De vrijmetselarij en de vrijmetselaars in Nederland

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In dit artikel lees je alles over de vrijmetselarij, wat zijn vrijmetselaars, zijn er bekende vrijmetselaars en wat is een vrijmetselaarsring?

Tags/labels RobsMysteries,Samenzweringen

De vrijmetselarijf606185a70399504181879f824dcb705.jpg

De vrijmetselarij is een wereldwijde verspreide verzameling van min of meer geheime broederschappen met eigen rituelen en symboliek, waar mensen pas na ballotage en een inwijdingsritueel lid van kunnen worden. De vrijmetselarij die ook wel maçonnerie wordt genoemd, heeft een met raadselen omgeven oorsprong in de zestiende-eeuwse gilden van steenhouwers.

Symbool van de vrijmetselarij

Hoewel er verschillende symbolen worden gebruikt binnen de vrijmetselarij is het symbool van de passer en de winkelhaak het meest algemeen. De winkelhaak staat voor het afmeten van je gedrag aan de binnen de orde geldende regels en de passer voor het afbakenen en beperken van je wensen en lusten. De vrijmetselarij is daar echter niet dogmatisch is.Afbeeldingen van de passer en de winkelhaak zijn ook in de piramides gevonden.  De Winkelhaak wordt ook wel de betekenis van "in de juiste verhouding staan tot de medemens" toegeschreven. In fundamentele Ook wordt wel beweerd dat het symbool staat voor de missionarishouding en dus een seksueel karakter heeft.

Vrijmetselaarsring3f25fed8052b3b72d6b9ea5a90b61745.jpg

Vrijmetselaars in Noord-Amerika dragen vaak een speciale vrijmetselaarsring. Het dragen van deze ring heel belangrijk voor deze vrijmetselaars. De vrijmetselaarsring, de ronde vorm symboliseert eeuwigheid, is een zichtbaar teken van de trouw aan de orde. Het dragen van een dergelijke ring geeft ook ten opzichte van vrienden, bekenden en familie aan dat je jezelf aan de vrijmetselarij committeert. In Nederland worden deze ringen nauwelijks of niet gedragen.

Geschiedenis van de vrijmetselarij

De geschiedenis van de vrijmetselarij is met veel geheimen omgeven. Waar sommige bronnen banden met de steenwerkers van Egypte zien en de oorsprong van de vrijmetselarij plaatsen in de tijd van de piramides zien anderen bronnen zelfs een verband met verhalen uit Genesis. Ook worden er verbanden gelegd tussen de tempeliers en de vrijmetselarij. Men verwijst daar bij naar de bekende Rosslyn Chapel in Schotland en zijn mysterieuze symboliek: Wetenschappers zien ook verbanden en overeenkomsten met de Romeinse collegia, de voorlopers van de gilden.

In de veertiende eeuw zien we voor het eerst geschriften opduiken die verwijzen naar de vrijmetselarij. In het Engels wordt de vrijmetselarij “freemasonery” genoemd. Het eerste deel “free” verwijst “freestone” enerzijds naar het gebruikte materiaal (lapidum liberorum) en anderzijds op het feit de gildeleden ‘vrij’ waren. Het tweede deel “mason” verwijst naar het beroep van steenhouwer/bouwer.fa341337611041c90ca58deb820f6107.jpg

Het oudst bekende vrijmetselaarsgeschrift is het uit 1390 stammende Regius manuscript. In dit manuscript, wat in versvorm is geschreven, wordt uitgelegd hoe belangrijke de Euclidische geometrie is voor de steenhouwers en er wordt een link gelegd naar het oude Egypte. In het document wordt tevens aangegeven dat vrijmetselarij in de tiende eeuw na Christus naar Engeland werd gebracht. De eeuwen daarna zijn nog een aantal manuscripten verschenen. Deze manuscripten bevatten alle regels voor de leden en beschrijven de gebruikte rituelen en verhalen over de afkomst van de vrijmetselarij.

Is de vrijmetselarij anti god en tegen godsdienst?

Hoewel veel mensen denken dat vrijmetselaars atheïsten zijn, is dat niet waar. Een van de belangrijkste eisen voor het toetreden tot de vrijmetselarij is het geloof in een 'hoger beginsel' . Nadrukkelijk wordt verwezen naar de zeven Noachitische geboden die een leidraad vormen voor de leden.

Vrijmetselaars erkennen dat er verschillende godsdiensten en daarmee godsbeelden bestaat. Zijn zien god als een universele god en geen hem de titel de grote architect van het universum (Great Architect of the Universe ofwel GAOTU) of ook wel Opperbouwmeester des Heelals. Er zijn Christelijke groeperingen die beweren dat de vrijmetselaars daarom Lucifer, met andere woorden Satan, aanbidden.

Rituelen van de vrijmetselarij40f9b6cc2ced5f5330451e9b6a2f530d_medium.

Symboliek van het grootste belang voor de vrijmetselarij. Om niet alle geheime rituelen en kennis vrijelijk op schrift te zetten, wordt er veel gewerkt met symbolen. Sommige van deze symbolen stammen uit Egypte en andere stammen duidelijk af van de orde van tempeliers.

De vrijmetselarij en verschillende graden

De vrijmetselarij is gebaseerd op een stelsel van drie graden (Craft masonry) die het niveau van inwijding bepalen. In de loop van het lidmaatschap kun je doorgroeien naar een volgende graad. De vrijmetselarij kent drie min of meer bekende graden. Bij elke graad horen bepaalde rechten, plichten en uiterlijke tekenen als onderdeel van de kleding.

 1. Leerling

Dit is de eerste graad. Bij veel ordes kun je alleen leerling worden nadat je bent gevraagd. In een aantal ordes kun je jezelf aanmelden. In Nederland wordt niemand gevraagd om vrijmetselaar te worden. Een ieder dient uit eigen vrije wil naar een loge te gaan en zich aan te melden. Na een uitgebreide ballotage volgt het initiatie ritueel. Het lid is dan volwaardig vrijmetselaar maar kent nog niet alle geheimen van de orde.

 1. Gezel

De volgende graad is gezel vrijmetselaar. Ook hierbij hoort een uitgebreid initiatie ritueel.

 1. Meester

Vanaf het niveau meester ben je volledig ingewijd en mag je zelf initiatie rituelen leiden.

Nadat een vrijmetselaar de titel meester draagt kan hij/zij weer gevraagd worden voor de meer geheime loges. Deze loges stellen heel hoge eisen aan de meesters die toetreden. Ook is het mogelijk je zelf aan te melden voor de Schotse Ritus of Hoge Graden. Deze kennen op hun beurt weer meerdere graden. Voor de hoogste graad moet je daar gevraagd worden.

Er wordt beheerd dat de hoogste graad van de Schotse Ritus, graad 33, inzicht in wordt gegeven in de geheimen van de ouden. Het betreft een soort van geheime kennis over de werking van het heelal en onze afkomst. De vrijmetselarij zou zijn opgericht om deze kennis te hoeden.

Bekende vrijmetselaars

Van veel beroemde en bekende mensen wordt aangenomen en beweerd dat ze vrijmetselaars zijn, zoals:

 • Sir Winston Churchill
 • Willem Drees Senior
 • Sir Arthur Conan Doyle
 • Johann Wolfgang von Goethe9a3ad3503f6cf0e6a211a8bff0a74207.jpg
 • Oscar Wilde
 • Johann Christian Bach
 • Anton Kröller
 • Wolfgang Mozart
 • Giuseppe Garibaldi
 • George Washington
 • Henry Ford
 • Irving Berlin
 • Harry S Truman
 • Mat Herben

Wat betekent V.I.T.R.I.O.L.

Het acroniem vitroil staat voor “Visita interiora terrea rectificando invenies occultum lapidum”. Letterlijk 2e72cab5c2bb2418c16955888093e90f.jpgvertaald betekent dit: bezoek het binnenste van de aarde en al zuiverend zul je de steen vinden. Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong in de alchemie en is belangrijk bij rituelen van de vrijmetselaars.

De uitdrukking is afkomstig van de oude heremieten en betekent eigenlijk: kijk diep in het binnenste van je eigen ziel, door je gedachten te zuiveren zul je wijsheid verkrijgen. De uitdrukking is vaak te vinden in een vrijmetselaars reflectiekamer.

De reflectiekamer is een kleine kamer in een lodge die wordt gebruikt voor initiatierituelen en contemplaties. Het is meestal een donkere kamer met zwartgeverfde wanden die in absolute zin een afgelegen grot voorstellen en in figuurlijke zin de moederschoot

In een reflectiekamer staat eenvoudige houten tafel met bijpassende stoel met  zorgvuldig op de tafel geplaatst een schedel met twee gekruiste beenderen, een stuk brood, water zout, sulfer, een kaars en een zandloper, alles met hun eigen symboliek. Daarnaast bevindt zich er papier inkt en een pen. Op de wand staat het acroniem vitriol.

Vrijmetselarij in Nederland

De eerste vrijmetselaarsloge in Nederland is opgericht 1734. Binnen 20 jaar had de vrijmetselarij zich verspreid over heel Nederland en sommige ordes bestaan dus al eeuwen. De Nederlandse vrijmetselarij is relatief open. Mannen en vrouwen mogen lid worden. In Nederland kent de vrijmetselarij zo’n 6.000 leden. In België zijn er dat ongeveer 25.000. Het relatief open karakter maak de loges minder aantrekkelijk dan de Angelsaksische loges met hun veelvoud aan symboliek, rituelen en geheimen. 

02/03/2016 13:25

Reacties (1) 

1
06/03/2016 20:54
Prima uitgelegd en opgeschreven, Rob!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert