Tweede Kamer verkiezingen 15 Maart 2017: Deel 11 Mijn begroting.

Door Candice gepubliceerd in Candy politiek:

Tweede Kamer verkiezingen 15 Maart 2017:

Deel 11 Mijn begroting.

8b8ae507e55f378809e95dfeccfd02a1_medium.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/huishoudboekje

De Rijksbegroting voor 2016:

Inkomsten: 253,5 miljard

Directe belastingen 70,0 miljard

Loon- en inkomensbelasting

48,5

Vennootschapsbelasting

16,1

Dividendbelasting

3,1

Schenk- en erfbelasting

1,7

Overige

0,7

Indirecte belastingen 78,4 miljard

Omzetbelasting

46,7

Accijnzen

11,3

Belastingen op een milieugrondslag

4,7

Overdrachts- en assurantiebelasting

4,5

Motorrijtuigenbelasting

4,1

Invoerrechten

3,2

Verhuurderheffing

1,6

Belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM)

1,4

Bankbelasting

0,5

Overige

0,4

Premies volksverzekeringen 42,3 miljard

AOW (Algemene Ouderdom Wet) is een basispensioen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De AOW-leeftijd is vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023;

WLZ (Wet Langdurige Zorg) voor passende zorg aan mensen met blijvende beperkingen, met aandacht voor het individuele welzijn (was tot en met 2014 onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Anw (Algemene nabestaandenwet) nabestaandenuitkering voor mensen bij wie de inkomsten wegvallen door het overlijden van echtgenoot/partner of ouder.

Premies werknemersverzekeringen 57,1 miljard

Werkgevers betalen arbeidsongeschiktheidpremies (WIA) en werkloosheidspremies (WW). Hiermee zijn alle werknemers in Nederland verzekerd van een (tijdelijke) financiële ondersteuning bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook betalen werkgevers inkomensafhankelijke zorgpremies aan de overheid voor hun werknemers. Hieruit worden deels, naast de eigen bijdrage en de zorgpremie die mensen zelf aan hun zorgverzekeraar betalen, de kosten voor curatieve medische zorg betaald.

Gasbaten 5,7 miljard

Gasbaten zijn de inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van aardgas. De hoogte van de opbrengst uit aardgas is afhankelijk van de geproduceerde hoeveelheid en ook van de hoogte van de olieprijs en de euro/dollarkoers. De prijs van aardgas is namelijk gekoppeld aan de prijs van olie in dollars.

Uitgaven: 262,1 miljard

Zorg 74,6 miljard

Medische zorg (incl. zorgtoeslag)

47,7

Langdurige zorg en verpleging

25,6

Overig

1,3

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 78,1 miljard

AOW en Anw

36,4

Arbeidsongeschiktheidsregelingen

12,1

Werkloosheidsuitgaven

11,9

Re-integratie en bemiddeling (incl. sociale werkplaatsen)

7,1

Kindregelingen

3,0

Overig

7,6

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 34,0* miljard

Primair onderwijs

10

Voortgezet onderwijs

7,6

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4,1

Hoger beroepsonderwijs

2,8

Wetenschappelijk onderwijs

4,1

Studiefinanciering

2,7

Cultuur

0,7

Media

0,8

Onderzoek en wetenschapsbeleid

0,9

Emancipatie

0,1

Overig

0,3

Wegens afronding wijkt de som der delen af van het totaal

Gemeente- en Provinciefonds en BTW-compensatiefonds 23,2 miljard

Gemeentefonds

17,9

Provinciefonds

2,2

BTW compensatiefonds

3,1

Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 9,9 miljard

Nederland is door zijn open economie voor welvaart en veiligheid afhankelijk van het buitenland. Door een actieve rol bij EU, NAVO en VN en in nieuwe internationale coalities draagt de overheid bij aan vrede en veiligheid in de wereld en beschermt ze Nederlandse belangen. Bijvoorbeeld door Nederlandse bedrijven in het buitenland in contact te brengen met lokale ondernemers of voor ze te bemiddelen bij buitenlandse overheden. Daarnaast helpt de overheid Nederlanders die in het buitenland op reis zijn of daar wonen als ze zich in een crisissituatie bevinden. Nederland ondersteunt internationaal de mensenrechten en geeft hulp en stimuleert de economie in ontwikkelingslanden. Deze landen krijgen ook hulp bij de opbouw van politie en justitie, want een gezonde economie heeft een goed functionerende rechtsstaat nodig.

Veiligheid en Justitie 9,9 miljard

De thema’s Veiligheid en Rechtsstaat horen nadrukkelijk bij elkaar. De bescherming van mensen tegen criminaliteit en aantastingen van hun veiligheid wordt gezien als de kerntaak van de overheid. Veiligheid en Justitie werkt in 2016 verder aan een veiliger Nederland en een sterke en moderne rechtstaat.

Die bescherming moet plaatsvinden op een manier die zorgvuldig, correct en rechtvaardig is. Zodat iedereen in Nederland de maximale ruimte geniet om in vrijheid te leven. Wij werken – en met succes – aan onder meer het terugdringen van de criminaliteit. Met name die delicten die vaak ernstige, ingrijpende en soms blijvende gevolgen hebben voor het slachtoffer, zoals overvallen, straatroof en woninginbraken. Tegelijkertijd werken we aan onderhoud, modernisering en versterking van de rechtsstaat. Zo kan deze beter voldoen aan de hoge eisen die de samenleving stelt.

Infrastructuur en Milieu 8,1 miljard*

Rijksbijdrage investeringen in wegen, vaarwegen en spoorwegen

5,4

Rijksbijdrage investeringen in Waterveiligheid en zoetwater

1,0

Bijdrage aan mede-overheden voor Verkeer en Vervoer (BDU)

0,9

Milieu (Klimaat, Lucht en Geluid)

0,1

Ruimtelijke Ontwikkeling

0,1

Overig

0,7

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Rentelasten staatsschuld 7,8 miljard

De Rijksoverheid heeft in het verleden en ook de laatste jaren meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. En heeft geld moeten lenen om alle uitgaven in die jaren te kunnen betalen. Nederland heeft daarmee een schuld opgebouwd. Net als ieder ander, die geld leent, moet ook de overheid over die schuld rente betalen.

De staatsschuld omvat alleen de schuld van het Rijk, de rentelasten hierover bedragen 7,8 miljard. De overheidsschuld (EMU-schuld) bestaat uit de schuld van de gehele overheid: centrale overheid (Rijk en overige centrale overheid), decentrale overheden en sociale fondsen. Voor 2016 bedraagt deze schuld 466 miljard.

Defensie 7,5 miljard

Nederland heeft een krijgsmacht nodig die het hoofd kan bieden aan de spanningen, instabiliteit en crises in de wereld om ons heen. De NAVO stelt bovendien structureel hogere eisen aan de beschikbaarheid en gereedheid van militaire eenheden. Een actief veiligheids- en defensiebeleid is onmiskenbaar van wezenlijke betekenis voor onze strategische belangen, onze vrijheden en onze waarden. Het kabinet heeft daarom besloten meer geld uit te trekken voor Defensie.

In 2016 krijgt Defensie er € 220 miljoen bij, oplopend naar € 345 miljoen in 2020 (structureel). Het gaat hierbij om een belangrijke vervolgstap in het kader van een meerjarig perspectief. Prioriteit wordt gegeven aan de versterking van de basisgereedheid. Ook verlegt Defensie de grenzen van de internationale samenwerking, in het bijzonder met Duitsland. Het investeringsbudget wordt voorts beperkt verhoogd waarbij geldt dat de ambities moeten aansluiten bij de beschikbare middelen. Ook wordt er structureel € 60 miljoen extra uitgetrokken voor de uitvoering van militaire missies. Met deze maatregelen continueert het kabinet de opwaartse lijn die het vorig jaar heeft ingezet.

Economische Zaken 4,4 miljard*

Excellent ondernemersklimaat

0,4

Een sterk innovatievermorgen

0,7

Natuur, regio en groene groei

0,2

Duurzame landbouw, visserij en voedselketens

1,3

Doelmatige en duurzame energie

1,8

Wonen en Rijksdienst 3,1 miljard

De woningmarkt laat een duidelijk herstel zien. Woningverkopen zitten in de lift, restschulden nemen af. Het kabinet stimuleert dit door de vrijstellingen bij schenkingen voor het eigen huis te verruimen. De vraag naar woningen blijft toenemen. Het kabinet blijft daarom inzetten op een betaalbare, toegankelijke en energiezuinige woningmarkt.

Het kabinet werkt aan een betere doorstroming in de huurmarkt. Er is veel vraag naar woningen in de vrije huursector. Voor bouwers en beleggers wordt het aantrekkelijker om hierin te investeren. Ook komen er meer vormen van tijdelijke huurcontracten. Dat vergroot het aanbod. De sociale huur moet betaalbaar blijven. Woningcorporaties moeten de goedkoopste woningen toewijzen aan de laagste inkomens. Wie een huis laat bouwen, krijgt betere garanties.

De rijksdienst moet slagvaardig en efficiënt goede dienstverlening bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Het bureau dat grote ict-projecten van de rijksoverheid toetst, is al van start en is volgend jaar volledig operationeel. Als werkgever zet het Rijk in op extra arbeidsplaatsen voor mensen met een handicap. De top van de rijksdienst moet in 2017 voor 30 procent uit vrouwen bestaan.

Financiën 1,2 miljard

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Samen met de Belastingdienst zorgt het ministerie voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 0,8 miljard

Een goed functionerend bestuur is cruciaal voor het draagvlak van onze democratie, voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en voor duurzame economische groei. Het doel is het openbaar bestuur blijvend goed te laten functioneren, ook in een veranderende samenleving. Burgers vragen steeds vaker ruimte voor eigen initiatief en eigen invulling van betrokkenheid bij hun woonomgeving. Aan de overheid de taak burgers hiertoe de ruimte te geven en waar nodig en gewenst te helpen en te steunen met het wegnemen van knelpunten bij maatschappelijke initiatieven.

Het functioneren van politici, bestuurders en ambtenaren speelt een grote rol in de waardering van en vertrouwen in ons openbaar bestuur. Om in de publieke sector het goede voorbeeld te geven, worden de topinkomens verder beperkt.

Om onze open en vrije samenleving te beschermen, moeten risico’s en dreigingen voor onze democratie en rechtsstaat tijdig worden onderkend. Daarom wordt structureel geïnvesteerd in de operationele capaciteit van de AIVD voor contraterrorisme en de aanpak van radicalisering.

Overig, oa Algemene Zaken, adviesorganen en Staten-Generaal -0,4 miljard

Waaronder de volgende posten:

Begroting van de Koning

0,041

Begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en CTIVD

0,063

Overige uitgaven

-0,8

Algemene Zaken (AZ) is het ministerie van de minister-president. AZ verzorgt de voorbereiding en ondersteuning van de ministerraad. Daarnaast coördineert het ministerie de communicatie van de Rijksoverheid. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, onderdeel van AZ, onderzoekt langetermijnontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het regeringsbeleid.

Naast de grondwettelijke uitkeringen aan drie leden van het Koninklijk Huis (Koning, Koningin en Prinses Beatrix) bestaan de uitgaven voor het grootste gedeelte uit personele en materiële uitgaven ter ondersteuning van het Koninklijk Huis.

Maar u heeft uw keuze uiteraard allang bepaald en daarvoor mijn hartelijke dank. -))

6ffe24428b7b354455c4d207adfaa026_medium.

De hele reeks:

https://tallsay.com/page/4294979491/tweede-kamer-verkiezingen-maart-2017-deel-1-mijn-stem

https://tallsay.com/page/4294979519/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-2-mijn-retoriek

https://tallsay.com/page/4294979526/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-3-vraag-maar-raak

https://tallsay.com/page/4294979529/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-4-over-verkiezingsbeloften

https://tallsay.com/page/4294979553/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-5-wat-feitjes

https://tallsay.com/page/4294979755/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-6-het-cda

https://tallsay.com/page/4294979837/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-7-d-66

https://tallsay.com/page/4294979896/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-8-de-pvv

https://tallsay.com/page/4294979963/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-9-de-vvd

https://tallsay.com/page/4294979992/tweede-kamer-verkiezingen-15-maart-2017-deel-10-links-nederland

13/07/2016 12:21

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert