Een concept onderzoeksmethode over de beeldvorming van jongeren over Suriname als natie

Door Asha gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Inleiding
 

De Surinaamse gemeenschap kent onderling een eigen diversiteit, onder meer Afro-Surinamers, verbonden met het slavenverleden, en Hindoe-Surinamers met een Indiase familiegeschiedenis, de Javaan – Surinamer met een Indonesische geschiedenis, enzovoorts.

Er wordt vaker de nadruk gelegd op het raciale gedrag tussen mensen. Vooral in landen als Guyana en Trinidad. Beide landen zijn niet bespaard gebleven voor gewelddadige culturele botsingen tussen de twee grote etnische groepen, met name de Hindostanenen en de Creolen.
De Situatie in Suriname is anders in vergleijking met Guyana en Trinidad, ondanks het feit dat Suriname een plurale samenelving is.

J.S. Furnivall omschreef de plurale samenleving als een samenleving bestaande uit twee of meer sociale groepen die naast elkaar leven in een politieke eenheid. “ Each group holds its own religion, culture, language, ideas and ways”. …they meet in the market place, in buying and selling”. Dit model is door Rudolf van Lier toegepast op Suriname”.

 

De huidige Surinaamse samenleving is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Suriname is tot een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving gemaakt.
De Hindostanen, Javanen en Creolen vormen de belangrijkste etnische groepen in de huidige multi- etnische samenleving. Ongeveer 35% van de bevolking is Hindostaans, 35% Creools, 16% Javaans, 10% Marrons, 3% Inheems, 2% Chinees en 1% Europeaan, Libanees en anderen.

De etnische gerelateerde ontlusten is Suriname bespaard gebleven, vanwege het feit dat er in Suriname onregelmatigheden voltrokken in de sfeer van politieke en economische zaken, veelal met het voornaamste doel om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Suriname realiseert zich wel dat er een aantal historische gebeurtenissen zijn geweest die diepe wonden hebben achtergelaten en de natievorming mede hebben belemmerd. Deze gebeurtenissen of historische feiten zijn onder andere: de slavernij, migratie en kolonialisme, het proces van onafhankelijkheid, de militaire staatsgreep, de binnenlandse oorlog en het uitroeien van het dorp Moiwana.

Andere belemmerende factoren die de natievorming voor alsnog belemmert zijn de volgende: negatief denken (stereotyperingen), gebrek aan samenwerking, wantrouwen, politiek voering langs etnische lijnen, vriendjespolitiek en subsidiariteit ( dingen regelen in eigen etnische kring).

Interessant is om te kijken hoe Suriname zich als een natie presenteert aan de overige landen maar belangrijker nog is het beter om na te gaan hoe Surinamers over de Surinaamse natievorming denken.

Het is eigenlijk opmerkelijk dat er verschillende meningen en beeldvormingen aanwezig zijn bij de Surinamer die ik in de beginfase van dit onderzoek heb geïnterviewd. Vandaar dat ik wil onderzoeken welke beeldvorming hebben de drie groepen jongeren over de natievorming binnen de Surinaamse samenleving en met name de beeldvorming tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Opzet kwalitatief onderzoek

 

Onderzoeksdoel en relevantie 
er wordt getracht achter te halen  welk beeld  de Hindostaanse , Javaanse en Creoolse jongeren tussen de 18-30 jaar hebben van natievorming in Suriname gegeven hun culturele achtergrond en etnische diversiteit.

De geschiedenis van Suriname geeft aan dat er tal van ontwikkelingen zijn geweest die er toe geleid hebben dat Surinamers op den duur gingen nadenken over natievorming en op welke manier dat ideaal beeld van de natie tot uiting moest komen.

Probleemstelling

Welk beeld hebben de Hindostaanse , Javaanse en Creoolse jongeren tussen 18-30 jaar van natievorming in Suriname gegeven hun culturele achtergrond.

Subvragen

 • Wat is de beeldvorming over de natievorming in Suriname onder de Surinaamse jongeren van de drie bovengenoemde etnische groepen?

 • Wat beschouwen zij als belemmerende factoren voor natievorming?

 • Wat zien zij als bevorderende factoren voor de natievorming in Suriname?

 • Op welke manieren kunnen zij bijdragen om te komen tot de Surinaamse natievorming?
   

 

Populatie

De jongeren tussen 18 en 30 jaar op de Anton de Kom Universiteit.

Deze leeftijdscategorie wordt gekozen omdat vanaf de 18e jongeren het recht hebben om te stemmen en keuzes voor zichzelf te maken. De grens ligt tot de 30ste jaar voor jongeren. Na hun 30ste worden de groep jongeren gerekend tot volwassenen.

Onderzoekseenheden

Individuen op de Universiteit van Suriname van de verschillende studietichtingen.

De culturen waartoe de verschillende groep jongeren behoren. Hier wordt er bijzonder aandacht besteed aan de historische ontwikkeling en de positie die deze culturen in de Surinaamse samenelving  innemen.

Methoden van dataverzameling

Kwalitatief onderzoek
 

 • Literatuurstudie
 • Observeren
 • Flaneren
 • Gesprekken met sleutelfiguren
 • Vrije interviews met mensen die een concept in hun hoofd hebben over het ideaal beeld van de Surinaamse natievorming.

 

Kwantitatief onderzoek
Survey met behulp van een gestructureerde vragenlijst met zowel open als gesloten vragen.

De steekproef zal een toevallige steekproef zijn.


Variablen

Onafhankelijke variabelen

 • Geslacht

 • Leeftijd

 • Opleiding

 • Etniciteit

 • Godsdienst

 

Interveniërende variabelen
 

 • Beeldvorming

 • Kennis, opvattingen en informatie over de natievorming

Er wordt gekeken naar de opvattingen/ meningen over vlag, wapen, volkslied, de verschillende talen die de natievorming wel of niet bevorderen.

 • Ideologieën zoals het concept van Jnan Adhin: eenheid in verscheidenheid

 

Afhankelijke variabelen
 

 • Overeenkomsten: de verschillende etnische groepen participeren in een aantal zaken zoals ze gaan naar de markt, maken gebruik van openbaar vervoer, etc.

 • Vooronderstellingen tussen de drie etnische groepen, met name de Hindostanen, de Creolen en de Javanen onderling. Deze vooronderstellingen zijn toegepast als stereotyperingen, vanwege de verdeel – en heerspolitiek, om de eenheidsvorming te belemmeren. Anno 2008 zijn deze vooronderstellingen blijven bestaan. Zij bepalen bewust of onbewust de kijk van deze drie etnische groepen naar elkaar toe. Deze vooronderstellingen naar elkaar toe vormen een belemmering tot het voeren van opendiscussies en vormen een sta in de weg voor natievorming. stereotyperingen bevorderen negatieve gevoelens van een groep op een bepaalde groep of individu.

 

Operationalisatie variabelen
 

Etniciteit
"Ethnic" is afkomstig van het Grieks woord ethnos, dat "people" (mensen) betekent.

 

Etniciteit is een sociaal-culturele identiteit, die een bepaalde groep mensen verbindt”.
 

Het concept etniciteit is geworteld in het idee dat bevolkingsgroepen gezamenlijke factoren hebben, zoals nationaliteit, gemeenschappelijke identiteit, verbintenissen met een bepaalde groep, de gemeenschappelijke religie, de taal, gemeenschappelijk cultuurgoed en een gemeenschappelijke geschiedenis.
 

Etniciteit is niet gelijk te stellen aan ras alleen en houdt veel meer in. Ras heeft meer te maken met biologische oorsprong. Ras verwijst naar zuiverheid en erfelijke overdracht die in werkelijkheid niet voorkomt (Menke, 2005).

De identiteit van een groep en de cultuur waaronder met name de godsdienst en de taal moet men hiertoe rekenen. Etniciteit kan naar mijn inziens onmogelijk scherp gedefinieerd worden en een algemeen aanvaardbare definitie te poneren is nog een moeilijkere taak . Etniciteit is een maatschappelijk verschijnsel dat zich manifesteert in groepsverbanden met een aantal gemeenschappelijke kenmerken en het is geen gave van God, maar bepaald door de mens zelf.

Natie

Een natie is een homogene samenleving met gemeenschappelijke nationale symbolen en tradities. Een tweede omschrijving van natie is een heterogenen multiculturele samenleving met gemeenschappelijke nationale symbolen en tradities (eenheid in verscheidenheid).

De natievorming is heel erg belangrijk voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Volgens Binderhagel vraagt de duurzame ontwikkeling een sterke onderlinge samenwerking tussen de bevolkingsgroepen, waaronder de Hindostanen, Javanen, Creolen, Chinezen, Marrons, etc. wederzijds vertrouwen, vertrouwen in de overheid, gevoel van saamhorigheid en natievorming zijn van eminent belang.

 

Beeldvorming
De relevante vraag in dit kader is: wat is beeldvorming en hoe wordt beeldvorming verduidelijkt?

De beeldvorming van een individu heeft  meer te maken  met een concept/ idee/ begrip  in iemands bewustzijn. Aan dit concept wordt er een aantal karakteristieken toegekend. Aan de hand van deze karakteristieken wordt de beeldvorming gedefinieerd. Dit beeld is een verzameling van kennis, opvattingen, houdingen, waardeoordelen en stereotypen die iemand heeft gevormd,  wel of niet aangevuld vanuit de referentiekaders zoals: opvoeding, onderwijs, persoonlijke ervaringen, emoties en keuzes, ontwikkelingen in het land en de ontwikkelingen binnen de media en de geschiedenis. De stereo typeringen die met de tijd zijn  ontstaan hebben te maken met vooronderstellingen ten aan zien van een  een groep.

Overeenkomsten
Binnen de Surinaamse samenleving zijn er gemeenschappelijke overeenkomsten tussen mensen en groepen vandaar dat dit ook één van de variabelen is in dit onderzoek. Zo participeren alle groepen in het onderwijsproces, de gezondheidszorg, de veiligheid en er is een gezamenlijk centraal bestuur voor het land Suriname. Er zijn dan raakvlakken die op den duur zorgen voor het gevoel van saamhorigheid, waarbij mensen zich verbonden voelen aan elkaar.

 

Culturele achtergrond

Dit geeft aan dat de jongeren een bepaalde culturele achtergrond hebben. Ze hebben een cultuur met een godsdienst, taal, die wordt gedragen door een groep. Deze culturele achtergrond vormt ook een deel van de referentiekaders waartoe deze groep behoort. Deze achtergrond of referentiekader oefent bewust of onbewust ook invloed uit op hun gedrag, hun gewoontes en op hun denkbeelden. Het is interessant om de opvattingen die deze groep jongeren hebben over de natievorming te analyseren en te bestuderen vanuit hun culturele achtergrond.

Locatie van uitvoering van het onderzoek
Gekozen is voor de Anton de Kom Universiteit met de bedoeling om te midden van jongeren en educatie, de bewustwording te stimuleren en informatie te verzamelen over dat beeld die de jongeren van de faculteit der maatschappijwetenschappen hebben inzake de natievorming. In het actieve proces van natievorming dient ook het onderwijs te worden betrokken. Er wordt vaak gesproken over het integreren van normen en waarden in het onderwijsproces. Natievorming is één van de waarden die in dit proces betrokken dient te worden. De Anton de Kom Universiteit van Suriname ligt aan de Leysweg, een zijstraat van de Mr. Jagernath Lachmonstraat.

 

Hulpmiddelen tijdens onderzoek
De verschillende methoden van kwalitatief onderzoek op de Universiteit worden gedaan waaronder observatie en flaneren.

De hulpmiddelen die gebruikt zullen worden tijdens ons onderzoek zijn een logboek , schrijfgerei (pennen, potloden) en een voice recorder.

De relevantie van dit thema

Deze thema heeft voor mij als toekomstige sociologe persoonlijke en maatschappelijke relevantie. Persoonlijk omdat ik met dit onderzoek ervaring opdoe. De inhoud van dit stuk, zou gebruikt kunnen worden om een bewustwordingscampagne op touw te zetten, zodat Surinamers en met name de jongeren liefde en respect leren opbrengen voor het land en het land helpen ontwikkelen.

Opzet kwantitatief onderzoeksmethode

 

Onderzoeksdoel

Het verkrijgen van informatie in de verhoudingen tussen de drie grootste  etnische groepen binnen de Surinaamse samenleving en de beeldvorming die zij hebben ten aan zien van de natievorming in Suriname.

 

Probleemstelling
Welk beeld hebben de Hindostaanse , Javaanse en Creoolse jongeren tussen 18-30 jaar van natievorming in Suriname gegeven hun culturele achtergrond.

 

Dataverzameling

Het onderzoek als geheel kent een theoretisch deel (kwalitatief) en een empirisch deel. Om dit onderzoek te doen werd gebruik gemaakt van face-to-face en of mondelinge interviews. Via een gestructureerde vragenlijst (enquête) werden de gegevens die zijn verkregen uit de interviews geregistreerd door de enquêteur . Er waren zowel gesloten als open vragen.

Variabelen

De onafhankelijke variabelen
 

 • Geslacht

 • Leeftijd

 • Etniciteit

 • Opleiding

 • Godsdienst

 

De afhankelijke variabelen
 

 • Beeldvorming

 • Natievorming

 

Operationalisatie variabelen

De variabelen zijn reeds geoperationaliseerd bij de opzet van het kwalitatief onderzoek.
 

Bronnen

 1. Baarda, D.B; Goede de, M.P.M.; Teunissen, J.(1998), Basisboek kwalitatief onderzoek; Praktische Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek,1ste druk. 7e oplage, Educatieve Partners Nederland bv Groningen/Houten, 1997
   

 2. Baarda, D.B; Goede de, M.P.M.; Teunissen, J.(1998), Basisboek kwanitatief onderzoek; Praktische Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwanitatief onderzoek, 3e druk, Stenfert Kroese, Wolters- Noordhoff, bv Groningen/ Houten, Nederland, 2001

 3.  College stof: Historische sociologie, Anton de Kom Universiteit van Suriname

 4. H. Binderhagel is de burgemeester van de gemeente Nuth in Nederland.

 5. Het Nationaal Comite, 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de republiek Suriname presenteert: het publieksverslag van het Utrecht debat: uitwisselingsvoorwaarden en migratievraagstukken, september 2005, Kanaalweg 86 te Utrecht.

 6. Internet artikelen over: etniciteit, beeldvorming, identiteit, Surinaamse geschiedenis, plurale samenleving.

 

 

10/02/2017 21:14

Reacties (1) 

12/02/2017 09:57
Interessant onderzoek, mooi artikel. Erg goed ook dat dit onderzoek face to face en mondeling is verricht, lijkt mijt. Ik kan mij voorstellen dat dit relevant is voor jouw als toekomstige sociologe.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert