Voorbeeld literatuurstudie HBO V deel 2. Samenvatting, methode, zoekstrategie, keuze van artikelen, overige literatuur en informatiebronnen

Door SabrinaJansen gepubliceerd in HBOV literatuurstudie

Een goede literatuurstudie schrijven neemt ontzettend veel tijd in beslag. Je doet veel research, en zit uren achter de computer te typen en hoopt dat je een hoog cijfer behaald uiteindelijk. Ben jij een HBO V student die hulp kan gebruiken met het schrijven van zijn literatuurstudie? Zoek dan niet verder en kijk naar dit voorbeeld. Dit is mijn literatuurstudie die ik geschreven heb tijdens mijn HBO V opleiding.

Tags/Labels: Literatuurstudie, Voorbeeld, Samenvatting,  Literatuur, HBOV, Informatiebronnen

     b28d902f185ab477d481e3d63b464851_medium.

“Let op dat er copyright rust op de informatie. Delen mag, maar dan wel onder vermelding van naam: Sabrina Verbeek en de website waar je de informatie vanaf haalt.”

Voorbeeld literatuurstudie HBO V deel 2.  Samenvatting, methode, zoekstrategie, keuze van artikelen, overige literatuur en informatiebronnen

Samenvatting

Deze literatuurstudie gaat over diabeteszorg tijdens de palliatieve en terminale fase. Diabeteszorg is complex, maar in de palliatieve en terminale fase wordt deze nog complexer. Doordat diabetespatiënten te maken kunnen krijgen met een te hoge, of te lage glucose gehalte, kunnen er in de palliatieve en terminale fase extra complicaties ontstaan die het comfort van patiënten verslechteren.

In paragraaf 3 wordt er toegelicht wat de definitie is van diabetes, en de palliatieve en terminale patiënt. Palliatief en terminaal zijn twee termen die vaak door elkaar gehaald worden, maar ieder afzonderlijk een eigen fase zijn, en een eigen behandeling nodig hebben. Palliatief betekend een levensverwachting van weken tot maanden, daar en tegen is er bij terminaal een prognose van weken of zelfs dagen.

In paragraaf 4 zal er in gegaan worden op de verschillende behandelmethodes van de twee meest voorkomende diabetes types, namelijk: Type 1 en type 2. Deze twee verschillende types hebben hun eigen behandelmethode. Type 1 bijvoorbeeld is insuline afhankelijk en hierbij kan de insuline toediening niet abrupt gestopt worden, zelfs niet in de terminale fase. Bij type 2 is er een onderzoek geweest onder diabetespatiënten waar bij de insuline toediening in de terminale fase is gestopt en die hierbij weinig tot geen symptomen vertoonde van te hoge, of te lage glucose waardes. En wordt er in het kort uitgelegd wat kwaliteit van leven is. Ieder individu baseert dit uiteraard op zijn eigen leven, maar veelal zal het over een komen met elkaar.

Als laatste zal er in paragraaf 5 de begeleiding, en ondersteuning kant naar voren komen. Welke medische begeleiding wordt er bijvoorbeeld gegeven in de palliatieve en terminale levensfase bij diabetespatiënten. En hoe kunnen de verzorgende en verpleegkundige een optimale steun en toeverlaat zijn voor diabetespatiënten en hun naaste omgeving. Communicatie, empathie en beschikbaar zijn is de basis van goede palliatieve en terminale zorg. Ook al is de diabetes daarin niet het belangrijkste onderdeel. Voor verzorgende en verpleegkundige is het vaak moeilijk om de knop om te zetten en niet meer symptoom gericht te handelen bij diabetespatiënten, maar over te gaan op een comfort beleid.

1. Inleiding

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Het is een chronische ziekte die voor veel andere problemen zorgt: diabetes heeft een domino-effect. Veel mensen met diabetes krijgen ook te maken met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid. (www.diabetesfonds.nl)

In de komende jaren zullen diabetespatiënten alleen maar in aantallen toenemen. Een deel van deze stijging is te verklaren door demografische ontwikkelingen (groei en vergrijzing van de bevolking). Verder heeft de toename te maken met het stijgende aantal mensen met overgewicht en/of een verminderde lichamelijke activiteit en met de actievere opsporing van diabetespatiënten door huisartsen. Alleen al op basis van demografische ontwikkelingen zal het aantal diabeten in de komende 20 jaar met ongeveer 30% stijgen. (www.rivm.nl)

Circa 20% van de verpleeghuisbewoners heeft diabetes mellitus (DM) waarvan de meeste DM2 en een klein aantal DM1 (Bruin, A.W. (2012). Verantwoorde diabeteszorg In de palliatieve en terminale fase. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. pp. 282-284).

Door de snelle groei van diabetespatiënten, en dus de toename aan diabetespatiënten die hieraan zullen overlijden is het belangrijk om te weten hoe hier mee omgegaan wordt. Bij een terminale patiënt staat comfort op de hoogste plaats, maar wat voor comfort kan je een diabetespatiënt bieden tijdens de terminale fase zonder dat deze last krijgt van bijkomende complicaties? Dit vroeg ik mezelf af, en wilde ik me verder in verdiepen.

Naar aanleiding van diverse onderzoeken naar de zorg rondom diabetes patiënten tijdens de palliatieve en terminale fase, is de volgende hoofdvraag geformuleerd te zien in tabel 1.

“Wat zijn specifieke aandachtspunten ten aanzien van het medisch beleid als een diabetespatiënt in de palliatieve of terminale fase komt?”

Tabel 1: Hoofdvraag van de literatuurstudie

De hoofdvraag is onderverdeeld in drie deelvragen zoals te zien is in tabel 2. De informatie om de deelvragen te beantwoorden is verkregen uit wetenschappelijke artikelen, mailcontact met een universiteit in London, boeken/tijdschriften en door contact met verscheidene diabetesverpleegkundigen.

Wat is de betekenis van diabetes, palliatief, en terminaal?

Wat is de beste behandelmethode bij diabetespatiënten in de palliatieve fase?

Welke begeleiding hebben diabetespatiënten nodig op het gebied van psychosociale, ondersteuning, en medische begeleiding.

Tabel 2: Deelvragen waardoor er overzicht in de literatuurstudie gevormd wordt.

2. Methode

Om de hoofdvraag en deelvragen zoals omschreven staan in de inleiding te beantwoorden is gebruik gemaakt van verschillende informatie bronnen. In dit hoofdstuk zal er een toelichting gegeven worden welke bronnen gebruikt zijn. En op welke manier deze een bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van de literatuurstudie.

2.1. Zoekstrategie

In databanken zoals: Kaluga, PubMed en SpringerLink is er gezocht naar passende literatuur. Door het gebruik van losse trefwoorden die onderverdeeld staan per deelvraag kon er een selectie gemaakt worden van geschikte zoekresultaten, zoals te zien in tabel 3. Via SpringerLink kwamen voornamelijk Nederlandse artikelen naar voren, en bij PubMed voornamelijk Engelse. Door het gebruik van zowel Engelse als Nederlandse trefwoorden kon er een breed aanbod van artikelen gevonden worden. Door het lezen van de abstracte konden enkele artikelen uitgesloten worden, omdat deze meer gericht waren op patiënten waarbij diabetes een complicatie is van een andere ziekte.

“De betekenis van diabetes, palliatief en terminaal” (Deelvraag 1)

“Behandeling van diabetes tijdens de palliatieve zorg” (Deelvraag 2)

 “Begeleiding op psychosociaal, ondersteuning, en medische begeleiding. (Deelvraag 3)

– Diabetes management
– Petra Schot
– Palliatieve zorg diabetespatiënt
– Diabeteszorg palliatieve fase – Terminale diabetespatiënten
– Palliatieve en terminale fase
– Palliatieve en terminale zorg
– Diabetes mellitus type 1
– Diabetes mellitus type 2

– Diabetes management end of life
– Kwaliteit laatste levensfase diabetespatiënten
– Terminale diabetespatiënten
– Kwaliteit leven diabetespatiënten
– Kwaliteit van leven
– Quality of live diabetic patiënt – Behandeling diabetes

– Point of interest
– Palliative diabetic care
– Aandachtspunten palliatieve diabetes zorg
– Aandachtspunten diabetespatiënten
– Signs diabetic care terminal fase
- Medisch beleid
- Psychosociaal beleid

Tabel 3: Relevante trefwoorden gebaseerd op de deelvragen

Op basis van de losse trefwoorden is er via PubMed ook gebruik gemaakt van de booleaanse operator AND door deze te combineren met losse zoektermen “diabetes mellitus, type 1” AND “terminal care” en “diabetes, type 2” AND “terminal care.” zie tabel 4. Daarnaast is er ook gezocht op “epidemiology” AND “terminal care” zie tabel 5. Door deze zoekstrategie kon er nog één artikel toegevoegd worden op basis van full text.

Zoektermen

“Diabetes mellitus, type 1” [MESH] AND terminal care “Diabetes mellitus type 2”[MESH] AND terminal care

11

Filter

Species humans

10

Filter

Free full text

2

Filter

Publicatie in laatste 10 jaar

2

Selectie

Op basis van titel

1

Selectie

Op basis van abstract

1

Tabel 4: Zoekresultaten met de booleaanse operator AND in PubMed 23-09-2014

Zoektermen

“epidemiology” [MESH] AND terminal care

12

Filter

Species humans

12

Filter

Free full text

2

Filter

Publicatie in laatste 10 jaar

1

Selectie

Op basis van titel

0

Selectie

Op basis van abstract

0

Tabel 5: Zoekresultaten met de booleaanse operator AND in PubMed 23-09-2014

2.2. Keuze van artikelen

De gevonden artikelen werden gesorteerd op actualiteit en geloofwaardigheid. Door middel van het lezen van de abstracte en de titels konden enkele artikelen uit gesloten worden, omdat deze gebaseerd waren op andere patiëntencategorieën. Sommige artikelen hadden geen free full text, maar er kon daarbij wel cruciale informatie gehaald worden uit het abstract. Door het lezen van de abstracte kon beslist worden om wel of niet de full text te lezen. De Engelse artikelen die een bijdrage leverde aan het onderzoek werden vertaald, en verwerkt in de literatuurstudie. Uiteindelijk bleven er vijf wetenschappelijke artikelen over die gebruikt konden worden.

2.3. Overige literatuur en informatiebronnen

Naast het gebruik van databanken is er contact geweest met een onderzoeker van de Universiteit in London, diabetesstichtingen, medische boeken en tijdschriften, en de praktijkervaring van diabetesverpleegkundige. Tevens is er door het sneeuwbal effect van de gevonden literatuur in databanken een boek genoemd: 'Diabeteszorg aan het eind van het leven.' Dit boek leverde interessante en toevoegende informatie op voor de literatuurstudie.

Vervolgdelen voor de literatuurstudie, klik hier

© SabrinaJansen 22-03-2018

 

 

22/03/2018 14:25

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert