Het Hiernamaals volgens het Christendom

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

01cc5266736e489b47e48cf9e4ab7174_medium.Het christendom is een monotheïstische religie, dat wil zeggen dat slechts één God wordt aanbeden. Deze God  bestaat als een drie-eenheid (de vader, de zoon – Jezus – en de heilige geest). Het christendom wordt – samen met het judaïsme en de islam – ook wel gezien als een sociologische godsdienst. Dat wil vooral zeggen, dat het niet is ontstaan ter verklaring van  natuurlijke fenomenen (zoals natuurreligies), maar als een verbindende factor onder stammen en bevolkingsgroepen om vooral de eenheid te bevorderen, onderlinge strijd te staken en onderdrukking tegen te gaan. Het christendom heeft zich in de afgelopen twee millennia ontwikkeld tot een van de belangrijkste godsdiensten ter wereld.

Het begin van het Christendom

Hoewel de religie zich pas na een aantal eeuwen echt begon te ontwikkelen, is men het erover eens, dat het beginpunt lag bij de geboorte van Jezus. Deze zette zich als profeet vooral af tegen de verwording in zijn eigen religie (het judaïsme) en gaf zijn volgers een nieuwe levensvisie/geloofsovertuiging. De boodschap en het leven van Jezus zijn opgenomen in het nieuwe testament. Echter, de bijbel heeft ook het oude testament uit het judaïsme overgenomen.

fb9c72719e27fe5b153b90f1e1229bf0_medium.De oorspronkelijke leer splitste zich echter al na enkele eeuwen op in het Westerse katholicisme en het Oosterse orthodoxe christendom. In de middeleeuwen hebben theologische geschillen over de boodschap van Jezus in het westen geresulteerd in nog een aantal grote kerkscheuringen binnen de katholieke kerk. Op deze manier ontstond onder andere de Britse anglicaanse kerk en het protestantisme van onder meer Luther en Calvijn. Tegenwoordig zijn er eindeloos veel stromingen, opvattingen, aparte geloofsgemeenschappen en sekten. Elke stroming legde de nadruk van het geloof weer op andere, specifieke delen van de bijbel. Alle stromingen geloven echter in het Hiernamaals.

Het christendom leert in hoofdzaak de boodschap: houd van je medemens en leid een goed leven, dit vooral binnen de regels die de (respectievelijke) kerk daarvoor heeft gesteld. Mensen, die een goed leven hebben geleid, zullen na hun lichamelijke dood dan in het Hiernamaals, in de hemel samenzijn met God. Anderen zullen voor eeuwig verdoemd zijn en in de hel moeten verblijven.

a59dbeb01a5c4a5c6bf7c8e2134ab4cf_medium.Reïncarnatie in het christendom

De christelijke kerk kent geen reïncarnatiegedachte. Men gaat uit van slechts één leven (het huidige), dat zo goed mogelijk naar de regels van God (onder andere de 10 geboden) en toch vooral onder de supervisie van de kerk moet worden geleefd. Een herkansing is niet mogelijk.

Toch was dit niet altijd zo. Omdat het oude testament in feite uit het judaïsme is overgenomen en deze godsdienst wel reïncarnatie kent, kende men in de vroege christelijke kerk het fenomeen van wedergeboorte eveneens. Ook in het nieuwe testament zijn verwijzingen overgebleven – zij het enigszins cryptisch – die duiden op reïncarnatie.

Gnostiek

In de gnostiek, een vroegchristelijke stroming die nog stamt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, is reïncarnatie wel altijd geaccepteerd gebleven. De gnostiek is een christelijke stroming, die dient te worden onderscheiden van het traditionele, kerkelijke christendom, dat bij het concilie van Nicea in 325 als instituut werd gevestigd.

200c9d1f83f20538d495da954d109774_medium.Gnosis is het Griekse woord voor kennis en dan met name voor kennis van je ware zelf. Kernthema van de gnostiek is dat ieder mens een deel is van God, maar dit vergeten is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper of profeet, die de mens oproept om zichzelf en zijn of haar innerlijke godsvonk te herinneren, te herkennen en te erkennen. Gnosis als zelfkennis is dan tegelijk kennis van het Al. Wie zichzelf kent, kent het Al. Dit stond haaks op de kerkelijke leer, waarbij de nadruk lag op het buiten het (zondige) individu staande (zuivere) geloof. Omdat men verder vond, dat de macht bij de kerk moest  liggen en (zeker) niet bij de mens zelf, werden de gnostiek en haar volgelingen (onder meer de Katharen) altijd fel vervolgd en bestreden. Na de vondst in de 20e eeuw van onbekende Bijbelteksten herleefde de gnostische beweging.

Censuur van de bijbel

In het christendom werd de reïncarnatiegedachte al vroeg uit de heilige geschriften geschrapt. De eerste forse censuur werd in 553 uitgevoerd door keizer Justinianus van Byzantium (527-565). Hij vond de reïncarnatie- en karmagedachten een monstruositeit, omdat dit de mens zelf verantwoordelijk stelde voor de eigen verlossing. Zowel de kerk als de staat vreesden hierdoor voor ondermijning van hun gezag.

1e8d226161e841e09b12d6ba1238c4e0_medium.Echter, ook in latere perioden werden Bijbelteksten, die op enigerlei wijze naar reïncarnatie verwezen, geschrapt, in de ban gedaan, weggelaten en in ieder geval niet bestudeerd, omdat ze als ketters werden gezien. Tot op de dag van vandaag menen mensen, dat zulke Bijbelteksten of misschien zelfs bijbestelden nog bestaan en in de kluizen van het Vaticaan zijn weggeborgen. De reden voor deze drastische ingrepen van de kerk als machtsorgaan zijn duidelijk. Het toelaten van de reïncarnatie- en karmaleringen zou leiden tot veel dingen, die – hoewel verlichtend voor de christelijke mens - onverenigbaar zijn met (de macht van) de christelijke kerk.

Zo ontstond binnen het christendom de vreemde leer, dat een ziel geen voorgeschiedenis heeft. Zij wordt op enig moment tegelijk met een lichaam geschapen/geboren, doet daar samen gedurende het leven kennis mee op om na de lichamelijke dood voor eeuwig te blijven voortbestaan in een andere dimensie (hetzij de hemel, hetzij de hel).

Het Hiernamaals kent verschillende gedeelten

De belangrijkste plaatsen waar een ziel na de dood naar toe kan gaan, zijn de hemel en de hel. De hemel is een gelukzalige, pijnvrije wereld, terwijl de hel een plaats is vol verdriet en sombere schaduwen, waar onmogelijk vrede en rust kunnen heersen. Voor de katholieken, die meest uitgebreide en kleurrijke beschrijvingen van het Hiernamaals hebben, zijn er ook nog het voorgeborchte en het vagevuur.

De hemel

d04bdf501848494993a3b08e319ccaaf_medium.De hemel is het verblijf van de rechtschapenen. In dit paradijs mogen de zielen van degenen, die een goed en godvruchtig leven hebben geleid, de aanwezigheid van God en de engelen ervaren. Hoewel God als alom tegenwoordig wordt beschouwd, zou hij/zij zich vollediger manifesteren in de hemel. Degenen, die de hemel binnengaan, zullen de goddelijke glorie aanschouwen. Deze zogenaamde  'zalige aanschouwing' zou alle denkbare vragen beantwoorden en de ziel in een toestand van eeuwige gelukzaligheid brengen, mede door de hereniging met geliefden en dierbaren, die zich al in de hemel bevinden. Koren van engelen zouden onafgebroken zingen en hemelse muziek maken. Kortom, alles draagt bij aan het creëren van een perfecte harmonie van de ziel met de geest van God.

Het vagevuur

0891e2fca5992f55530d96a0971addce_medium.Het vagevuur is de plaats waar degenen, die geen al te ernstige zonden hebben gepleegd, worden gereinigd. Alle zonden worden hier weggebrand, waarna de ziel klaar is om naar de hemel te gaan. De reiniging wordt ondersteund door de gebeden, die de levenden voor de doden opzeggen. Dit zou het proces versnellen, zodat de ziel eerder naar de hemel kan (vergelijkbaar met de kaddish-gebeden in het judaïsme).

Het voorgeborchte

Het katholicisme gelooft ook in een voorgeborchte (portaal van de hel), waar de ziel verblijft tot het Laatste Oordeel.

Het voorgeborchte zou bestaan uit twee gedeelten. In het limbus patrum verblijven de niet-christelijke zielen, die een goed leven hebben geleid en daarom op Gods genade kunnen rekenen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook mensen, die vòòr de geboorte van Jezus geboren en/of gestorven zijn en dus met  zijn leer geen kennis hebben kunnen maken.

Het limbus infantium is voor de ongedoopte zielen van kinderen, die hier gelukkig kunnen zijn, totdat ze bij het Laatste Oordeel naar de hemel kunnen. 3839a2d24cb2940ef919f2101595f1e8_medium.

De hel

De hel is voor christenen de meest gruwelijke plaats. Hier worden de zielen naartoe gestuurd, die doodzonden hebben gepleegd en/of zichzelf tot vijanden van God hebben gemaakt. Zij zullen hiervoor eeuwig moeten boeten. Het ergste van de hel zou niet de kwelling zijn, maar de totale afwezigheid van God.

Het Laatste Oordeel

De dag van het Laatste Oordeel is het hoogtepunt van het christendom. Het is echter ook een belangrijk begrip in zowel het judaïsme als in de islam. Dit is voor christenen het moment, dat Jezus zal afdalen naar de aarde om, bijgestaan door zijn 12 apostelen, te  oordelen over de mensheid. Volgens sommige interpretaties zal aartsengel Gabriël de trompet blazen, terwijl de doden zullen herrijzen. Elke ziel, levend of dood, zal rekenschap moeten geven van al zijn of haar daden, goed en slecht. Er zal een moment van verlichting volgen, waarin het gedrag van elk individu aan alle zielen bekend zal worden. Echter, mensen die de genade van God hebben afgewezen, worden samen met de duivel en de gevallen engelen verbannen naar de 'buitenste duisternis', waar zij voor altijd zullen zijn afgesneden van de goddelijke tegenwoordigheid. Met het Laatste Oordeel zou het goddelijke doel van de schepping van de mens zijn vervuld en de mensheid de laatste bestemming hebben bereikt.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

b475f5e8b1945488333dee85e74b588c_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Het-Hiernamaals-volgens-het-Hindoeïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Boeddhisme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Japanse-Shintoïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Judaïsme

Het-Hiernamaals-volgens-de-Islam

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

27/02/2016 08:16

Reacties (3) 

27/02/2016 08:43
Wat er allemaal niet verzonnen wordt om de gelovigen angst aan te jagen en in lijn te houden.
1
27/02/2016 08:40
Hoewel zelf niet gelovig, is dit onderwerp nog het meest bekend. Interessant om te lezen over de bijbelcensuur door de eeuwen heen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert