AOW en bijverdienen: regels en voorwaarden

Door HenkX gepubliceerd in Geschiedenis

Doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan. Maar is het ook verstandig? Lees hier welke gevolgen bijverdienen met AOW kan hebben.

AOW en bijverdienen in 2013: regels en voorwaarden

De AOW-uitkering is een basispensioen. Dat betekent dat u bruto altijd hetzelfde AOW krijgt, ongeacht hoeveel andere inkomsten u heeft. Netto kan er wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld door belastingen. En ook een eventuele partnertoeslag kan gekort worden door bijverdiensten. We behandelen deze mogelijke gevolgen in vier punten:

 1. Gevolgen voor belasting over zowel AOW als over de bijverdiensten
 2. Gevolgen hoogte partnertoeslag bij bijverdienen naast AOW
 3. Andere arbeidsvoorwaarden bij doorwerken na de AOW-leeftijd
 4. Toekomst: de nieuwe wet per 1 juli 2013

1. Wat verandert er voor de belastingen als u bijverdient naast de AOW?

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt ontvangt het AOW-pensioen. Dit is belast in box 1, inkomsten uit werk en woning. Daarom zullen we in dit artikel enkel bijverdiensten in box 1 bespreken. Bijvoorbeeld rente die u ontvangt op een spaarrekening (box 3) heeft geen enkele consequentie voor de hoogte van uw AOW. Vijf zaken waarmee u wel rekening dient te houden:

 1. Hoeveel inkomstenbelasting moet u betalen over het AOW en over bijverdiensten?
 2. Heffingskortingen en bijverdienen naast AOW
 3. Premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
 4. Tegemoetkoming KOB
 5. Dubbeltellen: pas op voor de naheffing!

1.1 Hoeveel belasting moet u betalen over het AOW en over bijverdiensten?

De tarieven in box 1 voor mensen ouder dan 65 jaar zijn in 2013:

Inkomsten    Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen Totaaltarief
€ 0 t/m         € 19.645 5,85% 13,25% 19,1%
€ 19.646 t/m  € 33.363 10,85% 13,25% 24,1%
€ 33.364 t/m € 55.991 42%   42%
€ 55.992      of meer 52%   52%

Deze tarieven gelden voor zowel het AOW-pensioen als voor andere bijverdiensten. Bij inkomen van een uitkeringsinstantie (zoals de Sociale Verzekeringsbank, SVB, die het AOW uitkeert) en van een werkgever wordt dit automatisch ingehouden. Het heet dan een loonheffing.

Deze loonheffing is bedoeld om te voorkomen dat mensen aan het einde van het jaar opeens een enorme aanslag van de Belastingdienst in de bus krijgen. Indien al het inkomen bruto zou worden uitgekeerd is dit namelijk de logische consequentie. Maar u dient zich wel te realiseren dat dit niet hetzelfde is als inkomstenbelasting; loonheffing is slechts een voorlopige heffing.

 • Voorbeeld 1. U bent een alleenstaande AOW’er zonder kinderen. Naast AOW, zo’n 1.100 euro bruto per maand, ontvangt u nog 900 euro bruto uit een bijbaan. In totaal ontvangt u dus ongeveer 24.000 euro per jaar. Hiervan valt alles boven € 19.646 in de tweede schijf (24,1%), maar elk afzonderlijk zijn de inkomens daarvoor te laag. Zowel de SVB als de werkgever kunnen daarom een loonheffing in het laagste tarief van 19,1% hanteren. U kunt dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten (zie punt 1.4).

1.2 Heffingskortingen en bijverdienen naast AOW

Het belastingverhaal houdt echter niet op bij de inkomstenbelasting. Er zijn namelijk ook nog bepaalde heffingskortingen. Hiermee krijgt u korting op de heffing van inkomstenbelasting.

Als AOW’er heeft u recht op de algemene heffingskorting (vaak simpelweg “de heffingskorting” genoemd). Dit is in 2013 1.034 euro. Dat betekent dat u ongeveer 5.500 euro kunt verdienen zonder daar netto belasting over te hoeven betalen (19,1% van 5.500 is 1.050 euro). De SVB verrekent deze automatisch al met de loonheffing, tenzij u anders heeft aangegeven.

Bovendien heeft u als werkende oudere ook nog recht op de doorwerkbonus, en op de arbeidskorting.

Ook door deze heffingskortingen kunnen er problemen ontstaan. Vaak worden heffingskortingen namelijk net als de loonbelasting al verrekend door de uitkeringsinstantie (in dit geval de SVB) en de werkgever.

 • Voorbeeld 2. U ontvangt AOW en heeft een bijbaan. Zowel de SVB als de werkgever hebben bij de loonheffing rekening gehouden met de algemene heffingskorting. U heeft dus maximaal 1.034 euro te weinig belasting betaald. U kunt dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten (zie punt 1.4).

1.3 Premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Als werknemer wordt door de werkgever de premie voor volksverzekeringen ingehouden. Dat is 13,25% van het inkomen tot en met € 33.363 (zie de tabel bij punt 1.1). De SVB houdt op haar beurt de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in op de AOW. Dit is in 2013 5,65% van het AOW.

Deze bedragen overlappen gedeeltelijk. Het kan dus zijn dat u teveel betaalt.

 • Voorbeeld 3. U bent AOW’er en heeft daarnaast een bijbaan. Met deze baan verdient u in 2013 bruto meer dan € 33.363. Voor al het inkomen daarboven bent u dus geen premie volksverzekeringen verschuldigd. De SVB houdt echter nog altijd 5,65% van het AOW in ten behoeve van de bijdrage Zvw. U betaalt teveel en heeft recht op een belastingteruggave. Meestal restitueert de Belastingdienst dit automatisch.

1.4 Tegemoetkoming KOB

De Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) is een extra toeslag bij het AOW van 28,14 euro per maand. Indien u in Nederland woont ontvangt u deze automatisch bij uw AOW. Ondanks de naam is de tegemoetkoming KOB in dat geval ook onafhankelijk van uw inkomen.

Indien u buiten Nederland woont verandert dat echter. Wanneer uw wereldinkomen (het totale inkomen uit Nederland en elders) voor minder dan 90% valt onder de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting komt de tegemoetkoming KOB te vervallen. In effect wordt u dan 28,14 euro per maand gekort op uw AOW.

1.5 Dubbeltellen: pas op voor de naheffing!

Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen kan het heel handig zijn dat uitkeringsinstanties en werkgevers alvast bedragen inhouden voor belastingen en dergelijke, maar dan wel alleen als u maar van één partij inkomen ontvangt. Bij meerdere inkomens kunnen deze zaken door elkaar heen lopen, met als gevolg dat u aan het einde van het jaar opeens een enorme naheffing krijgt, of juist een eindejaarsbonus die u de rest van het jaar ook nuttig had kunnen besteden.

Het is dus ten zeerste aan te raden voor uzelf te berekenen of u aan het einde van het jaar netto terugkrijgt of juist nog moet bijbetalen, en hier eventueel een apart spaarpotje voor te reserveren. En als u problemen ziet aankomen is het vaak mogelijk om dit met de SVB of met uw werkgever alvast te regelen, zodat zij van elkaar weten dat u van beiden inkomen ontvangt, en daar in bijvoorbeeld de loonheffing rekening mee houden. Wees verstandig en laat u niet verrassen.

2. Gevolgen hoogte partnertoeslag bij bijverdienen naast AOW

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw partner nog niet krijgt u een extra bedrag bovenop het normale AOW-pensioen. Dit heet de partnertoeslag.

De hoogte van deze partnertoeslag is echter afhankelijk van het inkomen van zowel de AOW’er als de partner. Bij bepaalde inkomens van u en/of uw partner komt er namelijk een korting.

3. Andere arbeidsvoorwaarden bij doorwerken na de AOW-leeftijd

AOW’ers hoeven minder belasting over hun loon te betalen, zoals uitgelegd onder punt 1.1. Maar daar staat een aantal zaken tegenover. Mensen die na het bereiken van de AOW-leeftijd nog doorwerken:

 • Hebben geen recht meer op het wettelijk minimumloon;
 • Worden wellicht automatisch ontslagen als zij de AOW-leeftijd bereiken, afhankelijk van hun CAO;
 • Zijn niet meer verzekerd volgens de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Verder hebben doorwerkende AOW’ers dezelfde rechten als hun jongere collega’s. Ze worden nog doorbetaald tijdens ziekte, hebben recht op de wettelijke hoeveelheid vakantiedagen, enzovoorts.

4. Toekomst: de nieuwe wet per 1 juli 2013

Zoals we bij punt 3 bespraken is het qua arbeidsvoorwaarden niet heel aantrekkelijk om door te werken als AOW’er. Omgekeerd is het ook voor werkgevers niet altijd aantrekkelijk om een AOW’er aan te nemen. Het kabinet is derhalve voornemens de wet- en regelgeving bij te stellen, zodat er meer mensen na hun 65e aan het werk kunnen blijven.

Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2013 zou moeten ingaan, houdt onder meer in dat ook voor AOW’ers het minimumloon moet gaan gelden, er meer mogelijkheden komen voor tijdelijke contracten en dat de werkgever bij ziekte minder lang hoeft door te betalen. Zodra deze wet door de beide Kamers is bekrachtigd zal op deze pagina een volledig overzicht van de maatregelen worden gepresenteerd.

©HenkX, december 2012
Laatste update: 4 februari 2016

24/01/2016 22:59

Reacties (0) 

Copyright © 2016 Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden. Tallsay.com is onderdeel van Plazilla Ltd.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert