Wetenschappelijke doom scenario’s voor het einde der mensheid

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord

6265b3c0d53ddba4614cd9a3874658f3.jpg

In barre economische tijden is het traditioneel dat talrijke doomscenario’s de kop opsteken al dan niet gepropagandeerd door religieuze sekten en andere mensen die het pessimisme omarmen als ultiem argument om pathologische aandacht te verwerven.

Het einde van de wereld en aldus het menselijk ras is niet een ondenkbaar scenario, erger nog onze planeet zal onvermijdelijk ooit eens een onherbergzame massa worden of erger nog geassimileerd worden na een kosmisch cataclysme. Compleet ontsproten aan menselijke waanbeelden of fantasie is het dus niet.

Hoe dan ook, de kans dat dit in ons levenscyclus zal gebeuren is astronomisch klein.

De meest waanzinnige theorieën over religieuze retributie van genadeloze goden zal ik niet eren met aandacht, wel is bewandel ik de enkele scenario’s die logisch aanneembaar zijn en waarschijnlijk.

Het einde van de wereld zal er niet komen door een antieke Maya kalender. Ondanks dit feit is er geen gebrek aan gevaren waaraan onze planeet worden blootgesteld.

De meest bekende zijn inslagen van asteroïden, vulkanische erupties, tsunami’s en aardbevingen. Maar wie heeft er natuurlijke gevaren nodig wanneer de menselijke vindingrijk zelf zorgt voor ontelbare gevaren? In dit artikel komt een overzicht van de meest waarschijnlijke niet natuurlijke scenario’s.

 

Nucleair gevaar

39b4b9bbe1933b23263210d0c1a5167b.jpg

Het is niet omdat de Koude Oorlog ten einde is dat we niet meer leven in een atomisch tijdperk, wel integendeel.  Niet alleen is er een enorm proliferatiegevaar van atoomwapens, nieuwe onstabiele landen krijgen voor het eerst de middelen om een atomisch arsenaal uit te bouwen, om nog maar niet te spreken van terroristische organisaties. Het grootste gevaar bestaat nu dat vele van deze wapenarsenalen technologisch zijn verouderd. De proliferatie moet ten aller prijs worden gestopt, het is ondenkbaar wat er mathematisch zou kunnen gebeuren indien dictaturen als Noord-Korea of nog erger moslim staten atoomwapens in handen krijgen.  Een even dringend probleem is de chronische veroudering van de wapensystemen, vooral dan die van de oude Sovjet-Unie. Vele systemen werken niet meer, worden wegens budgettaire reden niet onderhouden, of er doen zich atomische ongelukken voor zoals die aan boord van de onderzeeër Kursk enkele jaren geleden. De kans dat er hier per ongeluk een raket afgaat of een zwaar ongeluk gebeurd is reëel.  De structuur en werking van atoomwapens zijn al lang geen geheim meer er is zelfs heel wat te vinden op het internet. Gelukkig zijn de nucleaire aspiranten beperkt gezien ze verrijkt uranium nodig hebben, doch met de nanotechnologie die er aan komt is het binnenkort een koud kunstje om een atoomwapen te maken of in massa te produceren.

49a105e0cfd91205f466edb4a3b9a4e7_medium.

Ondanks de enorme gevaren is het mathematisch zo dat er een groot aantal kernbommen zou moeten worden gegooid om de volledige mensheid uit te roeien. Indien er massaal kernwapens tot ontploffing komen zal dit resulteren in een nucleaire winter, de eerste slachtoffers kunnen oplopen tot 16 miljoen mensen doch de straling en de na effecten zouden een wereldwijde hongersnood en ziekte epidemie creëren die miljarden mensen zou doden. Een catastrofe die wel eens fataal zou kunnen worden voor onze beschaving.

 

Nanotechnologische nachtmerrie

3382091aa79ac5ec80f5992cdd2d0eae.jpg

Bij futurologen en andere wetenschappers kreeg dit scenario de naam: globale ecofagie.  Ecofagie kan men het simpelste vertalen in eenvoudige termen als het opslorpen van een volledig ecosysteem. De gedachte is geboren bij de auteur Erwin Drexler die het boek “Engines of Creation” publiceerde in 1986. Toen was het nog een extreme sciencefiction, vandaag is de fiction wel degelijk weggevallen. Het basis idee is dat door een ongeluk of een moedwillige daad er zelf genererende nanobots de volledige wereld bewandelen en deze veranderen in een nutteloos hoop van afgebroken materialen.

Drexler zag de toekomst somber in, echte planten zouden de flora vervangen en kunstmatig alle zonnestralen vangen in een artificieel omhulsel. Nieuwe agressieve bacteriën zouden de natuurlijke bacteriën doden en zich verspreiden door de lucht, de biosfeer zou in een paar dagen totaal tot stof zijn afgebroken. Replicatoren en artificiële organismen zouden te snel, te sterk en te slim zijn om te vernietigen, ten minste indien we geen veiligheidssystemen inbouwen. Vandaag hebben we moeite om normale bacteriën en virussen onder controle te houden, ook bijvoorbeeld insecten zijn soms oncontroleerbaar, bedenk dan wel wat een niet aflaten regenerend leger kan doen van organismen die niet alleen slimmer zijn dan de mens maar ook sterker en quasi onvernietigbaar.

fa815b98f96a724af42537b873772d30_medium.

Sinds de publicatie van het boek zijn er verschillende andere futurologen en Think Tanks die hebben gewezen op gelijkaardige scenario’s. Robert Freitas heeft berekend dat onze volledige atmosfeer kan vernietigd worden in minder dan 20 maanden. Het is niet ondenkbaar dat natuurlijke organismen zouden muteren en eveneens de menselijke behoeften aanvallen. Er zijn aanwijzingen dat de oceanen massale grijze plankton zouden produceren die koolstof zouden produceren in plaats van zuurstof. De wereld zou worden bedekt met een grijze stof die simpele natuurlijke processen als fotosynthese zouden onmogelijk maken.

292b0ed95256bf55c6f080c1f45f45a3_medium.

Deze doomscenario’s wegen zwaar op wetenschappers die zich bezig houden met artificiële intelligentie. Drexler en Freitas stellen voor om actieve schilden in te bouwen en bewakingsmechanismen zodat de mens baas blijf tover zijn eigen creaties.

De uitdagingen van de artificiële intelligentie

7aaf6c68e549a959860bfea439c8c42b_medium.

Het staat vast dat we artificiële intelligentie zullen toelaten in onze menselijke evolutie. Het scheppen van een kunstmatig leven is nog enkel een kwestie van technische vooruitgang, maar wat helemaal niet vast staat is of we in staat gaan zijn om een kunstmatig bewustzijn te scheppen. Neurologen, cognitieve wetenschappers en andere vorsers kampen met gigantische moeilijkheden om artificiële intelligentie te doen zelfstandig denken op een manier zoals wij denken, met andere woorden een logica aanvaardbaar binnen menselijke parameters. Bij A.I. volstaan niet codes bestaande uit nullen en de cijfers één, we spreken hier van pan psychisme een totaal nieuwe codering voor een totaal nieuw begrip. Het is aannemelijk dat onze creatie zal lijken op ons, de scheppers dus, doch het uploaden van een “bewustzijn” is een ander paar mouwen. Indien dit lukt, is dit tevens het vereiste om te kwalificeren als een nieuw levensvorm, althans één van de vereisten, de tweede is: in staat zijn om zich voort te planten.

9c4042098bde54aa543c443d9010b780.jpg

Vraag is of deze superieure machines de logica gaan inzien van orders volgen van een inferieur ras. Het gevaar is dan ook dat er een robopocalypse komt wanneer de robots de macht overnemen en beslissen om de mens te elimineren. Di thema werd gretig gebruikt in de literatuur en de scifi. Het scenario is beangstigend temeer omdat slechts enkele logische strategische zetten zouden nodig zijn om de hele menselijke populatie uit te wissen, zoals het vergiftigen van drinkwater, het vernietigen van voedselketens, het verspreiden van besmettelijke virussen. De robots zouden een onoverwinnelijke tegenstander zijn, ze zouden geen angst noch pijn kennen, kunnen zich massaal reproduceren, zijn sterker en slimmer en hebben geen morele bezwaren.

db19285476296be38780b0a3be18c2ea.jpg

Het zou zelfs volstaan dat één superintelligente eenheid de wereld overneemt. In dergelijk scenario zou één super intelligente computer de wereld overnemen: alle computers, het internet, de volledige logistiek, de robots, de media, het onderwijs. Een dergelijke geplande overname zou de mens volledig weerloos maken. Het echte gevaar is dat de mens niet gewoon is te denken in pure logica, artificiële intelligentie zal dit wel kunnen, het zal in feite de enige taal zijn die het verstaat. Dit noemt men het “paperclip scenario”: als men een robot maakt die als doelstelling heeft om zoveel mogelijk paperclips te produceren, zal deze minutieus zijn richtlijnen volgen, logisch gezien tot in het extreme, hij zou dus zichzelf een doelstelling kunnen opleggen om heel de wereld te verbouwen tot paperclips.

 

Ongeluk in de deeltjesversneller

dc39288fedae2ca9d97da107229d5274_medium.

Dit scenario is heel wat dichter bij huis en is bovendien bekend bij het grote publiek, wat ik niet kan zeggen van de twee vorige scenario’s. Het is theoretisch mogelijk dat wanneer er een experiment wordt uitgevoerd in de deeltjesversneller er een ongeluk gebeurd met catastrofische gevolgen. In theorie zou het kunnen dat er een kunstmatig zwart gat wordt gevormd die de aarde gedeeltelijk of volledig zou kunnen vernietigen of letterlijk opslorpen. Men heeft berekend dat dergelijk ongeluk zich enkel kan voordoen één maal in een miljard jaar. Sluit niet uit dat het eventueel opzettelijk zou kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een terrorist of een gek.

 

Pandemisch

6533e89f414bdb6b74cf1d0261fc03c8.jpg

Ironisch genoeg is het net onze steeds groeiende kennis van de pathologie die de mens extreem kwetsbaar maken. Er bestaat namelijk de theoretische mogelijkheid dat iemand doelbewust fatale ziektekiemen zou verspreiden in de maatschappij. Toen men besloot in 2005 om de blauwdruk publiekelijk te maken van een griepvirus zat de wetenschappelijke wereld met de handen in het haar, men was unaniem dat dit één van de meest belachelijke en gevaarlijkste beslissing ooit was. Dergelijke genetische blauwdrukken vormen een gedroomd wapen voor een terrorist, een politieke vijand of simpelweg psychopaten en andere gekken. Men zou er niet aan denken om de blauwdruk te publiceren voor een atoombom, maar wat men deed is even gevaarlijk.

aba00d8d8d54fd4b032f9149c408a131_medium.

Men hoeft enkel de actualiteit te volgen om te beseffen dat de mens onder aanval ligt van talrijke virussen al dan niet gecreëerd in een laboratorium. Namen als Ebola, H.I.V, vogelgriep en talrijke anderen doen de wetenschap daveren op hun grondvesten. De biotechnische evolutie heeft jammer genoeg ook een donkere zijde en de mogelijkheid dat de mens ooit zal klein gekregen worden door één van de kleinste bestaande organismen is bestaande. Het is theoretisch mogelijk om een virus genetische te manipuleren zodat het 100% fataal wordt. In onze geschiedenis hebben we perioden gezien dat de halve wereldbevolking werd uitgeroeid, denk maar aan de pokken, de pest, tyfus of de Spaanse griep.

Het is aannemelijk dat de meeste virussen zich zullen over brengen via lichaamsvocht, zoals we nu al zien bij het H.I.V. virus. Dit zou onder andere kunnen inhouden dat bijvoorbeeld intiem contact tussen individuen risicovol zal worden. Eventuele besmette individuen zouden dan de nieuwe melaatsen worden in de volgende tijdperken. Theoretisch is het ook mogelijk dat er erge mutaties zouden voorkomen door bijvoorbeeld blootstelling aan radioactief materiaal of toekomstige chemicaliën en uitvindingen.

Globale opwarming

8d789a123c2c06fe7c335671ca364486.jpg

Een introductie is hier overbodig, denk dat iedereen zich wel bewust is van de gevaren. Eens te meer echter worden de waarschuwingen van de wetenschappers in de wind geslagen, globale regeringen negeren gewoon de logische conclusies en prognoses. De gevolgen zijn al catastrofaal, het zou kunnen dat ze op een dag onomkeerbaar worden. De stijgende temperatuur in onze atmosfeer is een enorm zorgenkind voor de wetenschap, een verdere afkolving van de poolkappen met stijgend zeewater tot gevolg zal de wereld hertekenen. Er is een concreet probleem dat zich niet alleen zal manifesteren in de vergiftiging van onze habitat maar in hongersnood, abnormale weersomstandigheden en het verdwijnen van planten- en diersoorten.

Wereld Oorlog III

23355fffb378ff3367b8c588a8e41e8d_medium.

De laatste zogenaamde wereldoorlog heeft het leven gekost aan 70 miljoen mensen of ongeveer 2,5% van de toenmalige bevolking. Het aantal burgerslachtoffers was meer dan 50%.

Gezien de enorme technologische vooruitgang in de moderne oorlogsvoering is het aannemelijk dat een volgend conflict een veel hoger aantal fataliteiten zal kennen. Indien er een derde wereldbrand wordt is het de vraag of deze nucleair zal worden uitgevochten of niet. Indien men de atomische kaart speelt zal dit desastreuze gevolgen hebben voor de wereldbevolking. Het is pas in oorlogstijd, dat het duidelijk wordt hoezeer de technologie is vooruitgegaan. Het is dus niet ondenkbaar dat de nieuwe technieken zoals nanotechnologie en robotica zullen worden gebruikt, de drones zijn hiervan het eerste voorbeeld.

da7f0c75a05c18a9e7dccb9d2ef21dfc_medium.

Zoals het er nu uitziet lijkt het meer een oorlog te worden tussen ideologieën, de kans op een wereldwijd treffen is klein, maar er moet gewoon gezorgd worden dat bepaalde landen, groepen en ideologieën niet dezelfde graad van kennis ontwikkelen.  Uiteraard is het promoten van oorlog immoreel, nochtans zitten we hier wel degelijk met een geval van “het doel heiligt de middelen”. Men mag niet vergeten dat de Koude Oorlog relatief rustig is verlopen door het afschrikkingseffect die beide partijen hadden. Wanneer men echter oorlog voert tegen blind fanatisme is dit een ander verhaal, andere spelregels, andere morele waarden…

Bedenking

6667b9860be5f22cae6062b8f2ab26a0.jpg

Hoe men de thans bestaande scenario’s interpreteert is er één in het oog springend feit, de mens zal een eventuele uitroeiing in onze tijd althans, zelf in de hand hebben. De geschiedenis leert ons dat de ergste natuurlijke rampen zijn overwonnen door de mens. Uiteraard gaan er nog miljoenen sterven aan natuurgeweld, ongelukken en zelfs conventionele oorlogen. Het wegvlakken van de mensheid zal niet zo eenvoudig zijn, doch de mogelijkheid is wel degelijk bestaande.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de wetenschappelijke wereld een oproep doet aan de politieke leiders om het bestuur te laten aan mensen die de ernst van de situatie begrijpen. Deze roep is niet nieuw, is zelfs voor het eerst ontstaan bij de illuminati. Indien de rede het niet zal halen van materieel gewin, religieus fanatisme of misplaatst nationalisme dan ziet de toekomst er inderdaad grim uit.

64fed31dfb42d7925bcd9b25f1296279.jpg

Het voortbestaan van onze cultuur, ons menselijk ras en onze wereld ligt in de handen van ieder welwillend en rationeel denkend individu. Het is dan ook de collectieve verantwoordelijkheid om de apathie uit te roeien en een nieuwe wereldmaatschappij te creëren. Het belang van de mens, overstijgt het belang van de enkeling. Vrees echter dat we nog enkele eeuwen voor de boeg hebben vooraleer de mens klaar is om die vorm van intellectuele en emotionele verhevenheid te vinden.

Persoonlijk denk ik dat de toekomst van de mens ligt tussen de sterren, terug naar de oorsprong. Zolang gedachten vrij zijn, is de strijd om het voortbestaan niet voorbij.

 

 

 

7187bc7cab75a8f9ee28e51b38ed04e9_medium.

7f30a915b59aef092bbbb834899dc579.jpg

26/12/2015 10:06

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert