Eurabië in de steigers, de fundamentalistische Moslim strategie

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek

              5189411588_504eb1565a_n.jpg

Continenten zijn aan verandering onderhevig, dat is altijd zo geweest. Het is niet moeilijk om legio voorbeelden van machtswisselingen in Arabische of Europese landen aan te halen. Wij zijn maar een speldeprik in een steeds  voorgaande reeks van gebeurtenissen van de holbewoners tijd tot nu. Het Romeinse rijk drukte zijn stempel op de toen bestaande wereld en verdween als machtsuitvoerder weer van het toneel, volksverhuizingen werden veroorzaakt door het machts vacuüm en hele 'stammen' kwamen onze gebieden in.

 Alexander de Grote veroverde de om hem heen liggende gebieden en drong door tot India empassant stichtte hij Aleandrïe in Egypte met de grootste bibliotheek uit de oudheid. 

Voor hem was Babylon het summum van kracht en beschaving een gebied dat nu als een achterlijk gebied beschouwd wordt. Macht wordt toegeëigend, consolideert en wisselt weer van handen.

Het grootste imperium ooit was het Britse keizerrijk dat vanuit een handelspositie, strategische punten verzamelde en één van de grootste militaire machten werd.  Zij werd één van de grondleggers van het huidige Israël, bezat vrijwel elke winstgevende kolonie in Afrika en maakte de dienst uit door een eenvoudige wetmatigheid toe te passen. 'De balance of power'. Zij bewaakte dat principe tot het uiterste.  Die doctrine bevatte een simplistische wereldvisie voor 'God's Englishmen.' Voordat een land zich ontwikkelde tot een gelijke of een sterkere opponent, roeide je dat uit en zo bleef je de baas in je omgeving en wat je tot je omgeving rekende.' Totale hegemonie! Want je hield de weegschaal in balans en altijd in jouw voordeel. Voorts legde je jouw waarden en normen op en dat werd de richtlijn voor de bevolking, die na enkele generaties Groot Brittanïe als moederland zag, een moederland dat de gewone sterveling, die wel Brits onderdaan was nooit zou kunnen bezoeken al was het maar om de afstand. 

Ach zo was er in recentere tijden een Napoleon die een illusie nastreefde van een oppermachtig Frankrijk en een Hitler die wereldheerschappij onder Duits bewind najoeg. De wind van ontwikkeling waait zonder ophouden en verplaatst bakens, soms met stormen gepaard gaand maar zonder ophouden en de nieuwe situatie is de beginsituatie voor een nieuwe tijd, tot dat de maatschappij weer consolideert en tegenmachten een nieuwe beweging op gang brengen. 

Spanje werd Arabisch en voor 700 jaar werd het geknoet onder de Islam, tot vechtend van dorp naar dorp in 1492 de laatste slag gestreden werd en Boadil af moest treden als Arabisch machthebber. Zo is er weinig nieuws onder de zon, Het is waarschijnlijk niet bekend dat de islaam al eens de Pyreneën overgestoken is en zich uitstrekte tot de Franse stad Narbonne. Had Willem Martel de beslissende slag bij Poitiers niet gewonnen van de Islamitische emir Abdul Rahman, in 733, dan was Europa al lang geleden deel van een kalifaat geweest en bogen wij nu braaf naar Mekka, religieuse teksten mompelend en was het Christendom uit het zicht verdwenen.

                6005157036_112bfb8aa0_n.jpg

Wat is goed en wat is slecht? Er is merkwaardig genoeg geen goed of slecht, wel een wijzing in gebeurtenissen die bepalend zijn voor een regio.

-Europa vergrijst dat mag bekend zijn, het sterftecijfer  van Duitsland ligt op  10,42 op 1000 inwoners maar het geboorte cijfer ligt op  8,2 op 1000 inwoners. dat brengt zonder verder inmenging al een bevolkingsaanwas te weeg van -0.2%. Dat is ernstiger dan het lijkt want je spreekt over een huidige bevolking van 81.197.500 , waarvan ongeveer 7.356.100 buitenlanders zijn dus 7 miljoen die een verhoogde vruchtbaarheid hebben ten opzichte tot de 'oud Duitsers.'

Het aantal kinderen dat een vrouw baart, voorspelt de wereld van morgen. Een moslima krijgt gemiddeld 3.1 kinderen. Een Duitse krijgt gemiddeld 1.3 kinderen, dat is dus ver onder het vervangingspercentage van 2.1. 

En die vervanging is wel nodig want zonder die vervanging zullen pensioenen uitgehold worden en waar nu 4 mensen werken om de pensioen lasten op te brengen zijn dat binnen een generatie 2 mensen. Zonder instroom of verhoogde vruchtbaarheid van 'nieuwe Duitsers', zal de Duitse populatie afnemen van 81 naar 70 miljoen Duitsers. wat voor Duitsland geldt is tevens waarheid voor de andere Europese gebieden. Dus de bevolking blijft op peil maar de Duitse bevolking zal een andere samenstelling krijgen.

kanttekening: 'Momenteel is nog een derde van de wereldbevolking christelijk. In 2070 zullen er meer moslims dan christenen zijn. Tot aan 2050 zal het aantal moslims ruim twee keer zo snel groeien als het aantal christenen. In 2050 zullen er 9.3 miljard mensen op aarde zijn, waarvan 2.8 miljard moslims.' het heikele punt is waar die molims zich gaan bevinden.

'Het enige continent dat qua bevolking daadwerkelijke zal krimpen (tenzij het qua inwoners een vervanging krijgt door moslims) zal Europa zijn. Anders zal de Europese bevolking met honderd miljoen inwoners afgenomen zijn in 2050.

'Los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2050 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, namelijk 7.76 miljoen, op de voet gevolgd door Frankrijk met 7.54 en dan Duitsland'.

Tjah dat betekent de Ummah of de wereldoverstijgende islamitische gemeenschap stevig wortel gevat zal hebben in onze gebieden.

-Europa vergrijst dat mag bekend zijn.  het sterftecijfer  van Frankrijk ligt op 9 op 1000 inwoners maar het geboorte cijfer ligt op  12 op 1000 inwoners, hier is dus een bevolkings aanwas van -0.45%. maar waar ligt die aanwas? 'Niet bij de 'Oud Fransen' maar weer bij de 'nieuwe mede Fransen.' 'In Zuid-Frankrijk staan inmiddels meer moskeeën dan kerken en 30% van de mensen in Frankrijk tot 20 jaar zijn nu moslims. In Nice en Parijs bedraagt hun aandeel nu al 45%.  Maar dat is natuurlijk regio bepalend. In 2027 zal op grond van prognoses 20% van de Franse bevolking islamitisch zijn. Uiterlijk in 2050 zal Frankrijk een islamitische republiek zijn.'

Onderzoek toont aan dat elke 10 jaar het aantal Moslims in Europa verdubbelt, bij geringe aantallen is dat geen probleem, maar als de begin getallen per 10 jaar toenemen, dan gaat de wet van het grote aantal in werking. (bevolkingswetenschapper Birg) In slechts enkele tientallen jaren kan de toenemende bevolkingsdrift, de eigenlijk 'oude bevolking', verdringen. Bijvoorbeeld bij een getal van 1 miljoen Moslims, dat binnen 10 jaar verdubbelt naar 2 miljoen is de volgende reeks voorspelbaar, cq 4 miljoen naar 8 miljoen, naar 16 miljoen, naar 32 miljoen naar 64 miljoen enz. Dat nog los van gedwongen bekeringen van anders denkenden. Één en ander heeft tevens te makenmet het feit dat de Islaam meerdere vrouwen per man toestaat en ja dan kun je een balance of power wel uitzwaaien. 

-Europa vergrijst dat mag bekend zijn. Wat voor Jantje geldt, geldt ook voor Pietje, dus Groot-Brittanïe zit in dezelfde boot als het vasteland van Europa. Ook hier verdubbelt de Moslim populatie per 10 jaar en neemt 'de oude bevolking' af en wordt vervangen door de 'nieuwe mede Britten.' het onderzoek van professor Fraser Watts van Cambridige University ondersteunt deze bevindigen. 

'De volkstelling gegevens  van 2011 geven het volgende weer:twee derde deel van alle moslims (68%) had een Aziatische achtergrond, inclusief Pakistani (38%) en mensen uit Bangladesh (15%). Het deel moslims dat zwart/Afrikaans/Caribisch/zwarte Britten was (10%), was gelijk aan diegenen die “andere” etnische groepen werden genoemd (11%). 93% (13,1 miljoen) van alle mensen zonder religie hadden een blanke achtergrond.

                     10269195976_50f1fc0efe_n.jpg

Het aantal moslims steeg in alle etnische groepen, maar vooral onder de Arabische moslims was sprake van een sprong naar voren. De Pakistaanse moslims namen met 371.000 (van 685.000) naar meer dan een miljoen) toe en de moslims uit Bangladesh met 142.000 (van 260.000 naar 402.000).

Iets meer dan de helft van alle moslims (53%) was buiten Groot-Brittannië geboren. Hun aantal is binnen tien jaar bijna verdubbeld, met een stijging van meer dan een half miljoen (559.000) van 828.000 naar 1,4 miljoen in het jaar 2011. Eenzelfde patroon kan men herkennen bij het aantal moslims dat in Groot-Brittannië geboren werd, ook bij hen was er een stijging van meer dan een half miljoen (560.000) van 718.000 naar 1,2 miljoen in het jaar 2011.'

Het moge duidelijk waar het schip gaat stranden, het schip van de Europese waarden en normen en cultuur zo als wij die ( nu nog kunnen) beleven.  Het is allemaal niet zo vrijblijvend als men zou denken.  

' Het Islam instituut in het Duitse Soest houdt rekening met 51,72 miljoen moslims in het jaar 2045 in Duitsland, gebaseerd op de huidige demografische omstandigheden. Met deze cijfers houden de islamitische functionarissen (bijvoorbeeld van de Centrale raad van de moslims)  nu al rekening. Uiterlijk in 2040 willen zij een islamitische bondskanselier leveren en uiterlijk 2050 is het de bedoeling om van de Duitse grondwet een islamitische grondwet te maken. Alleen met behulp van de dan al te vermoeden twee derde meerderheid aan islamitische parlementariërs zou deze machtsovername door de islam denkbaar zijn.'  Ook hier geldt,' gelijke moniken, gelijke kappen,' dus wat voor Pietje geldt, geldt voor Jantje. Europese landen zullen Islamitsiche politieke partijen krijgen en democratische weg gepeopled worden.

                                    5189411588_504eb1565a_n.jpg

Het moge duidelijk zijn dat enigsinds ongeduldige 'nieuwe Europeanen', door middel van terreur, wel dan niet ingegeven door kalifaten, een versnelling willen geven, een impuls, aan de ontwikkelingen. Europa wordt daarnaast geplaagd door politici die zich slechts richten op ambtstermijnen van 4 jaar en geen lange termijns planning uit zetten. het bekende ,' het zal mijn tijd wel duren principe.'

Wij zijn slecht een speldeprik, een korrel zand in de woestijn van geschiedenis. Is er geen uitzicht op andere oplossingen. Mogelijkerwijs wel. Een regering mag niet discrimineren, maar mag wel bepaalde instituten begunstigen. Bijvoorbeeld Christelijke kerken zouden grote geldsommen kunnen ontvangen, uit openbare gelden, bedoeld om een fikse kinderbijslag te gunnen aan ouders die ingeschreven staan bij die kerk en de andere staats kinderbijslagen laten vervallen. Dat zelfde zou de staat met het beursstelsel kunnen doen. het weghalen uit het openbare circuit en slechts via kerkelijke inmenging gunnen aan hen die belijdend christelijk zijn. Of met huursubsidie of ww of wao of pensioen. Het geeft de kerk veel macht maar dat kan later altijd weer teruggedraaid worden. Leuk doctrine, wij helpen de Heer en de Heer helpt ons.'

Eerlijk nee! Pragmatisch ja!.. De Moslims maken gebruik van onze tolerantie en wetten, tjah dat kunnen wij ook. Dan nog maar eens zien wat er met het Islaam vruchtbaarheids cijfer gebeurt. Ach ik bedoel maar als ik ver weg, op de boerderij zulke dingen kan bedenken, dan moeten politici nog betere maatregelen kunnen nemen. En waar Eurabïe in de steigers staat, kunnen wij de steigers weer weghalen, dat doe je in de bouw ook, je past het bouwplan aan.

God Bless.

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

Bronnen:

 

 

Institut national de la statistique et des études économiques 

 

 

24/07/2016 19:18

Reacties (14) 

1
25/07/2016 18:09
Sombere prognose die zal kloppen als er geen doordachte tegenreactie komt. Feit is dat de islam al eeuwen hun gelovigen blijft stagneren in een Middeleeuwse ideologie, en dat deze ideologie op geen enkel ogenblik een blijk heeft gegeven van verlichting, sterker nog wetenschap, logica en vrijheid moeten allen wijken voor door mens geschreven regels in een boek die men toeschrijft aan een hogere entiteit.
Mensen verwarren dikwijls kritiek op moslims met racisme, heeft er echter helemaal niets mee te maken, het is geen kwestie van huidskleur, van paspoort of afkomst. Intelligentsia zijn he...
1
25/07/2016 18:21
idd de redding ligt in Wit Rusland met 144 miljoen inwoners en delen van Azïe.. Amerika heeft een entre beleid dat redelijk preventief is. bijv, de USA telt op haar hele bevolking máár 3 miljoen Moslims die zich niet elke 10 jaar verdubbelen. De VS werd natuurlijk door de 'pelgrim's fathers' gesticht en was/is redelijk doordrenkt van Christelijke rhetoriek. Saoudi Arabïe heeft de Shariah al vele jaren en hoeft dus niet te bekeren en zal de fundamentalisten geen voet aan de grond laten zetten.. Zuid Amerika is bij uitstek een katholiek gebied. Mijn focus lag op Europa.. vandaar Eurabíe.....
25/07/2016 18:20
Het probleem met de Islaam is gelegen in het feit dat kerk en staat niet gescheiden wordt.. het één versterkt het ander.
1
25/07/2016 00:43
Ik heb ook niet zoveel op met christenen die zich vermenigvuldigen als konijnen. Een soort wedstrijd wie het hardst kan fokken?
De pil in het leidingwater dan maar.
1
25/07/2016 00:44
alleen in bepaalde buurten
2
24/07/2016 23:52
sterk artikel, goed plan de bouw aanpassen.
2
24/07/2016 23:42
Heel sterk geschreven, goed doordacht en nuchter.
2
24/07/2016 23:28
Goede info. Deze getallen en voorspellingen zijn best schokkend. Ik heb wel vaker stilgestaan bij Moslims in de democratisch Europa. Zou Eurabie nog democratisch blijven? Het onderwerp is taboe, want net als de politiek steekt men zijn kop in het zand. Liever zie ik meer richtlijnen en oplossingen die niet met geloof, maar met de staat te maken hebben.
1
24/07/2016 22:00
Een stevig artikel, dat zonder meer.

In je opsomming van de wereldgeschiedenis mbt heersende partijen mis ik het Nederland ten tijden van de VOC. De gulden was toen wat de dollar nu is ;-)
2
24/07/2016 22:03
dat is juist.. het woord dollar is overigens afgeleid van 'daalder'..
1
24/07/2016 22:10
Een leuk weetje waar ik niks van wist! Klinkt wel logisch eigenlijk :)
2
24/07/2016 22:27
Het komt uit de tijd dat new York nog nieuw Amsterdam heette.. het was een copie van Amsterdam.. Brooklyn ..was Breukelen.. en Cony eiland was 'conijne ..konijnen' eiland.. Harlem kwam van Haarlem en wall street was de buitenkant zoals in A´dam 'de wallen´.. de noordelingen werden Yankees genoemd.. van Jan en Kees.. ach ik bedoel maar.. en Peter Stuyvesant was de eerste burgemeester
1
tegen San Daniel
25/07/2016 11:00
Goh, zo leer je nog eens wat.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert