Zzp'er? de Var-verklaring is vervangen door modelovereenkomsten!

Door Daphne23 gepubliceerd in Ondernemen en werk

60ed46340fb02a226b6c653c6999bb9c_medium.

 

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR-verklaring verdwenen. Wat betekent dit voor u als zzp-er? en welke stappen kunt u ondernemen om uw belastingbetalingen wettelijk te regelen met uw opdrachtgever? u kunt hier nalezen welke wetgeving van kracht is in uw situatie en waarmee de VAR-verklaring vervangen zal worden.

Wat is de VAR-verklaring?                                                                   

Voor 1 mei 2016 was het wettelijk geregeld dat een zelfstandig ondernemer zonder personeel(ZZP-er) een opdrachtovereenkomst kon sluiten met de opdrachtgever door gebruik te maken van een VAR-verklaring. De VAR (verklaring arbeidsrelatie) was een standaard opdrachtovereenkomst. In de VAR was van tevoren vastgelegd, dat er geen sprake was van een dienstbetrekking. Dit betekent dat de opdrachtgever geen loonheffingen moest inhouden en dat de opdrachtnemer zelf de inkomsten moest aangeven en betalen aan de belastingdienst.Doordat de opdrachtgever geen premies werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekeringswet(zvw) inhield en  aan de belastingdienst betaalde, was de zelfstandige niet verzekerd bij ziekte en/of tijdelijke werkloosheid.De opdrachtgever kon zich door de VAR beschermen en verzekerd zijn dat de opdrachtnemer de inkomsten duidelijk doorgaf aan de belastingdienst en ook waar, wanneer, hoe en welke taken de opdrachtnemer had gerealiseerd.                                                                                                           

4-Vormen van de VAR                                                                        

Voor 1 mei 2016 had de belastingdienst 4 standaard modellen van de VAR opgesteld. Deze modellen waren opgesteld met als bedoeling voor de opdrachtgever een efficiënte en effectieve overeenkomst te regelen voor verschillende typen opdrachtnemers.Het is voor u als ondernemer verstandig om te weten welk model op u van toepassing is en waarmee dit vervangen zal worden. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de 4 modellen.                  

1-VAR-resultaat uit overige werkzaamheden(row)                                    

Werd gebruikt voor inkomsten uit andere werkzaamheden dan de hoofdinkomsten van de opdrachtnemer. Met deze VAR kon de opdrachtgever zelf beoordelen of er sprake was van een dienstbetrekking en/of deze loonheffingen zou inhouden en afdragen aan de belastingdienst.

2-VAR-loon                                                                                   

Als de belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer als loon aanmerkt, dan krijgt de opdrachtnemer een VAR-loon. In tegenstelling tot de VAR-wuo en VAR-dga, was het in de VAR-loon zo geregeld dat de opdrachtgever en niet de opdrachtnemer de loonbelasting moest inhouden en afdragen aan de belastingdienst.  In dit geval was de opdrachtnemer in zeker mate verzekerd voor ziekte etc. Omdat de opdrachtgever premies inhield voor de werknemersverzekeringen en zvw.

3-VAR-winst uit onderneming(VAR-wuo)                                                  

Deze VAR werd gebruikt door zelfstandigen met een kleine winstgevende onderneming. Voor deze VAR, moest de opdrachtgever geen loonheffing inhouden en afdragen.

4-VAR-directeur grootaandeelhouder(dga)                                                

De VAR-dga werd gebruikt voor de zelfstandige ondernemer en directeur-grootaandeelhouder van een BV. Ook voor deze VAR moest de opdrachtgever geen loonheffingen inhouden en afdragen aan de belastingdienst. De opdrachtnemer, in dit geval de dga, was zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de inkomsten en betalen van de  loonbelasting.

De opdrachtgever was enkel vrijgesteld van het inhouden en afdragen van loonbelastingen voor de VAR-dga en VAR-wuo als er aan de volgende voorwaarden was voldaan.

1.De werkzaamheden waren hetzelfde als de werkzaamheden die in de VAR waren omschreven.      

2.De werkzaamheden werden uitgevoerd binnen de geldigheidsduur van de VAR.

3.De opdrachtgever had de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld.      

4.De opdrachtgever hield kopieën van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij in de administratie.

VAR vervangen door modelovereenkomsten vanaf 1 mei 2016            

In het kader van de wet ''Deregulering beoordeling arbeidsrelaties''(DBA) is besloten dat zowel opdrachtnemer en opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor het al dan niet afdragen van de belastingen. OP de website van de belastingdienst staan diverse modelovereenkomsten. Het komt erop neer dat de opdrachtnemer & opdrachtgever zonder toestemming van de belastingdienst deze modelovereenkomsten kunnen gebruiken. Bij gebruik van zo een modelovereenkomst kan een opdrachtnemer en/of opdrachtgever, vrijwel zeker zijn dat de belastingdienst achteraf geen naheffingsaanslag zal opsturen. De modelovereenkomsten zijn sluitende contracten, dit betekent dat de contractanten bepaalde onderdelen niet zomaar mogen wijzigen. Het gaat hier om de stukken in de modelovereenkomsten die geel gemarkeerd zijn. Als opdrachtgever en opdrachtnemer een eigen overeenkomst hebben opgesteld, dan dient dit eerst door de belastingdienst goedgekeurd te worden.                     

De kenmerken die bepalend zijn voor het al dan niet hebben van een arbeidsovereenkomst worden van oudsher gehanteerd. Het gaat hier om de volgende kenmerken.

-De arbeid word persoonlijk verricht       

-Er is sprake van een gezagsverhouding

-Er is sprake van loondienst

In het geval er geen sprake is van bovenstaande omschreven kenmerken zal er geen loonheffingen worden afgedragen door de opdrachtgever, omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën word de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot november 2018. Dit is gedaan zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers een geleidelijke overgang kunnen hebben naar het nieuwe systeem van modelovereenkomsten.

Voor meer informatie over de modelovereenkomsten kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

 

16/04/2017 11:30

Reacties (1) 

16/04/2017 12:07
Dit speelt al een paar jaar en ze werken aan een betere oplossing en boetes worden niet opgelegd, tenzij er daadwerkelijk sprake is van bedrog.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert