Het evangelie: blijde boodschap!

Door B B Koster gepubliceerd in Geloof

De kern van het evangelie

God de Vader zond Zijn Zoon naar de aarde om onder de wet (van Mozes) te leven als de zondeloze God-mens te leven met als uiteindelijk doel te sterven aan het kruis (symbool van vervloeking) opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). Het geloof is een gave van God door het werk Zijn Heilige Geest (Efeziërs 2:8-9). De menselijke redenering (drogreden) dat een wedergeboren christen moet blijven geloven* om gered te blijven is hiermee getackeld, want geloof is een gave van God!

 

Uit Adam, dus een zondaar

Dit zijn niet mijn woorden maar gestaafd op het Woord van God. Een mens die van nature een zondaar is, wordt geen christen omdat hij goed is voor zijn medemens, iedere zondag naar een kerk gaat of het besluit heeft genomen om Jezus te volgen. Een mens is geen zondaar omdat hij zonden doet, hij doet zonden omdat hij een zondaar is: een groot verschil!

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. (Romeinen 3:23-24)

Daar ligt mijns inziens het probleem van de vele verwarringen die vandaag de dag in de kerken plaatsvinden. Het evangelie wordt de blijde boodschap genoemd maar een juiste uitleg hierbij is zeker gepast. De mens is reddeloos verloren zonder de Plaatsvervanger en Zaligmaker Jezus Christus en dáárom is het evangelie een blijde boodschap: er is een uitkomst, er is redding voor een ieder die gelooft! Maar nu komt het: het evangelie stemt eerst tot droevenis omdat de mens eerst moet erkennen een zondaar te zijn want dan alleen zal hij beseffen het Plaatsvervangend offer nodig te hebben in zijn/haar leven!

 

Onderwerpen van genade

Door mijn schrijven over de schitterende onderwerpen van genade als: Wet tegenover Genade, Rechtvaardiging door het Geloof en Verzoening door Jezus’ bloed word ik aangevallen op de doctrine van eeuwige zekerheid voor een wedergeboren gelovige in Christus. In mijn christenleven ben ik veel contacten kwijt geraakt omdat ik een man ben die voor de waarheid en zijn geloofsovertuiging staat: Jezus Christus en dien gekruisigd! Genade is namelijk een geschenk van onverdiende gunst aan de mens die verloren is in zonde en schuld: failliet verklaard!

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:8-9)

Dus omdat de wedergeboren gelovige (nieuwe mens) in Christus is geplaatst wordt hij behouden van de toorn. Dat wil dus zeggen dat een ieder mens die van nature een zondaar is omdat hij of zij uit Adam is voortgekomen (erfzonde) onder de toorn van God staat zonder Christus. Zo belangrijk is de doctrine van eeuwige redding van de gelovige in Christus dus! Een ieder die deze bijbels te onderbouwen leer als dwaal- en of leugenleer betitelt, gelooft dus dat de mens behouden blijft door de werken der wet wél of niet te houden die geschieden door het vlees (kan God nooit behagen dus is het een onjuiste premisse). Dat klinkt raar want waarom heeft de God dan de tien geboden gegeven en waarom is er zoveel misverstand rond het schitterende thema genade?

 

Dispensationalisme

Om de Heilige Schrift goed te kunnen begrijpen is het van groot belang om de leer van de bedelingen (dispensationalisme) eigen te maken. Deze leer is schriftuurlijk omdat er (om een paar voorbeelden te noemen) een periode vóór de wet was, een periode  van de wet (door engelen aan Mozes gegeven), én de periode ná de wet. Op deze manier komt er een logisch overzicht in het plan dat God met de wereld had én heeft.

 

Gestorven voor de wet

Wedergeboren gelovigen die in Christus geplaatst zijn door Zijn Geest zijn gestorven voor de wet. Dat wil zeggen dat de wet in juridisch opzicht krachteloos is geworden en dat legt de apostel Paulus heel mooi uit in zijn brief aan de Romeinen. 

Zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet' opdat u een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. (Romeinen 7:4)

Ziet u dat de apostel hier heel duidelijk stelt dat de gelovige in Christus Hém toebehoort? Toebehoren spreekt van eigendom en Zijn eigendom wordt verzegeld met Zijn Heilige Geest! Het is van het allergrootste belang dat iemand, die zegt een christen te zijn, weet dat de Heilige Geest in hem woont. Ik blijf dit heel sterk benadrukken omdat de permanente inwoning van Gods Geest de eeuwige bestemming van de mens bepaald!

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:6-9)

 

De eerste en laatste Adam

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. (Romeinen 5: 19)

De eerste Adam at van de verboden vrucht, met als gevolg: afscheiding van God door zonde. De laatste Adam, dat is Christus was geheel gehoorzaam aan Zijn Vader door te leven als de perfecte Dienstknecht (allomvattend) om te sterven aan het kruis, met als gevolg: relatie met God door rechtvaardiging. Rechtvaardiging wordt bewerkstelligd door het bloed van de Here Jezus! Dáárom is het persoonlijk aannemen van het offer van Jezus zo belangrijk; beseffende in uw hart dat u een zondaar bent en tekort schiet tegenover een Heilig God! Het eeuwige leven in Christus Jezus is een gift en die kunt u dus nooit verdienen!

Verder vervolgd Paulus dat de wet er nog bij kwam opdat de zonde zou toenemen. (vers 20) In die zin mag ik dus schrijven dat hier weer een bewijs is dat de wet een ander doel had, dan de wet simpelweg zo goed mogelijk te houden om God te behagen. En dat is ook zo! De wet was als het ware een tuchtmeester om de zondige dus radeloze mens in de armen van de Heiland te drijven. De wet van God laat Zijn heilige standaard zien t.o.v. Hem én de medemens!

 

In zonde blijven leven?

Het grote misverstand onder heidenen en naam-christenen is de drogredenering dat het dus niet uitmaakt wat de christen doet als deze eenmaal gered is. M.i. hebben dezen nog nooit iets begrepen van de heerlijke genade van God. Als het voor mij als gelovige in Christus zo moeilijk te begrijpen is dat mij genade is bewezen, ik die het niet verdien! Laat staan voor degenen die nog buiten de genade staan!

Is het eerlijk om te stellen dat de doctrine (leer) van eeuwige redding van de wedergeboren gelovige in Christus leidt tot wetteloosheid als dezelfde doctrine onderschrijft dat de gelovige in Christus een Andere Tuchtmeester toebehoort, namelijk Hem?

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? (Romeinen 6:1-2)

Met betrekking tot de zonde is de gelovige in Christus gestorven, dus een mens die zegt christen te zijn maar steelt, moord en bedriegd, laat toch hiermee zien dat hij door de wrange vruchten die hij laat zien, het niet is? Aan de vrucht herkent men immers de boom?

Een mens kan goed zijn voor zijn medemens, trouw naar de kerk gaan, verstandelijk voor Jezus hebben gekozen, enz. enz. Maar hoe goed bedoeld ook! Daarmee komt hij niet in de hemel als zijn zonden niet verzoend zijn door het bloed van de Here Jezus. En dat schrijf ik op grond van de Heilige Schrift. Zonder bloedstorting is er geen vergeving! (Hebreeën 9:22).

 

Leven door de Geest

Het leven dat geleefd wordt door de Geest van God, die als zegel (bewijs, aanbetaling) aan de wedergeboren gelovige is gegeven produceert vrucht die eeuwigheidswaarde heeft.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Dat is hét kenmerk van de wedergeboren gelovige in Christus!

 

Quote

“The grace that does not change my life will not save my soul.” - Charles Haddon Spurgeon.

En daar sluit ik mij volledig bij aan!

 

Geschreven door: B.B. Koster

Pawson over het ‘blijven geloven’ in zijn boek: Eens gered, altijd gered?

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

10/12/2017 23:14

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert