Jezus, de sjamaan en shapeshifter.

Door Lucifall gepubliceerd in Geschiedenis

Deed tovenaar Jezus aan shapeshiften?

d79c9be25d0d6809ad15bc68581cea1d.jpgAl sinds de oudheid wordt er geschreven over mensen die transformeren in dieren. Ook in de bijbel vinden wij verwijzingen naar Jezus die deze techniek scheen te beheersen. Er zijn zelfs documenten gevonden die aantonen dat de kus van Judas met dit fenomeen te maken heeft. Dit artikel beschrijft gedaanteverwisselingen ofwel het zgn. shapeshiften; een fenomeen dat mensen door de eeuwen heeft geboeid.

Wat is shapeshiften?

Shapeshiftenf488c3e7b980c53c40c18aac05f295e0.jpg wordt omschreven als een gedaanteverandering of een gedaanteverwisseling. Andere woorden zijn metamorfose of transfiguratie. Al vroeg maken wij als kind kennis met dit fenomeen shapeshiften. Het sprookje over Roodkapje waar oma de wolf blijkt te zijn en de prinses en de kikker zijn hier duidelijke voorbeelden van.

In de natuur komt deze metamorfose voor bij geleedpotigen en amfibieën. In de realiteit komt het niet voor dat een mens naar een ander mens of een dier kan veranderen. Toch is dit fenomeen een terugkerend thema in vele mythen, sprookjes en sciencefiction. Hier zou de gedaanteverandering aangestuurd worden door de eigen wil, maar ook door de wil van een ander, door magie. Vaak betreft dit dieren die in de streek waar het verhaal vandaan komt veelvuldig voorkomen dan wel van grote betekenis waren/zijn voor de bewoners.

Shapeshiften in de oudheid. Ovidius''Methamorphosen'

2fae55fef11505b4293f96eb236be9e1.jpgReeds in de oudheid werd deze gedaanteverwisseling al beschreven. Ovidius, één van de grote dichters van het Augusteïsche tijdvak, schreef er het boek 'Metamorphosen' over. Deze bundel verhalen uit de Griekse mythologie bestaat uit 15 boeken. Het werk begint met de schepping van de wereld en eindigt met de apotheose van Ceasar. In 'Gedaanteverwisselingen' verandert de jonge Narcissus in een bloem, de narcis en betovert Circe Picus en tovert hem om in een specht en al zijn vrienden in wilde beesten.

In de 8e eeuw na Christus werd Ovidius door Keizer Augustus verbannen. Dit feit is overigens alleen terug te vinden in de schrijfsels van Ovidius zelf en kan niet worden gestaafd met andere literatuur uit die tijd. Het boek was toen nog niet af en werd naar verluid door Ovidius verbrandt. Kopieën in het bezit van vrienden zouden ervoor hebben gezorgd dat het werk gespaard bleef.

De grote God van de Olympiërs: Zeus; meester in het veranderen..

Deze Griekse God was e4904bb009176de93443140cb530f3a53.jpgen specialist in het veranderen van zijn gedaante of die van anderen. Eén van zijn attributen is de adelaar, wat symbool staat voor zijn goddelijke onoverwinnelijkheid als koning van de vogels. Lycaon werd door de oppergod in een wolf veranderd toen hij Zeus een diner met mensenvlees voorzette.

De Griekse oppergod had de gave om zich in elk levend wezen te kunnen veranderen. Hij deed hier vooral zijn voordeel mee wanneer hij op vrouwen dan wel mannenjacht was. Hij verleidde Europa toen hij zich als stier had vermomd, nam hij Leda mee in het gedaante van een zwaan en veranderde Io in een prachtige witte koe. Ook het manvolk mocht Zeus wel bekoren daar hij Ganymedes vermomd als adelaar met zich meenam naar de berg Olympus.

d2ff33b84396947d092da3f4d137f66d.jpgCirce en de Odyssee

Ook in de Odyssee van Homerus vinden we de gedaanteverwisseling terug. Tovenares Circe veranderde de manschappen van Odysseus in varkens. Al deze varkens hebben wel nog allemaal hun eigen verstand. Odysseus gaat terug om haar te bevechten en wordt hierbij geholpen door het toverkruid 'molu.' Een kruid wat hem zal beschermen tegen de magie van Circe. Het lukt haar daardoor niet hem te betoveren waarna Odysseus haar dwingt de mannen weer in mensen te veranderen.

Weerwolven, zombies en vampiers

f9451f43169d903a6307f7a2737bd253.jpgSprookjes, mythen verhalen ook over zombies, weerwolven en vampiers. Schepselen die in staat zijn van gedaante te verwisselen. Wereldwijd komen de verhalen over weerwolven voor in Europa, Canada en ook in Indiaanse mythen. Mensen transformeren tot wolf en wel meestal onder de koesterende reflecterende stralen van vol maanlicht. Deze weerwolven bezitten bovenmenselijke krachten, die gekoppeld zijn de sterk ontwikkelde zintuigen van de wolf.

Wie kent niet de verhalen over vampiers die in de nacht veranderen in bloed-drinkende wezens en overdag het daglicht niet verdragen kunnen?

Op de Caraïben kent men de levende doden, de zombies. Doden worden tot leven gewekt om allerlei kwaad te verrichten.

Feestdag 6 augustus: De gedaanteverandering van Jezus.

Dit is een religieus her8fff6b016d14c6139a1dfffe2ae90378.jpgdenkingsfeest waarop men de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor herdenkt.

Mattheus 17:2: 'Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht.'

Deze gebeurtenis noemt men ook wel de Verheerlijking van Jezus. Jezus beklimt samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus de berg waar ook Mozes en Elia nog eens verschijnen. De gedaanteverwisseling, het shapeshiften wordt hier gezien als de aankondiging van Jezus' Verrijzenis. Sinds de 15e eeuw is het een geboden feestdag voor katholieken.

De Shapeshiftende Jezus en de kus van herkenning van Judas

Er is een 1200 jaar oude Egyptische tekst, geschreven in het koptisch, die een deel van het kruisigingsverhaal beschrijft met gebeurtenissen die tot nu toe onbekend waren. Deze tekst is geschreven in de naam van Cyrillus van Jeruzalem die in de vierde eeuw leefde.

71456dad8c97718edc6a5ae8ce88c15e.jpgPontius Pilatus, die Jezus liet kruisigen bood voor deze gebeurtenis aan zijn eigen zoon te laten kruisigen in plaats van Jezus. Deze tekst zou ook verklaren waarom Judas een kus gebruikte om Jezus te verraden daar Christus van gedaante kon verwisselen. Volgens dit geschrift is Jezus ook nog eens niet op donderdagavond maar op dinsdagavond aangehouden.

Waar of niet waar is in dit verband niet echt belangrijk, daar deze tekst volgens Roelof van den Broek van de Universiteit van Utrecht, aangeeft dat er sommige mensen in die tijd in geloofden.

In Koptische en Ethiopische kerken wordt Pilatus als een soort heilige beschouwd, waardoor hij in deze tekst wordt omschreven als een sympathiek persoon.

Gedeelte van vertaling: “Toen zeiden de Joden tegen Judas: Hoe kunnen we hem [Jezus] arresteren als hij verschillende gedaantes kan aannemen en zijn verschijning verandert? Soms is hij rossig, soms is hij wit, soms is hij rood, soms heeft hij de kleur van tarwe, soms is hij een jongeman, soms een oude man,”

Het laatste avondmaal vond volgens dit geschrift plaats op dinsdag en dineert Jezus er niet met zijn discipelen maar met Pontius Pilatus. Tussen zijn aanhouding en het avondmaal met Pilatus wordt hij in deze versie van het verhaal voor hogepriester Kajafas en Herodes I de Grote gebracht.

Eeuwenlang werd deze tekst bewaard in de bibliotheek van het Sint-Michielsklooster in de Egyptische woestijn. Dit klooster hield aan het begin van de tiende eeuw op te bestaan en de tekst werd in de lente van 1910 herontdekt. In december 1911 werd de tekst samen met een aantal andere documenten opgekocht door de Amerikaanse filantroop J.P. Morgan. Zijn verzameling werd later onderdeel van The Morgan Library & Museum in New York City, waar het manuscript tot 5 mei aanstaande is te bewonderen. Bron

Shapeshiften is te leren

Ik hoor u denken... Die Lucifall is gestoord. Echter... niet alleen Harry Potter kan onderwijs volgen in het shapeshiften onder de bezielende begeleiding van Minerva Anderling. U kunt dat namelijk zelf ook. In ons land zijn diverse sjamanistische healing-o1711befbc1a1a1236f09e91f51a3ad52.jpgpleidingen te volgen en wel van diverse oorsprong. Zo kunt u door een echte Indiaanse Sjamaan of eentje uit Mongolië worden onderwezen. Bij een bepaald opleidingsinstiituut kunt u zelfs kennismaken met sjamanen uit 6 verschillende culturen. Nu hoeft u niet te verwachten na een aantal jaren noest oefenen als een tijger over de Amsterdamse grachten te kunnen paraderen want daar is ons lichaam immers te dicht voor. Wel zijn wij in staat ons energieveld rondom ons te beïnvloeden, zodat we shapeshifting kunnen zien als het vermogen om een spirituele of lichamelijke verandering teweeg te brengen in ons energieveld.

Onze energie verandert dagelijks door de uitdagingen die wij in ons leven tegenkomen. U zult bijvoorbeeld ook heus wel eens glimlachen omdat dit beleefd is terwijl u ondertussen uw gevoelens verstopt.

In het sjamanisme zijn er vier hoofdvormen van shapeshiften te onderscheiden.

De eerste vorm is het zgn. 'joining'. Hierbij laten wij onze geest versmelten met die van een dier of ander natuurwezen. Dit kan een levensveranderend effect op ons hebben daar deze ervaring in de buurt komt van 'astrale projectie' of als een ervaring buiten het lichaam. Wij kunnen ook ons aura veranderen, wat 'Auric-Shapeshifting' wordt genoemd. Hier veranderen wij ons eigen energieveld om de vorm van een dier of ander wezen aan te nemen. Bij ‘Dream shifting’ heeft men het vermogen bewust in de vorm van verschillende dieren in dromen voort te bewegen. De laatste vorm van de gedaanteverandering is de personificatie.

bbac3023d297c9c2401ca2f4458fe622.jpg

Een mooi voorbeeld heb ik hiervan mogen aanschouwen op Bali in de vorm van 'de Kecak Ape-dance' waar door extatische dans en rituelen andere bewustzijnstoestanden werden gecreëerd. De uiterlijke vorm verandert niet,hoewel er voor een geoefend oog zichtbare subtiele veranderingen plaatsvinden.Onderwijl ontstaat tijdens deze hypnotische dans een overduidelijke diepgaande transformatie in de dansers.

Feit of fictie? Bush is een shapeshifter.

Al93c9b332e70babf296e587467fcf2f54.jpgs er iemand deze kunst zou beheersen moet dat haast wel één der machtigen der aarde zijn. Vele beroemde personen worden op internet dan ook als Shapeshifter neergezet. De ene opname is soms nog hilarischer dan de ander. Vaak worden ze neergezet als getransformeerde slangen. Wellicht dat een veel dieper universeel archetype hier de oorzaak van is. Macht en slangen...tja...

f0c45de777a05b7186c91c53161febea.jpgEnfin ik wil u deze beelden niet onthouden. Oud-regeringsleider Bush is als afgezant van een uit het universum afkomstige slangencultuur te zien in dit filmpje

Ook Obama blijkt niet verschoond te zijn van buitenaards bezoek. Een veiligheidsagent staat hier te midden van het publiek en onder het oog van de camera te shapeshiften.

En we transformeren lustig door...

Waarzeggerij en tovenarij worden in de bijbel afgedaan als te zijn verboden ofwel zou dit het werk zijn van duistere krachten als de Satan. Toekomstvoorspellers zouden vb.fout zijn en wellicht zelfs hun plekje in de hemel verspelen. Toch wemelt 'het boek' van de profetieën van allerlei profeten en bovenal van Jezus. De Messias is zelfs in staat het ene na het andere bovennatuurlijke wonder te laten geschieden. Het verhaal over Jezus de shapeshifter komt zowel in de bijbel voor als in Egyptische teksten. Ook in werken van Escher vinden we het fenomeen van de metamorfose terug waar de ene vorm verandert in een andere, zoals bijvoorbeeld een rij vogels in een rij vissen. Talloze sprookjes en mythen uit oude tijden verhalen over dit onderwerp. Oppergod Zeus was zelfs een specialist in deze sjamanistische kunde. Velen zullen het boek van Kafka 'Die Verwandlung' kennen waar het subject de gedaanteverwisseling bewust wilde en zich er zelfs op verheugde. Bij dec974506950af8877946a0fb7fdf5c26f.jpg jeugd brengt men dit gegeven ook nu nog steeds onder de aandacht : denk maar eens aan transformers , de film 'Spiderman' waar een mens in een soort spin transformeert. In de boeken van Harry Potter wordt zelfs het schoolvak 'gedaanteverwisselingen' onderwezen door Minerva Anderling.

Gedaanteveranderingen blijven intrigeren door alle tijden heen, in verhalen worden ze in de fantasie van schrijvers doorontwikkeld. We zullen op SF gebied nog genoeg mogen verwachten binnen dit 'genre'. Het boeit de mensheid, te kunnen veranderen, in iets anders; altijd al, nu nog en dat zal altijd blijven. Zelfs zo sterk dat er in deze tijd complete opleidingen te volgen zijn in het sjamanisme en kennis maken met de vaardigheid in de huid van een ander mens of dier te kruipen en zijn sensaties te ervaren. Al lijkt uiteindelijk maar voort te komen uit één wens, één fantasie, één utopie. Wij, als mens willen de shapeshifters zijn van ons eigen leven en zullen daarover blijven schrijven en mijmeren tot in de eeuwigheid als ware scheppers van onze eigen werkelijkheid. 

Ode aan de meeuw; de Zee-Sjamaan

Op een duin, in een zee van goudgeel zand
op weg naar een hogere werkelijkheid
zoekend balans tussen gevoel en verstand

Starend naar kim waar lucht en water samen gaan
een zilveren meeuw vliegt pratend over mij heen
een hogere water- taal die ik graag wil verstaan

“Vlieg met me mee; vlieg met me mee”
magnetische aantrekkingskracht zuigt me op
en ik vlieg met de meeuw mee over de zee

In acrobatisch duet scheren we over de golven
dan weer vliegen we hoog door de wolken
mystieke kennis hebben we daar gedolven

Hoog daarboven bleek er maar ene werk'lijkheid
een niet te benoemen eenheid in verscheidenheid
en leerde er de werkelijke betekenis van vrijheid

Jij leerde mij vliegen en de sprong te wagen
toen waterige tranen mij vasthielden op aard
ik heb er niet eens om hoeven te vragen

als vochtige ogen mij verblinden, ga ik naar zee
staar ik naar de oneindige einder, wacht op jou
en vlieg weer over het water, met je mee

Opwaarts naar de zon, die gouden leeuw
en luister nog eens goed
naar de schreeuw van de meeuw

Lucifall 2007

12/12/2015 08:10

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert