Cjg uitgangspunten. algemene uitleg en informatie

Door Twinkespark gepubliceerd.

Voor dit artikel heb ik literatuuronderzoek gedaan naar het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Verschillende uitgangspunten worden beschreven, zoals visie, WMO-functies, en zorgpartners.

Dit is een relatief nieuw begrip in de hulpverlening en de gezondheidszorg. In het kort gezegd is het CJG een plek waar je met al je vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunt. Een plek waar snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat vanzelfsprekend wordt (één gezin, één plan).

Het CJG moeten bovenal laagdrempelige fysieke inlooppunten zijn voor:

  • (Aanstaande) ouders
  • Kinderen en jongeren, van -9 maanden tot 23 jaar
  • Professionals

Waarom een CJG?

  • Hulp is te versnipperd
  • Te veel gezinsdrama’s
  • Te veel geïndiceerde (dure) jeugdzorg
  • Te weinig preventie
  • Hulp op afstand en vaak te laat
  • Hulp is te weinig effectief

Met de Nederlandse jeugd en gezinnen gaat het over het algemeen goed en er zijn goede basisvoorzieningen aanwezig om jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling te stimuleren, om ouders te ondersteunen bij de opvoeding en om problemen te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.

Toch zijn er ook gezinnen met vragen of problemen rondom opgroeien en opvoeden. De doelgroep weet niet altijd de juiste weg te vinden naar hulpverlening, het wordt niet als laagdrempelig ervaren. Instanties werken nog onvoldoende samen en doorverwijzing gebeurt niet altijd efficiënt. Er kan meer worden gedaan om vroegtijdig problemen te signaleren en daarop (preventief) in te spelen. Daarom heeft het kabinet besloten dat er in 2011 in elke gemeente een centrum voor jeugd en gezin gerealiseerd moet zijn.

Profiel en functies CJG

Het centrum voor jeugd en gezin moet een aanspreekpunt worden voor ouders, kinderen en professionals. Het CJG is nog niet in elke gemeente gerealiseerd. Er zijn specifieke richtlijnen waaraan het CJG moet voldoen. Zo moet er sprake zijn van verschillende samenwerkingsverbanden en een hulpaanbod op basis van de vijf Wet Maatschappelijke Ondersteuning functies. (WMO-functies)

WMO-functies

‘Om de naam CJG te mogen gebruiken moet het volgende worden gebundeld:

1. Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureaus en GGD
2. 5 WMO-functies
- Informatie & advies
- Signalering
- Toeleiding naar hulp
- Licht pedagogische hulp
- Coördinatie van zorg, o.a. maatschappelijk werk, gezinscoaching en Opvoedondersteuning
3. Schakel met Bureau Jeugd Zorg
4. Schakel Zorg- en Adviesteams’

De functies van het CJG zijn te herleiden uit het profiel dat de overheid heeft omschreven. Het CJG:

Bundelt lokale functies en taken op gebied van gezondheid, opgroeien en opvoeden.
Omdat het CJG in elke gemeente komt, concentreert het CJG zich op het lokale netwerk m.b.t. bovenstaande gebieden. In het netwerk van het CJG bevinden zich bijvoorbeeld BJZ, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, GGD, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg, kinderopvanginstellingen, Bureau Halt, Jongeren Informatie Punt, Zorg en Advies Teams, verschillende lokale instellingen en andere voorzieningen

Coördineert/schakelt met alle mogelijke voorzieningen op jeugdbeleid, gezondheidszorg en jeugdzorg.
Het CJG wordt de kern van het netwerk. Het aanspreekpunt voor alle partijen. Het CJG zal een netwerk hebben met partnerschap, samenwerkingsverbanden en hulpvormen. Op deze manier kan er adequaat doorverwezen worden. Daarbij coördineert het CJG de zorg waar nodig.

Is een fysiek en laagdrempelig inlooppunt. Door de positie van het CJG, dat in vele gemeenten onder één dak zit met het consultatiebureau, kan het CJG de doelgroep bereiken. Maar het is ook de bedoeling dat de doelgroep het CJG weet te vinden.

Heeft een positieve uitstraling gericht op preventie en signalering.
Het CJG moet laagdrempelig zijn. Een positieve uitstraling zorgt hiervoor. Het CJG richt zich op preventie en signalering. Dit in samenwerking met de lokale voorzieningen. Het CJG wordt als het ware de spil van het netwerk in de keten van preventie en signalering

Werkt op de gebieden van de vijf WMO-functies.
Dit maakt standaard deel uit van het profiel van het CJG, de WMO functies: informatie & advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg.

Is tevens vraagbaak voor professionals.
Ieder uit het netwerk, ook professionals en beroepskrachten die met kinderen en/of ouders werken, kunnen voor vragen of advies terecht bij het CJG.

Streeft naar uniforme signalering en maakt gebruik van verwijsindex en Elektronisch Kinddossier.
Vanaf 2010 is er een Elektronisch Kind Dossier. In dit dossier wordt informatie opgeslagen die belangrijk is voor het bieden van de juiste hulp. De Verwijsindex Risicojongeren moet er vanaf 2010 bovendien voor zorgen dat risicomeldingen van hulpverleners bij elkaar worden gebracht. Dat betekent dat hulpverleners daarmee kunnen samenwerken en niet langs elkaar.Visie van het CJG

‘Eén kind, één gezin, één plan, één organisatie’.

In ieder geval moet het CJG voldoen aan het profiel dat door het ministerie is beschreven, zoals de vijf WMO functies. Elke gemeente krijgt de vrijheid van het ministerie om het CJG naar eigen wensen in te richten afgestemd op onderzoek naar de behoeften van de ‘eigen’ inwoners. Dit houdt onder andere in dat beleidsmedewerkers per gemeente een eigen visie ontwikkelen. Om deze reden is het voor ons onmogelijk een algemene omschrijving van de visie van het CJG te geven, omdat deze er simpelweg niet is. Wel zijn er een aantal algemene uitgangspunten waarop het beleid van afzonderlijke gemeenten wordt geïnspireerd. Zo wil men een sluitend netwerk rond ouders en jeugd creëren d.m.v. samenwerking tussen meerdere partijen, op verschillende werkgebieden. Dit zorgt uiteindelijk voor een beter aanbod van (licht)- pedagogische hulp, betere aansturing van preventie en verbetering van de coördinatie van hulp.

Daarnaast is het de bedoeling dat er per gemeente een inventarisatie plaats vind van de specifieke hulpvragen van de inwoners van deze gemeente. Zo kan het zijn dat er in Amsterdam blijkt dat er een grote vraag is naar een cursus pubertijd, eetproblemen, moeilijk gedrag etc. terwijl die behoefte er bij inwoners van Putten niet is. Elke gemeente heeft dus de regie over zijn Centrum voor Jeugd en Gezin zolang het basismodel maar gehandhaafd wordt.


( www.nji.nl)
('Werken aan het CJG’, Annemiek van Woudenberg)
(Bron: www.digitaaljgz.nl)
(Bron: www.jeugdengezin.nl)

08/01/2016 16:59

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert