en uw moeder, enz. enz. Ik heb dit één keer meegemaakt en eerlijk gezegd wist ik niet goed hoe daar mee om te gaan. Het kwam op mij vreemd en wettisch over want niemand kán de wet houden. Ik vroeg mij dan ook af hoe de kerkgangers dit beleven als ze iedere zondag de tien geboden weer worden opgesomd door de dominee. Pfff deze week hebben wij weer gefaald, bepaald niet bemoedigend en opbouwend voor de toehoorders of wel?

 

Allen hebben gezondigd!

De apostel Paulus een geroepene en uitverkorene van God was doordrenkt met de wet van God. Hij had daarin gestudeerd aan de voeten van Gamaliël, een wetgeleerde. Maar hij vervolgde de christenen en was aanwezig bij de steniging van Stefanus. Na de ontmoeting met de levende God veranderde zijn leven radicaal. Terugkijkend op zijn kennis en het naleven van de wet zegt hij nu dat hij het allemaal drek acht en dat het om Christus gaat. Hij zegt niét dat de wet van God verkeerd is maar hij zegt wél dat het gebod wat tot leven had moéten leiden voor hem de dood bleek te betekenen! Misleiding door de zonde! Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God! Geen mens kan de genade van God verdienen, het is een onverdiende gunst!

 

Plaatsvervanger nodig

Maar de bijbeltekst gaat verder: en worden om niet gerechtvaardigd. Waardoor: door het geloof! De Bijbel leert heel duidelijk dat de mens wederomgeboren moet worden om het koninkrijk van God te kunnen zien (Joh 3). Er staat nergens dat de mens de wet én de genade moet aanklampen om gered te worden. Als er iemand op deze aardkloot is die de hele wet (meer dan zeshonderd ge- en verboden) kán houden gaat hij of zij naar de hemel; hij rechtvaardigd zich dan zelf! Maar niemand kan dat en daar ligt het probleem! De mens is reddeloos verloren zonder Plaatsvervanger!

 

Vrijgekocht van de wet

In hoofdstuk 3:21-31 van de Romeinenbrief schrijft de apostel Paulus zo duidelijk en klaar dat wij alleen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen (v. 23). Maar de wedergeborene wordt om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus (v.24). De roem is uitgesloten. Door de wet van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. (v.27). Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet (v. 28). Ik vind dit werkelijk waar een schitterend stuk! Geen eigenverdienste maar alleen door de wet van het geloof! Dus de mens behaagd God niet door te denken dat hij zo goed mogelijk zijn best moet doen door de wet te houden als zijnde een slaaf die een juk met zich meedraagt. Nee! Een wederomgeboren christen is vrijgekocht van de wet door het bloed van de Here Jezus. Alléén op grond van het plaatsvervangend offer gaat een christen naar de hemel. Heeft u met oprecht besef van uw zondige staat wel eens bij het kruis geknield?

 

Geen roem in werken!

Terugkomend op de tien geboden en de wet van God. Paulus erkend volmondig dat de geboden van God goed zijn en dat de wet van God heilig is. Natuurlijk is het goed om de wetten van God na te leven en Hij zegend de mens die Zijn geboden bewaard. Maar als enig mens denkt daarmee zijn redding te kunnen bewerken heeft hij of zij een groot probleem zoals ik in dit artikel heb uitgelegd. Het ware evangelie is namelijk Christus Jezus en dien gekruisigd! Niet de gedachte dat de mens toch niet de hele wet kan volbrengen en dat daarom als sluitstuk het geloof in de gekruisigde Christus de redding complementeerd. Immers als dat zo was dan zou er in de hemel toch roem zijn over gedane werken zoals de tien geboden zo goed mogelijk naleven, spijswetten houden, Joodse gebruiken en feesten naleven. Mijn vriend en vriendin: er ís geen roem in werken; de Bijbel is daar heel duidelijk over: de mens wordt alleen gerechtvaardigd door het geloof!

 

Het volmaakte Lam stierf voor u!

Christus Jezus was én is de volmaakte God-mens en de gedachte dat Hij kon zondigen maar het niet heeft gedaan vind ik verwerpelijk! Waaróm Hij dan toch verzocht werd kunt u o.a. lezen in de Hebreëenbrief; dit heeft te maken met Zijn hogepriestelijk werk in de hemel. Hij was het volmaakte Lam en heeft onder de wet geleefd zonder te zondigen opdat Hij het volmaakte offer zou zijn voor een ieder die in Hem gelooft. Kom dan tot Hem, wordt gerechtvaardigd door het geloof, ontvang de heilige Geest (verzegeling) en u heeft eeuwig leven!

 

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

Bedankt dat u de moeite nam om dit stuk te lezen en/of te liken!

25/05/2018 13:38

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert