Cjg : het centrum voor jeugd en gezin. preventie en signalering

Door Twinkespark gepubliceerd.

CJG: Preventie en signalering. In dit artikel uitleg over de taken van het CJG en de functie van het CJG in samenwerking met de ketenpartners. Op dit moment is Bureau Jeugd Zorg het centrale aanspreekpunt voor jeugdhulpverlening. Het Centrum voor Jeugd en Gezin buiten beschouwing gelaten, is er geen centraal aanspreekpunt voor het preventieve aspect, zoals signalering, advies, gesprekken, (licht-) pedagogische ondersteuning, opvoedingsondersteuning, zorgbemiddeling, doorverwijzing, cursussen enz.

Het CJG werkt volgens de 5 WMO functies (Wet Maatschappelijke Ondersteuning):

 • Informatie & advies
 • Signalering
 • Toeleiding naar hulp
 • Licht pedagogische hulp
 • Coördinatie van zorg

Ketenpartners

Het CJG is een soort vangnet dat d.m.v. de vijf WMO functies een preventieve en coördinerende rol inneemt en snel kan inspelen op signalen.

Daarbij is er een samenwerkingsverband met de ketenpartners en achterliggende voorzieningen.

Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureaus en GGD

In de jeugdgezondheidszorg staat continuïteit van de zorg voorop, zodat het signaleren, volgen van en het interveniëren bij risicokinderen en -gezinnen mogelijk is. In de nabije toekomst krijgt de JGZ een (centrale) rol in de Centra voor Jeugd en Gezin en worden de papieren dossiers gedigitaliseerd in het elektronisch kinddossier (EKD).

Bureau Jeugd Zorg (BJZ)

Bureau Jeugd Zorg kan door het CJG ingezet worden wanneer er sprake is van zwaardere casuïstiek. Het CJG De rol van Bureau Jeugdzorg in relatie tot CJG is afhankelijk van het beleid van de gemeenten en de wens van lokale voorzieningen ten aanzien van CJG. Wanneer daar behoefte aan is, ondersteunt BJZ professionals van lokale voorzieningen. Wanneer nodig leidt BJZ naar geïndiceerde zorg.

Zorg- en Advies Teams (ZAT) van scholen

Samenwerking tussen het CJG en zorg- en advies teams van scholen is erg belangrijk. Functies zijn o.a. preventie, consultatie, doorverwijzing, interventie, samenwerking, evaluatie en nazorg.

De achterliggende voorzieningen

Denk hierbij aan opvoedspreekuren en cursussen, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport, speeltuinen, jongerenclubs, jeugd- en jongerenwerk, oudergroepen, en dergelijke in het netwerk van het CJG.

WMO functies en ketenpartners

Enerzijds biedt het CJG informatie, advies, consultatie en licht pedagogische hulp aan ouders, kinderen en professionals. Hier is al sprake van preventie, er wordt hulp geboden om opvoeden en opgroeien in goede banen te laten leiden. Ook worden risico’s gesignaleerd, zowel door ouders, jongeren, professionals of het CJG zelf.

Anderzijds biedt het CJG toeleiding naar hulp en een sluitende aanpak en coördinatie van zorg. Dit leidt tot adequater en efficiëntere hulp. Hier is ook sprake van signalering en preventie door de passende schakel die het CJG vervult in de keten van preventie.

Daarbij is er de samenwerking met ketenpartners, zoals Jeugd Gezondheid Zorg, consultatiebureaus, GGD, Bureau Jeugd Zorg en Zorg en Advies Teams. Ook de achterliggende voorzieningen worden betrokken in het netwerk van het CJG.

 

Taken van het CJG die bijdragen aan signalering en preventie:

 • Het CJG is herkenbaar, laagdrempelig, dichtbij. Het is dus bereikbaar voor de doelgroep
 • Het CJG is gericht op het lokale hulpverleningsaanbod
 • Kind en gezin staan centraal
 • Professionals, ouders en jongeren kunnen er terecht voor vragen, advies en hulp
 • Vroegtijdige signalering vanuit het gezin, achterliggende voorzieningen of het CJG zijn overzichtelijk voor het CJG
 • Geen kind buiten beeld door waterdichte registratie: Elektronisch Kind Dossier en verwijsindex
 • Outreachend werken
 • Het CJG is een sluitende schakel in de keten: van signalering naar toeleiding naar zorgaanbod
 • Het CJG zorgt voor een integrale, effectieve aanpak van problemen van jeugdigen en hun ouders.
 • Coördinatie van zorg (individueel, in de keten, programmatisch)
 • Gezamenlijke aanpak en traject: één kind, één plan, één coördinator
 • Echte samenwerking tussen instanties

Voor meer info:

http://www.xead.nl/uitleg-en-informatie-in-het-algemeen-over-het-centrum-voor-jeugd-en-gezin

http://www.xead.nl/met-welke-vragen-kun-je-terecht-bij-een-centrum-voor-jeugd-en-gezin

www.jso.nl  Tools voor CJG-vorming Jeugd, Samenleving en Opvoeding, december 2009
Werken aan het CJG 3.2.3 De schakel met Bureau Jeugd Zorg
www.rivm.nl dossier gezondheidszorg
 

08/01/2016 16:58

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert