Boismont en de hand die wijst, 100, de woorden van de koning

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                     images?q=tbn:ANd9GcQr4qpCAtZPEACQz8Nq6YX

De prelaat van Opus, het machtige analytische instrument van de heilige vader in Rome, herschikte nog even zijn notities, voordat de hoofdkardinalen zijn vergaderruimte in de oude Belgische abdij zouden betreden. Hij dimde het licht naar een onheilspellend schemerduister en trok zijn monniken kap iets over zijn ogen. Nu werd de zware kloostertafel alleen nog maar spaarzaam verlicht door de drie, 7 armige kandelaars. Hij drukte op het knopje en het lichtje boven zijn deur in de wachtkamer sprong van rood naar groen. Een klopje op de zware eikenhouten deur vergezelde het openen daarvan. De twaalf kardinalen kwamen binnen schuifelen. De voortse boog enigzins en begroette de prelaat met 'goedemorgen vader', en dat was het, zij het dat het inderdaad vroeg in de ochtend was, net even iets over 6 uur.  Terwijl in de kapel de laatste zangen van het angelus wegstierven, stapte ook de laatste kardinaal de ruimte binnen en sloot de deur achter hem.

De prelaat die namens de heilige vader mocht spreken en later naar hem zou terugkoppelen, glimlachte deemoedig voor zich uit. Hij besefte de zwaarte van het moment volkomen. 'Welkom mijn zonen,' sprak hij, 'wij zijn allen kinderen van één vader.' Hij liet even een stilte dalen over de hoofden van de aanwezigen. De man met zijn donkerbruine kap over zijn ogen getrokken zag, hoe de ambiance zijn effect niet miste. het was niet voor niets dat de wachtruimte helverlicht geweest was, dat maakte de overgang naar de half donkere ruimte des te groter. De kamer ademde plechtigheid uit en macht en de prelaat wachtte even tot de ogen van de kardinalen gewend waren aan het schemer duister.

Hij gebaarde nu met zijn hand rond de tafel, 'gaat u zitten,' gebood hij hen en wachtte weer even tot zij de zware stoelen aanschoven. Hij genoot hier van, de absolute macht. 'De grond waar u verkeert is heilige grond,' hernam hij het woord. Ik spreek names de heilige vader in Rome die de plaatsvervanger op aarde is van de zoon.  Derhalve spreek ik u rechtstreeks toe namens onze heer Jezus Christus van Nazareth.' Hij keek de cirkel rond en zag alleen de gezichten die met grote aandacht ieder woord opdronken.

                                 images?q=tbn:ANd9GcTAF5TDJXK8rVLryRIDZ3Z

'De tijd van de Magog is gekomen,' sprak de prelaat,' en dan spreek ik over de legermachten van Gog en Magog uit de voorspellingen van de profeet Ezechiel boek 38 to 39,' het teken aan de wand is dat zelfs een Arabische koning dat onderkent.' Hij vouwde zijn handen en vervolgde, 'de landen van de legermacht de derde legermacht, aangekondigd door de profeet die zowel in onze als Arabische heilige geschriften wordt aangehaald hebben zich gevormd.'

'Koning Abduhl II heeft in een schrijven aan de heilige vader, zijn verontrustheid uitgesproken over de Gog en Magog die vanuit het bijbelse Babylon de vernietiging van de vrije wereld voorstaat. Ik wil u er op wijzen dat het oude Babylonïe het huidige  gebied is van Syrïe en Irak en Iran en dat de koning van Jordanïe, een vooraanstaand bijbel geleerde is en tevens Islamitisch theoloog. 

Ik citeer, zei de prelaat: "Gebeurtenissen die plaatsvinden in het Midden-Oosten van vandaag zullen de vorm van veiligheid en stabiliteit van Europa en de wereld de komende decennia bepalen. Dit  is de reden waarom het noodzakelijk is voor ons allen in deze existentiële oorlog verenigd te worden. Dit is niet een oorlog die ons moeten verdelen, maar een oorlog die ons moeten verenigen in gedeelde belangen, gemeenschappelijke beginselen en de fundamentele menselijke waarden.

Ik heb al eerder gezegd dat we een oorlog strijden binnen de islam  tegen het geboefte van de islam, de Khawarij. Maar, zoals we hebben gezien met gedeelde pijn, deze terroristen en duivels uitschot bedreigen de hele wereld. Ze richten ons allemaal, onschuldige mannen en vrouwen, ongeacht ras of geloof, ten gronde. Het is een oorlog die we allemaal moeten vechten en winnen, als een verenigd wereldwijde gemeenschap. Het is een oorlog die geen grenzen, geen aardrijkskunde of demografie kent. Een die zich niet beperkt tot Syrië en Irak, maar zich uitstrekt tot Afrika, Azië, met zijn vlammen die Europa en de rest van de wereld bereiken. Ik verwijs dan ook naar de profeten uit ons heilige boeken zoals Ezechiel in boek 38-39 maar ook naar de leider van de legermacht die Ros genoemd wordt, naar de oude naam van Zuid Rusland van voor Mohammed, vandaar zal de legermacht komen in de strijd van Gog en Magog.."

                                       images?q=tbn:ANd9GcRk4GQiiCLZLl2i_70vS6b

"De profetie over de strijd van Gog en Magog begint in Ezechiel 38:1-7 met een lijst van tien eigennamen of wat we kunnen noemen: Gods ‘lijst van de meest-gezochten’." De prelaat keek even om zich heen en vervolgde toen, "De naam Gog, die elf keer in Ezechiel 38-39 voorkomt, is een naam of een titel van de leider van de inval.(38:14; 39:1) en hij wordt ook prins genoemd (38:2; 39:1). Gog is de militaire leider van een coalitie van islamitische landen en Rusland, het is een oud woord voor heerser of Czaar."

Toen één van kardinalen aantekeningen wilde maken, glimlachte de man van Opus hem toe, 'dat hoeft niet,' zei hij, u krijgt aan het einde een samenvatting en verwijzingen naar bijbelse teksten, die opgedragen gaan worden aan uw bischoppen die dat weer naar preken vertalen voor de priesters van hun parochies.'  'Dan zijn er nog verwijzingen naar de participerend landen van het kwaad,' vervolgde de man met de monniken kap over zijn ogen.  "De andere negen namen, eigennamen in (38:1-7) zijn specifieke geografische plaatsen: Magog, Rosh, Mesech, Tubal, Perzie, Cusj (vaak vertaald met Ethiopië), Put. Gomer en Beth Togarma". 

'Het werd net al duidelijk dat Ros de naam uit de oudheid was voor Zuid-Rusland,' zei de prelaat, 'en we weten uit teksten dat Put en Luva en Libïe één en de zelfde zijn.  Maar uit de hoogliederen in bijbelteksten weten wij dat het signaal voor de eindstrijd in geleid zal worden vanuit Put, Luva of Libïe of hoe je de goddelozen daar ook wilt noemen.' Vandaar begint de victorie, zelfs de duivelse machten, in de Arabische boeken Satani genoemd, zullen ons steunen.'

Ik vrees dat de veldslag een ongeëvenaarde zal wezen, 'ik citeer zei de prelaat weer', " De HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en aarde beven (Joël 3:16). Want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn(Zefanja 3:8). Wie kan dat verduren?" Het bleef stil aan de tafel, 'wat moeten wij ons bij brandende toorn voorstellen,' vroeg de man met de kap over zijn ogen getrokken? 'Een kernoorlog?'

                             images?q=tbn:ANd9GcTAYWh9Pk7Ue-7DDy6mrHC

'Als dat nog niet genoeg is,' sprak de prelaat dan haal ik gaarne nog wat teksten en voorspellingen aan: "Het slagveld zal bezaaid  liggen met miljoenen doden en een onvoorstelbare hoeveelheid wapentuig. Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en vuren ontsteken en het wapentuig verbranden; Zeven jaren zullen zij vuren stoken (Ezechiël 39:9). Zeven jaar zullen de Israëlieten nodig hebben om dit alles op te ruimen."

'Als dit de Armageddon niet voorspelt, de eindstrijd, dan weet ik het niet meer,' vervolgde de Opus man op sombere toon

"Ontelbare lijken zullen worden geborgen en zeven maanden zal Israël een volk van doodgravers zijn (vers 12). Een grote vallei wordt als begraafplaats gekozen: Hamon Gog; het dal van Gogs menigte.
Na die zeven maanden zijn de lijken opgeruimd en is de verpestende stank verdwenen. Echter, overal liggen nog botresten. Er wordt een speciale stad gesticht Hamonah en vele mannen in vaste dienst aangesteld (doodgravers, vers 14). Zij zullen het land reinigen van de laatste resten van Gogs leger."

                                 images?q=tbn:ANd9GcTmhrYO2Ir1BhsSMzpM6-i

De gezichten van hen die aan de tafel zaten van de woordvoerder God's waren ronduit bedrukt te noemen. Het heeft de Heilige vader behaagt om deze gegevens met u te delen,' sprak de man van Opus, 'bereid u daarom voor op uw taak in deze.  U vindt de samenvatting aan het einde van tafel, verspreidt het woord via de bischoppen en de priesters, opdat alle goeden gesterkt door het woord de eindstrijd tegemoet kunnen zien.' Hij hief zijn rechterhand zegenend op en sprak de oude rite uit, 'In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, amen'.

                                                           .-&-.

San Daniel 2016

 

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 101

 

                                                            .-&-.

voetnoten en bronnen uit oude teksten:

  • Rosh (Rashu, Rasapu, Ros en Rus) – Rusland
  • Magog (Scytianen) – Centraal Azië en mogelijk Afghanistan
  • Mesech (Moschoi en Musku) – Turkije
  • Tubal (Tabal) – Turkije
  • Perzië – Iran
  • Ethiopie (Cusj) -Soedan
  • Libië (Put of Phut of Luva) – Libië
  • Gomer (Cimmerianen) – Turkije
  • Beth Togarma (Til-garamu of Tegarma) Turkij 

www.jessiepennlewis.nl

www.overcomertrust.org.uk

www.levendwater.org

www.everread.nl

www.hebreeuwseacademie.nl

Filiu, Jean-Pierre (2011). Apocalypse in Islam. University of California Press

07/02/2016 08:13

Reacties (2) 

1
07/02/2016 12:32
Deel 100 al! Ben onder de indruk van alle research.
1
07/02/2016 12:52
dank u genadige vrouwe
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert