Uit genade bent u zalig geworden!

Door B B Koster gepubliceerd in Geloof

Schuld en schuldvraag

Ondanks dat ik in een christelijk gezin opgroeide, kon ik pas rond mijn twintigste levensjaar (meer dan twintig jaar geleden) belijden een kind van God te zijn door genade en dús door wedergeboorte. Ondanks dat ik het evangelie van binnen en buiten kende, christelijke lectuur verslond en mijn jeugd opgaf om de zekerheid van het eeuwige leven te krijgen, wist ik niet met zekerheid te zeggen of ik een christen was; ik had veel twijfels en ik wachte op een gevoelsbeleving. Wat ik hiermee wil duidelijk maken is dat ik vind dat vandaag de dag ‘bekeringen’ mijns inziens veel te gemakkelijk plaatsvinden al zou het een gemakkelijk zaak zijn voor de mens om te erkennen een zondaar te zijn voortgekomen uit Adam komt en dus schuldig staat tegenover een driemaal heilig God. Het probleem van de mens is dus schuld. Nu wil ik uitleggen waarom het onderkennen van de begrippen schuld en schuldvraag zeer relevant is voor de kerk van vandaag. Ik schrijf kerk omdat ik ervan overtuigd ben dat wedergeboren christenen zich vrijwel overal bewegen zijnde het zout en licht in deze duistere wereld! In doctrinaal opzicht gebruik ik het woord universele gemeente: alle mensen die bekeerd en wedergeboren zijn door het werk van de heilige Geest. Daarbij is het geloof een gave van God zoals u in onderstaande bijbeltekst kunt lezen.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken opdat niemand zou roemen. (Efeziërs 2:8-9)

 

Schuldig tegenover God

De mens staat schuldig tegenover God en heeft dus een probleem dat opgelost moet worden want anders blijft de eeuwige schuld over. De schuld die de mens heeft is oneindig groot en zal vereffend moeten worden. Terecht dat er mensen zijn die een grote angst meedragen voor de dood. Ik heb hier onlangs nog onverwachts een gesprek over gehad met een vrouw en ik kon haar mijn levensverhaal in grote lijnen vertellen met daaraan gekoppeld het evangelie. Ik vertelde dat, als zij bij wijze van spreken, dezelfde avond met oprecht berouw van zonden, Jezus zou aannemen als haar persoonlijke Verlosser, er geen angst meer voor de dood hoefde te zijn omdat de Leeuw van Juda de dood heeft overwonnen! Ik vertelde haar ook dat ze na dit leven voor God zou komen te staan ín Christus.

 

Hoe wordt de schuld betaald?

Een zeer belangrijke vraag om hier een antwoord op te krijgen want het neemt veel onduidelijkheid en onzekerheid onder wedergeboren christenen weg. U bent het met mij eens is dat de schuldenaar in de schuld blijft staan tegenover de eiser zolang zijn schuld blijft staan. Is het mogelijk dat de schuld voor het grootste deel (95 %)  wordt afgelost als de schuldenaar failliet is verklaard? Nee toch? In het Woord van God staat dat allen gezondigd hebben t.o.v. God en de heerlijkheid missen en dat Hij onze werken als een vies, vuil en oud kleed ziet: werken gedaan in het vlees kunnen zo de prullenbak in om het zo in beeldelijke zin duidelijk te maken. Dus alle werken van de mens die in het vlees gedaan zijn dragen niet bij aan het aflossen van die schuld!

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:8-9)

Gods Woord leert dus heel duidelijk dat: de werken der wet geschieden door het vlees, zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen, de werken der wet (inspanning van de mens) kunnen God dus niet behagen. Logische redenering toch? De mens is van nature (erfzonde) een zondaar! Dát zegt God in Zijn Woord en de gevolgen ziet u dagelijks om u heen! De vleselijke mens staat positioneel recht tegenover de geestelijke mens. Net zoals de duisternis er is door de afwezigheid van licht. In de juridische zin van het woord behoort een let op! - wedergeboren gelovige Christus toe. In dat hoofstuk vergelijkt de apostel het begrip: de ander toebehoren met een huwelijk:

Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. (Romeinen 7:1-4)

Dóór het lichaam van Christus gedood (gestorven) opdat de wedergeboren gelovige vrucht zouden dragen voor God. Nu nog een belangrijke vraag: zet de doctrine van eeuwige redding aan tot wetteloosheid.

 

Wat is wetteloosheid?

De afgelopen periode ben ik op een christelijke datingsite enorm aangevallen door een medegebruiker op mijn doctrine en schriftelijk beschuldigd van het brengen van dwaal-, leugenleer en wetteloosheid. En ja dit is gezegd tegen een christen die de heiligheid van God zéér hoog in het vaandel heeft staan en bereid is om offers te brengen voor zijn geloofsovertuiging. De komende Antichrist, de satan in menselijke gedaante wordt ook wel de mens der wetteloosheid genoemd in het Woord van God. Wetteloosheid en wetteloos zijn betekent dat zo’n persoon zich niets maar dan ook niets van Gods ge- of verboden aantrekt: doe wat jij wilt, dat is de hele wet! (Do what thou willst, that's the whole law!)

De vraag is dan ook, dat als ik artikelen schrijf over Wet vs. Genade, Rechtvaardiging door het geloof en Verzoening door Jezus’ bloed, ik daadwerkelijk aanzet tot wetteloosheid, sterker: dat ik het gedrag tot wetteloosheid door deze doctrines bevorder en/of aanmoedig. Zo niet dan is de betreffende persoon die mij hiervan beschuldigd heeft, schuldig aan smaad en laster ten opzichte van de naam van Christus en mijzelf, de auteur.

Telkens weer benadruk ik in mijn artikelen dat, als een zondaar genade heeft gevonden in Gods ogen het niet logisch is dat deze geredde zondaar op een gegeven moment zijn Redder de rug toekeerd, de wereld weer ingaat en een losbandig leven leidt. Zo’n mens kan deel hebben genomen aan kerkdiensten en bidstonden enz. enz. maar het feit dat hij het geloof radicaal de rug heeft toegekeerd laat juist zien dat het maar een belijder van het christelijk geloof is! Dáárom is het in evangelisatie zeer noodzakelijk om de bedorven, zondige en verloren staat van de mens t.o.v. een heilig God te prediken! Het grootste probleem vandaag de dag is een groot gebrek en ontzag voor de heiligheid van God én Zijn Woord!

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de het volgende:

‘De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

 

Tucht en kastijding

De wet van Mozes zorgde er dus voor dat de overtreding zou toenemen, als een spiegel uit de hemel en een tuchtmeester. De wet laat de heilige standaard van God zien, zowel naar God zelf alswel naar de medemens. De wet veroordeelt en zet nooit of te nimmer een mens vrij. Nee, het houdt de mens juist gebonden in slavernij! Het doel van de wet is de failliet verklaarde zondaar te drijven in de armen van Christus. De wedergeboren gelovige in Christus behoort Hem toe en valt dus ook onder de tucht en kastijding van een andere Tuchtmeester om het zomaar te zeggen. Elk persoon die belijd een een christen te zijn en erop los kan leven zoals het hem of haar belieft zonder tucht en discipline te ervaren van God moet zich echt zorgen gaan maken over zijn eeuwig heil! Aan het wedergeboren zijn hangt namelijk de prijs van tucht en kastijding, zoals: beproeving, ziekte en dood. En als u die niet in uw leven ervaart en/of krijgt bent u volgens het Woord van God een bastaard, een belijder van het christendom! Het is heel verhelderend om hoofdstuk twaalf eens in zijn geheel te lezen.

Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. (Hebreeën 12:8)

 

Tenslotte

Als de werken (der wet) geen deel uitmaken van de rechtvaardigmaking van de zondaar ten opzichte van God, kan ook niet door het achterwege laten van de werken (der wet) die geschieden dóór het vlees, de gerechtvaardigde tot een niet gerechtvaardige gemaakt worden! De werken gedaan door de kracht van Gods Geest komen voort úit die rechtvaardigmaking die in Christus is! Het is dus óf: 100 % werken (der wet), dat is zelfrechtvaardiging; óf 100 % de genade welke is door Jezus Christus. Beide tegenstrijdigheden met elkaar vermengen is Galatisme en dus vlees nog vis!

 

Samenvatting

De genade van God aan de zondaar is een geschenk

De werken der wet (vlees) kunnen God niet behagen

De mens is een zondaar, essentieel in evangelisatie!

God is heilig, groot gebrek van besef daaraan!

Bekering en wedergeboorte komt van Gods kant (werk v/d heilige Geest)

De wet van God is geestelijk, heilig, tuchtmeester

De wedergeboren gelovige krijgt tucht en kastijding (bewijs van zoonschap!)

 

Geschreven door: B.B. Koster

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

10/12/2017 23:13

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert