TELESKOOP MAGAZINE AUGUSTUS 2017

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.                   T E L E S K O O P  MAGAZINE AUGUSTUS 2017  HOOFDREDACTIE/UITGEVER CO MEIJER. email jameijer@quicknet.nl

POLITIEK.-

SPIRITUALITEIT.- JEHOVAH'S GETUIGEN LIGGEN ONDER VUUR!(Foto Besturend Lichaam Wachttorengenootschap Jehovah's Getuigen.)8db7edd67e376c0addf601a8afb9129b_medium.afb 'Wachttoren'

In dagblad 'Trouw'en verderop in 'Metro' zijn artikelen verschenen over vermeende misstanden bij Jehovah's Getuigen. Vermeende 'pedofilie' zou jaren lang verzwegen zijn, en niet gemeld aan officiële instanties als politie en justitie. Eerder verschenen mediaberichten uit Rusland over verbod van 'Jehovah's Getuigen',omdat zij volgens de Russchische overheid, 'extremistische' opvattingen zou hebben en anti-staat gedrag vertonen, en dienstweigeren (leger). Ook in Rusland dienen Jehovah's op straffe van uitsluiting niet in het leger, net als ook in Nederland.  Is er misschien in de media (ook) sprake van kwaadsprekerij, sensatie en of afgunst?! Dat zou best eens (ook) kunnen. Of hebben we hier te maken met ongewenst zeer ernstig maatschappelijk gedrag van de Jehovah's Getuigen beweging?! Ook best mogelijk! Immers hun ongevraagd inmenging in privacy van mensen, door hun /verkondigingcolportage huis-aan-huis in opdracht van de leiding van het Wachttorengenootschap' en de Jehovah's Getuigenb741202e7c10fd35ac819a5b9a6c0c70_medium.(foto Hoofdkantoor) gemeenten is soms een bron van ergenis bij niets vermoede burgers thuis. Hun zendingsdrang wordt niet altijd gewaardeerd door de buitenwereld. Maar dat hindert ze niet om gewoon op hun wijze huis-aan-huis en ongevraagd te getuigen van hun interpretatie van de Joods/christelijke bijbel. Zij beschouwen hun bijbel als 'het woord van God' en of in elk geval het door Jehovah God geïnspireerde woord. Zij vergelijken dit met een secretaressse die dicteert wat de directeur haar meedeelt. De Bijbel stellen 'verklaart zich zelf, en behoeft geen nadere uitleg. Alleen verdere duiding, door intensieve bijbelstudie wat zij meerdere keren in  huisverband doen. En met hun verworven kennis en inzichten hebben zij meestal een (grote) kennisvoorsprong op de vaak 'leek', die geen en of minimale kennis bezit van de bijbel, en zo wordt beïnvloedt en overgehaald de leer van het Wachttorengenootschap in New York (VS) te volgen. In dat 'Wachttorengenootschap zitten 7 zogeheten 'wijze' spirituele leiders, mannen, (geen vrouwen) die het beleid van Jehovah's Getuigen formuleert en vervolgens in 2 tijschriften 'De Wachttoren'en 'Ontwaakt'naar buiten brengt in de hele wereld in gigantische oplagen in meer dan 100 talen! Een geöliënde machine net zoals ook zichtbaar op hun regionale congressen. Vele jaren geleden bezocht ik zo'n congres in Thialf in Heereenveen op uitnodiging van een 'oudste'uit Heerhugowaard.3e60d80b2cd6facacfeb867b47eae83c_medium.foto 'Besturend Lichaam' WTG Jehovah's Getuigen New York VS.9f2b2d175479a829e19cced561b65461_medium.(foto0 Robert Ciranko de nieuwe President van het 'besturend lichaam'WTG Jehovah's Getuigen.

In Teleskoop Magazine op PLAZILLA heb ik een artikel geplaatst over de Jehovah's Getuigen met als titel 'Zijn Jehovah's Getuigen'gevaarlijk?! 

Welnu gevaarlijk zijn ze niet, want het zijn geen extremisten zoals het Russische Hooggerechtshof in Moskou onlangs in haar uitspraak deze geloofsbeweging kwalificeerde en de Russische overheid in haar verbod bevestigde. Gevolg vervolging, geweld en een plotselinge onaangekondigde inval van gemaskerde Russische politie, tijdens een 'kerkvergadering'in hun 'Koninkrijkszaal'. een videoopname bevbestigde deze brutale Russische inmenging in geloofsaangelegenheden en brutaal drongen tientallen politiemannen de Koninkrijkzaal binnen, waar net een óudste'bezig was met een preek op de kansel ten gehore van zo'n 100 gelovigen gezeten op kerkbanken en rustig bleven zitten tot de politie onverrichte zaken weer vertrok!

Een Deense voorman en Jehovah's Getuige is opgepakt en gevangen gezet. Pesterijen en vernielingen zijn  het gevolg van het verbod van de Russische overheid die alle Koninkrijkzalen wil gaan sluiten en verkondiging ook verbiedt. En waarom, omdat ook de Russische orthodoxe kerk niet 'blij'is met de dactiviteiten van de 175.000 tellende Jehovah's Getuigen gemeenschap.

Daarop heeft een delegatie van internationale voorlieden van de Jehovah's Getuigen, solidariteit met hun Russische 'broeders en 'zusters'getoont door naar Moskou af te reizen olv een lid van 'het Besturend Lichaam'van het Wachttorengenootschap'in New York (VS)

TELESKOOP Magazine heeft politieke partijen SP & GL opgeroepen in lijn van ook de PvdA een grondig onderzoek te doen naar deze 'sekte' die eigen regels en op de Joods/Christelijke bijbel en hun eigen 'Nieuwe Wereldvertaling Bijbel normen aanhouden. Daarbij zijn ze zoals dagblad Trouw dat formuleert Rechercheur, rfechter en psycholoog tegelijk. Bij vermeende óvertredingen' van leer & of gedragingen zoals bijvoorbeeld overtredingen op streng moraal gebied (seks buiten huwelijk), rookverbod, bloedtransfusie e.a. en of leerafwijkingen van door onderdompeling gedoopte leden, worden zij thuis opgezocht in privé omgeving door 2 ouderlingen, oudsten in de christelijke 'gemeente, die ondervraging doet bij de 'verdachte'van vermeende overtreding (en) en wanneer meerdere getuigen vermeende overtredingen bevestigen- Jehovah'S leden zijn verplicht eventuele misstanden resp,. overtredingen te melden aan óudsten'zogeheten 'wijze mannen'die dan in uiterste geval een gemeentelijke comité vormen en in de Koninkrijkszaal hun veto uitspreken over de betreffende overtreder der regels waarna uitsluiting volgt, als men niet tot inkeer komt en spijt betuigt. Soms worden ook belangrijke taken ontheven bij overtreders als zij voorgaan in de gemeente. Na uitsluiting volgt totale negering, verbod om ook maar enig contact te hebben met de uitgelotene! Het is Jehovah's Getuigen ook niet toegestaan buiten de huis-aan-huis prediking, levende contacten te hebben met individuele burgers. Er zijn  er die na jaren zich ónderworpen'hebben aan het strenge orthodox christelijk regiem, psyhische schade ondervinden en vervolgens of ongelukkig worden dan wel de geloofsbeweging de rug toe keren.

In het artikel op PLAZILLA heb ik in samenvatting de leer, organisatie & praktijk beschreven, van deze zeer ijverige en als enige huis-aan-huis getuigenis gevende bijbelonderzoekers'zoals zij oorspronkelijk in de 17e eeuw werden genoemd. In 1034 kregen zij op het congres de officiële naam 'Jehovah's Getuigen'een naam afgeleid van de letters JHWH of Jahweh de Joods orthodoxe benaming van 'De Here God', ík-ben-die-ik-ben 'zoals volgens bijbeloverlevering Jahweh God zich aan de spirituele leider ten tijde van de ballingschap van het Joodse volk in de Egyptische woestijn, werd aangekondigd. Aan de letters JHWH zijn klinkers toegevoegd en Jahweh ook Jehovah genoemd.

Jehovah's Getuigen hebben hun eigen bijbel met Jehovah als benaming voor De Here God, de Nieuwe Wereldvertaling'zoals hun bijbel wordt genoemd, die in grote trekken verder overeenkomt met de 'christelijke' bijbel.

Overigens beschouwen Jehovah's zich als de echte 'christenen' die een zoals zij vinden een voortzetting zijn van de in Handelingen der Aposten NT genoemde éerste christelijke Gemeente te Jeruzalem'een sub-cultuur in die tijd vlak na de dood en opstanding van Jezus van Nazareth. 

Hun leer is dat het een éindbeweging' is welke gelooft en Armagheddon'de dag des oordeels van Jehovah God en de zichtbare wederkomst van Jezus op Aarde, die dan de grote kudde, zij die jehovah's Getuigen zijn red van de dood en vernietiging. Ongelovigen verliezen het recht op leven, geloven zij op grond van letterlijke teksten in de bijbel NT. 144.000 (12 x 12.000 stammen (volken) krijgen een 'hemelse' status, en na Armagheddon krijgen zij de politieke en spirituele leiding over de wereld. In 1914 zou het begin zijn van het uit de bijbel genoemde 1.000 jarig rijk, waar Satan/Duivel nog één keer z'n macht en invloed in de wereld zou tonen. Vandaar stellen ze de situatie van geweld, ziekte, gebrek van velen op Aarde!

Het Wachttorengenootschap verwerpt de leer van de officiële kerken lid van de Wereldraad van Kerken, die van de triniteit (leer der drieënigheid) Vader, Zoon en de Heilige Geest, 3 Goddelijke personen in 1 God! Ook keren Jehovah's zich tegen christelijke feestdagen zoals kerstfeest, pasen en pinksteren die zij beschouwen als zijn van 'heidense' uit degrieks/romeinse tijd. Verjaardagen zijn ook uit de 'boze'. Dat is te veel eer voor de mens, die wordt beschouwd als 'zondaar' en zich moet onderwerpen aan Jehovah God!Zij erkennen 'zelf'ook zondaar te zijn, maar wel ín de waarheid'te leven en niet 'van de wereld'te zijn, wat dit ook mag betekenen in de praktijk. Kinderen gaan niet naar de çhristelijke'school die zij anti-christelijk beschouwen. Politiek neutraal is hun credo, niet lid van enige politieke partij, vakbond en of welke maatschappelijke organisatie. Op straffe van uitsluiting is 'bloedtransfusie'verboden, op grond van een tekst in de bijbel OT, welke tekst verwijst naar gebruik van bloed als voedsel. Bloed is 'heilig'vinden Jehovah's en daarom laten zij hun kinderen liever sterven dan bloedtransfusie ondergaan als levendreddend medisch middel! Vandaar ook dat soms de Rechterlijke macht er aan te pas komt om ouders van Jehovah's Getuigen kinderen tijdelijk het ouderschap te ontzeggen, om zo de kinderen dmv bloedtransfusie te laten leven.

Hun dogmatische en meestal volgen van letterlijk e teksten van een tijdgebonden bijbel (2.00-4.000 jaar geleden) maakt dat zij streng in de leer & eigen regels, wat bij overtreding kan leiden tot uitsluiting uit de gemeenschap. Ook weer letterlijk, want ex Jehovah's worden genegeerd in alle opzichten. Contacten met uitgeslotenen betekent ook uitsluiting en verschijnen bij de plaatselijke comité's die op instructie van het Hoofdkantoor bestaan uit 3 'oudsten' ouderlingen.

Deze prak betekent voor vele Jehovah's Getuigen een (te) zware psychische last, ook en omdat veel tijd wordt gestoken in bijbelstudie, vergaderingen en het belangrijkste werk 'het veldwerk'het huis-aan-huis bezoek van 2 Jehovah's Getuigen, een ervaren en onervaren persoon opgeleid in bijbelstudie en presentatietechniek.

Omdat Jehovah's Getuigen grote bemoeienissen hebben met hun eigen gelovigen en diep infiltreren in privé situaties, leidt dit regelmatig tot conflicten tussen individuele gelovigen en het 'gezag'. Het gezag en gelovigen worden aangestuurd door het'Wachttorengenootschap' (besturend lichaam) wat bestaat uit tegenwoordig 7 óudste' en spiritueel ervaren mannen (geen vrouwen ), zonder theologische universitaire vooropleiding. Elk van hen heeft een specifieke functie. De vroegere president Rutherford was in het dagelijks leven ook rechter. Deze mogen wel verkondigers zijn in het veld! Tegenwoordiger is een nieuwe president van het 'besturend lichaam'uit Hongarije afkomstig.

Vermeende 'misstanden 'in kringen van Jehovah's Getuigen worden bij voorkeur in eigen kringen afgehandeld en niet naar buiten gebracht en niet ter kennis gebracht van media, politie en Justitie, die zij allen als 'werelds' beschouwen en dus niet de juiste instanties zijn om aangifte's van bijvoorbeeld 'pedofilie'te behandelen. In die zin zijn het sektarische trekken, die zij zelf overigens zo niet beschouwen. Zij zijn geen 'kerk', geen sekte vinden ze zelf. De Nederlandse Raad van Kerken erkennen Jehovah's Getuigen niet als 'kerk'en zij kunnen geen lid worden van de RvK. Dat vinden ze ook niet erg. Ze willen geen lid zijn van in hun ogen anti-christelijke kerkinstituties. Vooral de RK Kerk is in hun ogen een valse wereldkerk met valse leer en rituelen!

Jehovah's Getuigen zijn altijd te herkennen wanneer zij spontaan huis-aan-huis verschijnen. met altijd 2 getuigen, een ervaren en onervaren getuige, die het 'vak' nog moeten (bij) leren! Het huis-aan-huis verkondigen is volgens teksten in de bijbel Nl een opdracht die volgens de getuigen heel letterlijk moet worden gezien, net als hun meeste leringen heel letterlijk bedoeld zijn. De vraag is echter of het in de bijbel NT huis-aan-huis bezoeken (Paulus) zou dat hebben gezegd en opgedragen ook echt letterlijk zijn bedoeld, dan wel figuurlijk, in overdrachtelijke zin. Immers in die tijd stonden huizen niet huis-aan-huis zoals bij ons bij voorbeeld. En ook het zonder afspraak huis-aan-huis aanbellen is voor velen een opdringerige manier, die eigenlijk niet thuis hoort waar ter wereld ookm ook al zal er een goede bedoeling achter zitten tw waarsc huwen voor de oordeelsdag en goed nieuws over 'de nieuwe wereld' van duurzame vrede en gerechtigheid, maar dan wel voor 'gelovigen Jehovah's Getuigen'!

Politieke partijen als SP en PvdA willen een onderzoek naar Jehovah's Getuigen is bekend gemaakt in de media.

In Emmen Drente zetelt het Nederlandse bijkantoor, waar ook rondleidingen worden verzorgd. 

SPORT.- Nederlands Damesvoetbal in opmars!67399a2e4f3a48a84b77d70b9232eef5_medium.foto Oranje Leeuwinnen'

De 'leeuwinnen'hebben Duitsland gewonnen met 2-0 en zijn nu in de halve finale, waar ze spelen tegen Engeland, komende donderdagavond in Enschede, het grote sfeervolle stadion van FC Twente., wat won in de kwart finale met 1-0 van Frankrijk. Nederland speelde sterk en spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen scoorde de bevrijdende 2e treffer en tegelijk brak ze haar eigen ban, omdat ze bij de EK nog niet had gescoord. Rechterspits v.d.Sande kreeg van uitblinker linkerspits een hoge verre bal toegespeeld, versnelde en gaf precies op het juiste moment een voorzet goed ingetikt door Miedema! Oranje speelde haar beste wedstrijd tot nu toe bij de EK. Oostenrijk, debutant speelt de andere halve eindstrijd in Breda bij NAC tussen het verrassend debuterend Oostenrijk en het gelouterde Denemarken, die mogelijk in de finale (weer) Nederland tegenkomen. Nederland won in de poulefase met 1-0 van Denemarken. Dus... wie weet?!f4a69a423be41f14cf247940073a55ee_medium.foto 'Oranje Leeuwinnen'

DE ORANJE LEEUWINNEN OP JACHT! 

De Oranje leeuwinnen hebben zondag j.k. geschiedenise geschreven. En hoe! Met overtuigende zege 402 op Denemarken, eerder al in de poule fase met 1-0 verslagen was er maar één team die recht had op de EK titel. Voor het eerst heeft het Nederlands vrouwenteam onder leiding van de super coach met gezag Wiegman uit Den Haag de titel veroverd. Met 2 goals van de beste spits van Nederland en Europa de Drentse Vivianne Miedema, (Arsenal) liet ij alle twijfels uit het begin van het toernooi achter zich! Maar ook Harder van Denemarken, de één na beste spits van de EK kan er wat van. Zij scoorde fraai de 2-2. Nederland kwam ongelukkig op achterstand toen de goed leidende Zitserse vrouwelijke scheidsrechter een strafschop toekende aan Denemarken welke de 2e spits Nadien onhoudbaar en hoog in de touwen joeg. Maar Oranje herstelde zich en groepeerde en speelde Denemarken na een nederlaag. De snelste rechtsbuiten van de EK v.d. Zande werd gelanceerd en precies op maat bediende zij de inkomende Miedema en dat was 1-1. Spitse schoot een vrije trap kien in, verrassend en Nederland leidde met 2-1. Uiteindelijk scoorde Miedema, na een fraai uitgevoerde counter en individuele actie fraai de 4-2 binnen. Nederland was EK kampioen in de 'Grolsch' van FC Twente Enschede, Een historische zege door bijna 30.000 bijgewoond en door 80 lande op tv uitgezonden. Nederland en Oranje gaat de hele wereld over en Mieke Martens werd gekozen tot beste speelster van het toernooi. Maar ook Viv ianne Mideema, Groenen, de hele verdediging, middenveld en aanvallers verdienden de mooie prijs van beste speler(s) 

MUZIEK.- SANCTUARY' (foto)3e49131f357384d38303bc08f84a81bd_medium.heavy metal groep komt ook naar Nederland en treedt op in Arnhem in augustus 2017. Sanctuary is de in 2010 opvolger van 'NEVERMORE'ook uit Seattle VS en behoort tot de topbands in de categorie 'Heavy metal' genre! Zij spelen bijna perfect hard rock/metal op gitaar met dynamische zang van de blonde langharige Warren Dane ex zanger van 'Nevermore'. De muziek van 'Sanctuary'heeft veel weg van die van 'Nevermore'!Ongetwijfeld spelen zij nummers van hun CD The Ýear the sun died. Zeker één van de beste metal CD's van de afgelopen decunnium!76e179e2bd3de5286f79e10a2607c07c_medium.CD 'The Year the Sun died' SANTCTUARY.

C O M M M U N I T Y  RADIO OP 108.0 FM ETHER ÍN DE SCHIOORLSE DUINSTREEK8e68838ae402db9a440cad88566db399_medium.ae96ea7d1d777979931e1e22a80a5eb7_medium.

COMMUNITY RADIO 'WEEKEND'RADIO TE ONTVANGEN VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG VANAF ca 20.00- ca 24.00 nm MET NON-STOP ROCK & METAL MUSIC 'ROCK EMPIRE'& METAL EMPIRE'

d9e30325cb8826b8eabd948708f94937_medium.NIEUW TENNISBOEK 'LAWN TENNIS'OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE (TOP)TENNISSPORT SINDS WIMBLEDON 1877! BIJ BOEK BESTELLEN.NL en of PUMBO.nl 19,95.

 

13/07/2017 12:05

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert