Belastingvrij schenken: regels en voorwaarden

Door HenkX gepubliceerd in Geschiedenis

Hoeveel mag je belastingvrij schenken in 2012 en 2013 en wat zijn de regels voor belastingvrij schenken aan kind, kleinkind en anderen?

Belastingvrij schenken in 2012 en 2013: regels en voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kun je tot ruim 50.000 euro belastingvrij schenken. In dit artikel behandelen we in vier punten de belangrijkste aspecten van de schenkbelasting:

 1. Wat is voor de wet een schenking?
 2. Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen in 2012 en 2013?
 3. Hoeveel schenkbelasting moet je boven de belastingvrije voet betalen?
 4. Overige veelgestelde vragen over schenkingen (hoe aangifte doen, gevolgen voor erfenis, schenkingen aan een goed doel, enz.)

1. Wat is voor de wet een schenking?

Bij een schenking of gift geeft u iemand iets dat u toebehoorde. Meestal zijn dat geld of goederen. Maar er zijn ook andere manieren om een schenking te doen. Zo kunt u iemand iets verkopen voor een prijs onder de marktwaarde, bijvoorbeeld een huis of ander onroerend goed. Het verschil hiertussen, de korting dus, wordt dan gezien als een schenking. Ten slotte kun je een lening met een rente lager dan 6% per jaar schenken. Dat hoeft dus geen renteloze lening te zijn. Het verschil in rente tussen het bedrag dat u rekent en het bedrag dat bij 6% zou moeten worden betaald geldt dan als de schenking.

2. Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen in 2012 en 2013?

De onderstaande bedragen gelden voor zowel 2012 als 2013; deze zullen ongewijzigd blijven. Er gelden drie belastingvrije bedragen:

Ontvanger                                          Bedrag
Kinderen                                            € 5.030 per jaar            
Kinderen tussen de 18 en 35 jaar    € 24.144 eenmalig zonder verdere voorwaarden, of € 50.300 eenmalig voor huis of studie
Anderen € 2.012

Hieronder bespreken we iedere groep in meer detail. In de paragraaf 2.4 wordt aandacht besteed aan de kleinkinderen. Schenkingen aan goede doelen of instellingen worden onder punt 4.3 besproken. Of, en zo ja hoe u aangifte moet doen over deze schenkingen komt in punt 4.1 aan bod.

2.1 Belastingvrije jaarlijkse schenking aan kinderen

Er zijn drie belangrijke punten om in overweging te nemen bij deze periodieke schenking aan kinderen:

 1. Deze periodieke schenking sluit de éénmalige schenking niet uit. U mag dus een kind ieder jaar van zijn leven 5.030 euro belastingvrij schenken, en één jaar tussen het 18e en 35e jaar van de kinderen tot maximaal 50.300 euro.
 2. Dit bedrag geldt voor de ontvanger, niet voor de gever. Ook als de ouders gescheiden zijn, mogen zij dus samen maximaal 5.030 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen.
 3. Het bedrag van deze schenking wordt bij minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) opgeteld bij het box 3-vermogen van de ouders, zelfs als de spaarrekening op naam van het kind staat. De ouder betaalt hier dus de eventuele vermogensrendementsheffing over. En let op: de toeslag op het heffingsvrije vermogen ten behoeve van kinderen is in 2012 geschrapt.

2.2 De belastingvrije eenmalige schenking aan kinderen

Naast de drie punten die onder punt 2.1 zijn genoemd gelden er nog twee aanvullende voorwaarden bij de eenmalige schenking:

 1. Het kind moet tussen de 18 en 35 jaar zijn, óf ouder dan 35 maar met een partner tot 35 jaar.
 2. Het bedrag van 24.144 euro mag zonder verdere voorwaarden worden geschonken. Om in aanmerking te komen voor de verhoging tot maximaal 50.300 euro voor studie of huis gelden er nog een aantal aanvullende voorwaarden. Deze worden in punt 2.2.1 en 2.2.2 besproken.

2.2.1 Wanneer geldt er de vrijstelling van schenkbelasting voor de financiering van een studie?
Er geldt een éénmalige verhoging van het bedrag voor de belastingvrije schenking tot 50.300 euro ten behoeve van een studie bij de volgende voorwaarden:

 • De studie of opleiding kost minimaal 20.000 euro per jaar, exclusief kosten voor levensonderhoud
 • De schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin de studie en de verwachte kosten zijn opgenomen, evenals de bepaling dat de schenking vervalt indien de schenking niet binnen twee jaar volledig is besteed aan de studie
 • Zowel kind als ouder kan schriftelijk bewijzen dat de schenking door de ouder is betaald en door het kind aan de studie is besteed
 • De schenking wordt niet besteed om studieschulden mee af te lossen die reeds voor de schenking zijn aangegaan.

2.2.2 Wanneer geldt er de vrijstelling van schenkbelasting voor de financiering van een eigen woning?
Er geldt een éénmalige verhoging van het bedrag voor de belastingvrije schenking tot 50.300 euro ten behoeve van een eigen woning bij bepaalde voorwaarden. Het betreft:

 • kosten van de koop van een eigen woning van het kind
 • kosten van het aflossen van een eigenwoningschuld van het kind
 • kosten van het verbeteren en onderhouden van de eigen woning van het kind

Het vermelden van de precieze definities en aanvullende voorwaarden past niet binnen het kader van dit artikel. Ik verwijs u hiervoor door naar http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl
/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/schenking_doen
/vrijstelling_voor_schenkingen_aan_kinderen/vrijstelling_voor_financiering_van_eigen_woning/

2.3 Belastingvrije schenking aan anderen

Deze groep derden omvat iedereen behalve kinderen en goede doelen of instellingen (zie punt 4.3). Hieronder valt dus de partner of echtgenoot, de kleinkinderen (alhoewel uitzonderingen mogelijk zijn, zie punt 2.4), een schenking aan ouders, andere familieleden, vrienden, enzovoorts.

2.4 Belastingvrij schenken aan kleinkinderen

In principe vallen kleinkinderen en achterkleinkinderen in de categorie “overige ontvangers”, en mag dus maar 2.012 euro belastingvrij schenken. Dit geldt echter alleen bij een directe schenking, dus wanneer deze direct van de grootouders naar het kleinkind gaat.

Je kunt daar echter nog een fors belastingvrij bedrag aan toevoegen middels indirect schenken of doorschenken. In deze – volstrekt legale – constructie schenken de grootouders eerst belastingvrij 5.030 euro per jaar of tot 24.144 euro eenmalig aan de kinderen. (De eenmalige verhoging tot 50.300 euro geldt niet, omdat deze aantoonbaar door de ontvanger voor het bestemde doel moet worden gebruikt.) De ouders schenken dit dan, eveneens onbelast, door aan de kleinkinderen. Zo kun je tot maximaal 26.156 euro belastingvrij schenken aan de kleinkinderen. Bovendien kunnen de kleinkinderen het ook nogmaals doorschenken, naar de achterkleinkinderen.

Let op: er zijn twee belangrijke overwegingen bij dit doorschenken.

 1. De regel blijft dat grootouders en ouders maximaal 5.030 / 24.144 euro aan hun kinderen kunnen schenken. Wat hier dus bijkomt uit een andere generatie gaat af van het bedrag dat de ouders uit eigen zak aan hun kinderen kunnen schenken.
 2. Het kan verstandig zijn e.e.a. in een notariële akte (enkele honderden euro’s bij de notaris) vast te leggen, zodat je zeker weet dat het geld bij de kleinkinderen terechtkomt en niet bij hun ouders blijft hangen.

3. Hoeveel schenkbelasting moet je boven de belastingvrije voet betalen?

Er zijn drie tariefgroepen voor de schenkbelasting, met elk andere tarieven. Deze tarieven zijn in 2012 en 2013 hetzelfde:

Tariefgroep Tarief bij belaste verkrijging van € 0 - € 115.708 Tarief bij belaste verkrijging vanaf € 115.709
1 (partners en kinderen) 10%                          20%                           
1A (kleinkinderen en achterkleinkinderen) 18% 36%
2 (overige verkrijgers) 30% 40%

De schenkbelasting moet in principe betaald worden door de ontvanger, tenzij de gever ervoor kiest dit te doen. Er gelden zeven uitzonderingsgevallen waarin geen schenkbelasting is verschuldigd. Deze worden hier besproken.

4. Overige veelgestelde vragen over schenkingen (hoe aangifte doen, gevolgen voor erfenis, schenkingen aan een goed doel, enz.)

Hieronder bespreken we de overige veelgestelde vragen met betrekking tot schenkbelasting. Dit zijn:

 1. Wanneer en hoe moet je aangifte doen bij een schenking?
 2. Welke gevolgen kan een schenking voor een erfenis hebben?
 3. Wat zijn voor de wet schenkingen aan een goed doel of instelling, en wanneer zijn deze aftrekbaar voor de belasting?

4.1 Wanneer en hoe moet je aangifte doen bij een schenking?

Wanneer je een schenking hebt gekregen moet je aangifte doen als:

 • De schenking van de ouders is gekregen en meer dan 5.030 euro bedraagt
 • De schenking niet van de ouders is gekregen en meer dan 2.012 euro bedraagt
 • De Belastingdienst het formulier “Aangifte schenkbelasting” heeft toegestuurd.

In de eerste twee gevallen moet je aangifte doen door het formulier “Aangifte schenkbelasting” hier te downloaden en naar het op die pagina genoemde adres te zenden, of door contact op te nemen met de Belastingtelefoon via het gratis telefoonnummer 0800-0543.

Wanneer je een schenking hebt gedaan hoef je enkel aangifte doen als je het formulier “Aangifte schenkbelasting” van de Belastingdienst hebt ontvangen.

4.2 Welke gevolgen kan een schenking voor een erfenis hebben?

Indien een schenking is ontvangen binnen 180 dagen voordat de gever is overleden wordt deze opgeteld bij de erfenis. Over het totaalbedrag moet dan erfbelasting worden betaald. Indien het totaalbedrag nog valt onder de belastingvrije voet voor erfbelasting, blijven de regels voor de schenkbelasting gelden over de schenking.

4.3 Wat zijn voor de wet schenkingen aan een goed doel of instelling, en wanneer zijn deze aftrekbaar voor de belasting?

In bepaalde gevallen kun je een schenking aftrekken van de belasting. Het wordt dan ook wel een gift genoemd.

©HenkX, november 2012
Laatste update: 4 februari 2016

24/01/2016 23:03
Wil jij ook een artikel publiceren op Tallsay.com?

Tallsay is een leuke en makkelijke manier om verhalen, artikelen en recepten te publiceren. Publiceer vandaag nog jouw eerste artikel!

Aanmelden Over ons

Reacties (0) 

Copyright © 2016 Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden. Tallsay.com is onderdeel van Plazilla Ltd.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert