Boismont en de hand die wijst, 144 de strijd van Gog en Magog

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                      images?q=tbn:ANd9GcTmhrYO2Ir1BhsSMzpM6-i

'Ben jij gelovig,' vroeg Eze aan zijn oude wapenbroeder. 'Niet kerks gelovig, niet in die zin,' antwoordde Jonathan, 'maar het leven moet uit meer bestaan dan eten en drinken en sterven na zoveel maaltijden.' 'Hmm,' vervolgde Ezechiel,' dat vindt Webbot ook, ik maak me zorgen over de uitwerking van het plan, maar wie A zegt moet ook B zeggen, en alles staat op de rails, er is geen weg terug.' Hij keek in een verre verte en vervolgde, 'zijn wij werktuigen of bepalen wij met een groep analisten écht wat er gebeurd.' 'Niet zo filosofisch,' klonk Jonathan Groove vermanend, 'daar kom je nergens mee, als wij niet pragmatisch gehandeld hadden in de tweede wereld oorlog dan was die nu nog gaande. Als alles achter de rug is, dan heb je ruimte om filosofische beschouwingen te houden over wie wel of geen gelijk had in de strijd, als dat al ooit vast te stellen is. Nou wat vindt Webbot?'

'Ik heet Ezechiel, zei Eze,' is dat toeval, en hij verwijst naar delen van de bijbel van de profeet Ezechiel die het einde der tijden inluidt. Dat maakt de profeet de aankondiger.  Maakt dat mij de aankondiger, ben ik verantwoordelijk voor wat er staat de gebeuren.' 'Nou wat zegt jouw analytische webbot,' zei Jonathan Groove 'en maak je los van schuldvragen. Er is altijd een Judas nodig om de Christus te verraden en de mensen die de atoombom op Hiroshima lieten gooien zullen ook wel wat terughoudende overwegingen gehad hebben eer zij er uitvoering aangaven. Wij zijn speldeprikken in de tijd en slechts de vertolkers van wat noodzakelijk is.'

                                 images?q=tbn:ANd9GcTAYWh9Pk7Ue-7DDy6mrHC

'De tijd van de Magog is gekomen,' sprak Eze,' en dan spreek ik over de legermachten van Gog en Magog uit de voorspellingen van de profeet Ezechiel boek 38 to 39,' het teken aan de wand is dat zelfs een Arabische koning dat onderkent.' Hij vouwde zijn handen en vervolgde, 'de landen van de legermacht de derde legermacht, aangekondigd door de profeet die zowel in onze als Arabische heilige geschriften wordt aangehaald hebben zich gevormd.'

'De profetie over de strijd van Gog en Magog begint in Ezechiel 38:1-7 met een lijst van tien eigennamen of wat we kunnen noemen: Gods ‘lijst van de meest-gezochten’." Eze keek even om zich heen en vervolgde toen, "De naam Gog, die elf keer in Ezechiel 38-39 voorkomt, is een naam of een titel van de leider van de inval.(38:14; 39:1) en hij wordt ook prins genoemd (38:2; 39:1). Gog is de militaire leider van een coalitie van islamitische landen en Rusland, het is een oud woord voor heerser of Czaar.'

'Het werd net al duidelijk dat Ros de naam uit de oudheid was voor Zuid-Rusland,' zei Eze, 'en we weten uit teksten dat Put en Luva en Libïe één en de zelfde zijn.  Maar uit de hoogliederen in bijbelteksten weten wij dat het signaal voor de eindstrijd in geleid zal worden vanuit PutLuva of Libïeof hoe je de goddelozen daar ook wilt noemen.' Vandaar begint de victorie, zelfs de duivelse machten, in de Arabische boeken Satani genoemd, zullen ons steunen.'

                                     images?q=tbn:ANd9GcRk4GQiiCLZLl2i_70vS6b

'Nou, die webbot kent zijn bijbel wel,' zei Jonathan grimmig. 'Webbot komt tot deducties na miljoenen teksten en bronnen te hebben geraadpleegd,' vervolgde Eze.

Ik vrees dat de veldslag een ongeëvenaarde zal wezen,' vervolgde Eze, 'ik citeer', " De HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en aarde beven (Joël 3:16). Want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn(Zefanja 3:8). Wie kan dat verduren?" Het bleef stil aan de tafel, 'wat moeten wij ons bij brandende toorn voorstellen,' vroeg Jonathan Groove? 'Een kernoorlog?'

'Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en vuren ontsteken en het wapentuig verbranden; Zeven jaren zullen zij vuren stoken (Ezechiël 39:9). Zeven jaar zullen de Israëlieten nodig hebben om dit alles op te ruimen."

'Als dit de Armageddon niet voorspelt, de eindstrijd, dan weet ik het niet meer,' vervolgde Eze op sombere toon

'Ontelbare lijken zullen worden geborgen en zeven maanden zal Israël een volk van doodgravers zijn (vers 12). Een grote vallei wordt als begraafplaats gekozen: Hamon Gog; het dal van Gogs menigte.
Na die zeven maanden zijn de lijken opgeruimd en is de verpestende stank verdwenen. Echter, overal liggen nog botresten. Er wordt een speciale stad gesticht Hamonah en vele mannen in vaste dienst aangesteld (doodgravers, vers 14). Zij zullen het land reinigen van de laatste resten van Gogs leger.'

'Tjah webbot wordt er niet vrolijker op,' vond Jonathan, 'maar nogmaals wij zijn slechts de uitvoerders van een tijdsgewricht en Westland legt nu het protectieschild aan, er is geen weg meer terug, verman je!'

          pasted%20image%20478x318.jpg

'Ik weet het, ik weet het,' mompelde Eze, 'gewoon wat overwegingen eer wij het wiel van de profetie een zetje geven. Waarom heet jij Jonathan, denk je?' Groove keek zijn makker meewarrig aan, zo had hij hem nog nooit meegemaakt. 'Jouw naam komt ook regelrecht uit de bijbel,' vervolgde Eze, 'in de dodelijke machtstrijd van Saul en Jonathan.' Ik heet wat ik heet omdat ik zo genoemd ben en daarmee basta,' antwoordde Groove, die een rilling onderdrukte, 'ik wil je plan horen en dan geef ik dat als samenvatting door aan de 'pahana' Westland. Een uur lang zat Jonathan met open mond te luisteren en toen Eze, klaar was zei hij alleen nog maar, 'het is duivels en slecht en het doet mij walgen, maar er is geen speld tussen te krijgen, ik ben het met je eens' en hij stond op om richting Westland te gaan.

Een paar uur vliegen van de vergadertafel van de hoofdanalisten zat Zwarte veder in een trance te midden van zijn stamgenoten.

'De tong van Zwarte veder, flapte nu naar buiten en sloeg tussen zijn lippen heen en weer en er kwam een langgerekte klank uit de oude man die in toonhoogte wisselde, zoals het steigerend hinniken van een hengst voor het onweer. Iedereen wist dat dit de werkelijkheid was. De grote geest zetelde zich in de oude indiaan, daar kon niet aan getwijfeld worden.

Zwarte veder begon te hummen en sprak toen voor zich uit met gebogen hoofd.

'Ik ben Zwarte veder van de oude Beerstam.

Ik heb gezocht en geleerd van mijn broeders. Ik heb het oude heilige pad van mijn mensen, betreden,die woonden in bossen en bij de vele meren in het oosten. Het pad bracht mij bij hen die in het ijsland woonden met de koude in het noorden, en ik heb gezeten, bij de heilige steen altaren van onze voorvaderen in het zuiden. Naar al mijn broeders heb ik geluisterd naar de verhalen van hun verleden, en hun dromen van wat komen gaat.  Het verleden wordt langer, de toekomst korter, de tijd dringt.'

Hij zuchte diep en daarna bleef het stil.  Toen sprak hij weer zachtjes voor zich uit, maar ieder woord werd ontvangen alsof de luisteraars naast hem stonden.

'Mijn volk heeft zich afgewend van de oude weg, zij maken geen tijd meer voor de grote ceremonieën, onze voetstappen in de vierde wereld zijn vrijwel uitgewist, maar zelfs dit was gedroomd. De tijd wordt klein.

Onze Pahana, de verloren witte broeder is gekomen. Hij was niet zoals de witte mensen zijn die wij kennen, gemeen en slecht. Wij wisten óók dat zij zouden komen, maar we hebben gewacht op Pahana. Hij bracht met zich mee de verloren symbolen die onze ouderen kregen toen hij ons verliet.'

Zwarte veder zakte iets in elkaar en zag er dodelijk vermoeid uit. Een oude krijger ging naast hem zitten en neuriede zacht, hij gaf twee korte tikken op een tamtam, en herhaalde de korte geneuriede reeks van noten. Het werd gevolgd door twee harde tikken op de tamtam. Daarna bleef het stil. 

                                                 images?q=tbn:ANd9GcTcXpPB8LZdURtLFV6WELx

'De vierde wereld komt tot een einde,' fluisterde Zwarte veder, 'de eerste wereld werd vernietigd door vuur en de tweede wereld bevroor, de derde wereld ging snel en er kwamen veel mensen en die vergaten de opdracht van de grote Geest, zij werden schoongewassen en verdronken en wij werden geleid naar de  vierde wereld in rietboten. Het bleef doodstil. 'Pahana gaf de kleitafel mee,' vervolgde de oude man die nu duidelijk moeite kreeg met spreken, 'en voor hij die gaf, brak hij een stuk af, dat is zijn teken van herkenning.'

De oude krijger gaf twee tikken op zijn trommel, 'hau,' zei hij, 'hoort de stem van de grote Geest.

Zwarte veder ademde nu diep ritmisch en zong een paar onduidelijke woorden. 'Wij zijn de kinderen van de zon,' sprak hij. 'Onze grootste helende gave is onze ziel.' Hij keek de kring rond en vervolgde, 'de eindstrijd zit in ons zelf en ons einde in de tijd is ons nieuwe begin in de tijd.' De stam wist dat wat zij meemaakte bijzonder was, zolang had Zwarte veder nooit georakeld. 'Hau,' zei de oude krijger naast hem.'

'Ohhh ....de vierde wereld komt tot een einde,' zuchtte de oude ziener en zeeg ineen. De oude krijger met de  tam tam wachtte even of er nog wat zou komen maar Zwarte veder was in elkaar gezakt en hield zijn borst vast. Hij lag als een hoopje veren dat bijeengeveegd was, inelkaar gedoken.  De man legde zijn tam tam neer en plaatste zijn hoofd op de borst van Zwarte veder maar er was geen hartslag meer te horen, hij richtte zich op en jammerde naar de zon en de stam jammerde mee, Zwarte veder had de eeuwige jachtvelden betreden.

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

lees ook deel 145

 

Bronnen:

-Courlander, Harold, The Fourth World of the Hopis: The Epic Story of the Hopi Indians as Preserved in Their Legends and Traditions (University of New Mexico Press, 1987).

- Dozier, Edward, The Pueblo Indians of North America (Case Studies in Anthropology, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970).

- Gunn Allen, Paula, The Sacred Hoop (Boston: Beacon Press, 1992).

- Hultkrantz, Ake, “The Religion of the Goddess in North America,” The Book of the Goddess Past and Present: An Introduction to Her Religion, Carl Olson, editor (New York: Crossroad Publishing Co., 1990).

 

 

 

14/09/2016 06:19

Reacties (1) 

18/09/2016 10:30
"Een uur lang zat Jonathan met open mond te luisteren en toen Eze, klaar was zei hij alleen nog maar, 'het is duivels en slecht en het doet mij walgen, maar er is geen speld tussen te krijgen, ik ben het met je eens'"

Maakt me nieuwsgierig! :)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert