De engelen: gevleugelde gidsen naar een andere dimensie.

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord.

7a5350a3aabf92b2058e9ca54a8974d8.jpg

Het woord “engel” roept meestal een associatie op met het christendom, daar deze godsdienst zorgvuldig het begrip heeft geabsorbeerd en uitgewerkt in hun devotie en religie. Engelen enkel en alleen toeschrijven aan het christendom is nochtans totaal incorrect, gezien dit woord voor deze entiteiten voorkomen in heel wat andere religies en geloofsovertuigingen. Ook in meer progressievere spirituele strekkingen hebben en engelen een voorname plaats. De term “engel” is dus in geen geval enkel en alleen opeisbaar door het katholieke geloof.

Hoe groot ook de verschillen zijn in de religies zo stevig is de consensus dat engelen worden gezien als “spirituele entiteiten” en “boodschappers” van een God of een natuurkracht. Dit is vast te stellen in de Bijbel, in de Koran als in de Joodse geschriften, ook verschillende sekten en schisma strekkingen van een geloof voeren engelen op als protagonisten, denk maar bijvoorbeeld aan de Mormonen.
 

Benaming. 


f66d90f42aaab8ae0a769c536ba79e41_medium.

Het woord engel is een rechtstreekse afleiding van het Grieks ἄγγελος (angelos). Zowel in het Hebreeuws als het Grieks betekent het woord “boodschapper”. De term boodschapper krijgt in de meeste vertalingen een e bovennatuurlijke betekenis, als zijnde de spreekbuis van een diviniteit.

De term engel kreeg in de loop de eeuwen nieuwe betekenissen als “geest” en “entiteit”. Naast de boodschapper rol worden ook profetische eigenschappen gegeven aan de engelen, en beschermende, zoals de traditionele beschermengel. Bij bestudering in detail van voorname religieuze werken zoals de Kabbala, de Koran en de Bijbel zal men ook geconfronteerd worden met een meer duistere betekenis, wat eigenlijk een synchronisatie is van het begrip goed en kwaad tot in de religie. Naast de suikerzoete personificatie van engelen, komt men al gauw termen tegen als “wraakengel” en de “engel des doods”.
Opmerkelijk is dat de verwijzing naar engelen al heeft plaatsgevonden sinds het begin der tijden en dus lang voor het ontstaan van de populaire religies. In oude beschavingen waren er tastbare tekenen die wijzen op het geloof of het bestaan van “engelachtige wezens”. Een gekend voorbeeld is te vinden in de Noorse mythologie en een populair geloof ten tijden van de Vikingcultuur: “De Valkyrie”, een engelachtig vrouwelijk wezen die besliste wie een veldslag zou overleven.
 

Religieuze oorsprong.

 

Niet het christendom maar wel het Judaïsme ligt aan de basis van beeldvorming die we vandaag hebben van engelen. In oude geschriften wordt ernaar gerefereerd als de “boven wezens”. In deze geschriften worden voor het eerst de entiteiten met namen benoemd zoals Gabriël. Teksten die dan werden overgenomen door de hedendaags en vrijgegeven versie van de Bijbel. Er is ook sprake van een “hemelse raad” die samen met een Opperwezen (God of welke benaming dan ook) de mensen in goede banen probeerden te begeleiden. Deze wezens waren geen mensen en onsterfelijk, dus eigenlijk een nieuw ras. Ook hier opmerkelijk dat onmiddellijk in deze zelfde geschriften sprake is van demonen, ook hier weer het eeuwige verhaal van goed en kwaad. De engelen worden afgeschilderd als de handlangers van god.
Later zou men deze engelen verder typeren met namen en bijhorende eigenschappen en karaktertrekken. In de Talmoed impliceert men ook heel duidelijk dat er een soort van hemelse hiërarchie zou bestaan met aartsengelen, gewone engelen en gevallen engelen.
 

De engelen.

c2e84d80d634abfef06c9705dc8d7832.jpg


• Gabriel: voert de goedheid van God uit.
• Raphael: symbool voor de goddelijke genezing.
• Michael: goddelijke kracht en gerechtigheid.
• Uriel: engel van het lot.
• Samael: de engel des doods.
• Camael: de wraakengel.
• Sandalphon: de vereniger.
• Sataniel aka Satan: personificatie van het kwaad.
• Metraton: de wachter, bewaker van de hemelen.

 

 

Engel classificatie.

 


• Malachim: algemene term voor engel.
• Seraphim: de goddelijke adept.
• Cherubim: de drijfkracht van God.
• Ophanim: de bewakers der hemelen.
• En nog enkele andere subcategorieën.

 

 

 

 

Christendom.

bae953a49ff2cb045c150f183c9c5a8f.jpg

Ironisch genoeg nam de katholieke kerk zeer veel over van de Joden, sterker nog er zijn sterke aanwijzingen dat de beginleer van engelen is ontstaan aan het Hof van de Egyptische farao’s. Algauw werden engelen bestempeld als boodschappers van god, en steeds weergegeven als benigne wezens. Later werd ook zoals in de Joodse geschriften namen en eigenschappen gegeven aan de engelen, zoals men later ook zou doen met de verschillende heiligen. Engelen werden ook getypeerd in de kunst en in de geschriften met de gekende kenmerken, goddelijke wezens met vleugels.

Het is enigszins grappig om te zien hoe de kerkleiding het moeilijk had met de term engel: niet goddelijk, niet menselijk, maar een soort van Darwinistisch tussenschakel. Ze werden dan ook steevast in de Bijbel weergegeven als tussenpersonen tussen mens en god. Passend in de censuur en de preutsheid van de tijd waren de engelen ook steeds aseksueel, hoewel de meeste afbeeldingen suggereren dat de engelen mannelijk zijn. Hoewel ze hemelse instrumenten zijn, laat de Bijbel geen kans onbenut om te bepalen dat ze niet alwetend en dus niet gelijk staan aan het Opperwezen.

 

 

 

 

Interactie met engelen.

 


In het Nieuwe testament gebruikt men de engelen om de ‘goddelijke boodschap’ verder uit te dragen en zijn er vele stukken gewijd aan de interactie tussen engelen en mensen. Sinds het Nieuwe testament is de interactie tussen de boodschappers en de mensen niet meer onderbroken geweest. Vele zogenaamde mirakels werden vooraf aangekondigd door engelen, en vele visioenen werden ondersteund en onderschreven door engelen.

 

 

 

 

Islam.

 


Vermeldingen van engelen zijn veel te vinden in de Koran, en ook hier worden ze omschreven als boodschappers van God. Volgens de Koran hebben engelen geen vrije wil en zijn ze onderdanig aan God. Het geloof in engelen is één van de zes artikelen van geloof in de islamitische godsdienst. Sommige benamingen van engelen zijn identiek zoals in het christendom en de Joodse religie, anderen zijn voor ons onbekend. De engelen worden omschreven als “bevestigingen van God en zijn hemelse krachten”. Hier en daar zou men kunnen afleiden dat engelen eens menselijk waren en een transformatie hebben ondergaan tot semi-goddelijke wezens.

 

 

 

 

Hedendaagse visie over engelen.

3853bbc3605d737d70f24e51ffd21013.jpg

 


Opmerkelijk veel mensen uit alle windstreken en alle achtergronden geloven in een bijzondere “entiteit”, sommigen zoeken religieuze verklaringen anderen zijn zelfs niet gelovig, maar ontkennen niet de gewaarwording van speciale wezens in hun leven of in een momentopname. Sommige waarnemingen zijn gebeurd in het bijzijn van getuigen, zonder enige wetenschappelijke verklaring of logica. De sensorische gewaarwordingen variëren van een algemeen gevoel, een waarneming van warmte en licht, een gewaarwording om aangeraakt te worden of opgetilt door een onzichtbaar wezen, tot een boodschap of het behoeden voor gevaar. De visuele waarnemingen zouden gaan van het stereotiepe formaat (de vleugels) tot een gewone mens omgeven door een fel helder licht.

 

 

 

 

Trivia.

 


• 55% van de wereldbevolking geloofd in het bestaan van engelen.
• Bij katholieken stijgt dit cijfer tot 84%.
• Het geloof in engelen bij atheïsten is verbazend hoog.
• Volgens de representaties in de kunst van engelen zou het anatomisch onmogelijk zijn om te vliegen.
• In de Sikh religie (India) leeft het geloof in engelen als “verheven mensen” die transcendeerden van mens naar een entiteit gebaseerd op energie.
• De laatste Paus die bezocht werd door een engel was Paus Pius IV.
• Paus Johannes-Paulus II schreef: “Angels Participate in History of Salvation” waarin hij het belang benadrukt van de engelen in het katholieke geloof.
• “De Engelenvereniging” is een geheime vennootschap bevolkt door mensen die bezocht werden door engelen, de cineast Jean Cocteau en de schilder Eugène Delacroix waren leden, net zoals de auteur Anatole France.

 

 

 

 

Bedenking.

8325a90010ebfd020428f7fdb797b7c6_medium.

Het valt op dat engelen dankbare personages zijn voor de verschillende kerken om hun retoriek en religie mee te helpen “verkopen”. Het is ook opmerkelijk dat in al die eeuwen de kerken en kerkleiders er alles aan hebben gedaan omdat mensen geen rechtstreeks contact zou krijgen met god of een goddelijke boodschapper. Deze “verlichting” moest en moet nu nog enkel en alleen via de kerkvertegenwoordigers gebeuren. Engelen lijken dus meer en meer niet in het plaatje te passen, de hedendaagse kritische mens zou zich natuurlijk maar al te vlug afvragen waarom een rechtstreeks contact tussen een gewone sterveling en een hemelse boodschapper niet kan? Zoals vele verhalen in de kerken is er ook hier geen plaats voor logica, tastbare bewijzen alles wordt bedekt gehouden on de mantel van mysticisme.

Het verhaal van de “engelen” is echter romantisch mooi. Naast de romantisering van goden die de mens blijkbaar nodig had sinds het begin der tijden, zelfs de Cro-Magnon mensen aanbaden al de hemellichamen, is de bewering dat er engelen bestaan een prachtig hersenspinsel net zoals elfen, sprookjes, vampiers en meer van die fascinerende onderwerpen. De bewering en het verhaal op zich opent de deur voor mysterie en fantasie, zaken die de mensen boeien sinds eeuwen.

 

 

 

 

ae42b788f95c69d5701e6a3ae1667f74.jpg

Indien men een open geest heeft is het echter niet uit te sluiten dat er zaken zijn waarbij wetenschap en logica onvoldoende is om tot een gelukzalig makende verklaring te komen. Zoals velen heb ik zelf zaken meegemaakt waarbij het leek dat een “bijzondere interventie” mee gemoeid was. Het onmiddellijk toeschrijven aan een religie zal ik niet onmiddellijk doen, omdat de huidige religies geen enkel tastbaar fundament hebben. Dit zal me echter niet weerhouden om de eventuele aanwezigheid van andere factoren compleet te negeren of te verloochenen. Het is iets gemakkelijker wanneer men de geromantiseerde vleugels laat voor wat ze zijn en de religieuze stereotypering vergeet.

Vele mensen geloven dan ook dat er na de dood een volgend stadium is van evolutie, geen karikatuur hemel en hel verhaal doch een overgang naar een hoger bewustzijn. De “aanwezigheid” van engelen zou kunnen worden uitgelegd dat bepaalde “zielen” nog in overgang zijn naar een andere vorm van bewustzijn. De noodzaak om er onmiddellijk een Opperwezen te moeten aan toevoegen zie ik niet, het zou wel eens kunnen zijn dat het een natuurlijke evolutie is die we niet kunnen bevatten omdat ons denken niet in dezelfde dimensie kan plaatsvinden.

Het feit dat mensen in engelen geloven is positief, en zou kunnen betekenen dat de mensheid ondanks alles nog steeds probeert te denken aan het goede en onbewust zoekt naar een vorm van rust en geluk.

 

 

 

 

2b24d899dc903332d9011c475ed47000.jpg

 

 

 

37542a679c580e1097b3fd19b225dc65.jpg
d2469b07afd843e6e6d777386eb33343_medium.

 

 

 

14/01/2016 19:17

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert