De klimaat top!

Door Gypsylady gepubliceerd.

En ja hoor daar gaan we weer, alle landen bijeen voor de zoveelste keer in het gelid naar de klimaat top in Parijs 2015.

Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21) - Hoofdinhoud

Op 30 november 2015 is in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties van start gegaan: de zogenaamde COP21. COP staat voor de Conference of Parties; hierbij komen alle partijen die onderdeel uitmaken van het UNFCCC, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, bijeen. De conferentie duurt tot en met 11 december. 

Doel van de conferentie is een nieuw klimaatakkoord te bereiken. Dat moet in 2020 ingaan, wanneer het huidige verdrag (het Kyoto-protocol) afloopt.

Vorig jaar, tijdens de Conference of the Parties in Lima, werd al een raamwerk voor het overleg in Parijs bereikt. Alle deelnemende landen moeten voor COP21 plannen indienen bij de VN om de eigen CO2-uitstoot in te perken. Dit hoeven echter geen concrete plannen te zijn. Er komen dus geen internationale bindende emissiereductiedoelstellingen. Verschillende milieuorganisaties spreken dan ook van een zwak en inefficiënt compromis.

Na de aanslagen van 13 november in Parijs is besloten om de klimaatconferentie door te laten gaan. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen. Premier Valls en minister Fabius hebben wel aangegeven dat er geen gelegenheid zal zijn voor demonstraties en festiviteiten.

Klimaattop: te belangrijk om uit te stellen

Conferentie Van Obama tot Poetin tot Xi: zo’n honderd wereldleiders komen over twee weken naar Parijs voor de klimaattop. Een veiligheidsnachtmerrie. Maar Parijs laat het voorlopig doorgaan.

14 november 2015

De aanslagen in Parijs vonden plaats op de dag dat Frankrijk gedurende een maand tijdelijke grenscontroles heeft ingevoerd in verband met de grote klimaattop die over ruim twee weken in Parijs begint en in principe eindigt op 11 december. Ondanks het grote veiligheidsrisico, wil Frankrijk de conferentie gewoon door laten gaan.

Op 6 november zei minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve dat de klimaatconferentie een verhoogd risico met zich meebrengt voor ‘terroristische dreigingen en verstoringen van de openbare orde die dit internationale evenement zouden kunnen ondergraven’. Volgens het Schengen-verdrag, waarin de open Europese binnengrenzen zijn geregeld, is dat voldoende aanleiding voor tijdelijke grenscontroles.

COP21, zoals de klimaattop officieel heet (omdat het de 21ste keer is dat de landen bijeenkomen om te onderhandelen over klimaatbeleid), wordt om logistieke en veiligheidsredenen gehouden op de luchthaven Le Bourget in het Noord-Parijse district Seine-Saint-Denis: een groot, overzichtelijk en afgesloten terrein.

Op 29 november, de dag voor het begin van de top, wordt in Parijs een grote demonstratie verwacht van milieuorganisaties, waar waarschijnlijk meer dan honderdduizend mensen op afkomen. Die demonstratie kan radicale klimaatactivisten en anti-globalisten aantrekken, die mogelijk uit zijn op rellen. Een tweede grote demonstratie staat gepland voor 12 december, aan het eind van de top.

Internationale conferenties brengen altijd al een groot veiligheidsrisico met zich mee. Maar dat geldt nog eens extra voor klimaattoppen. In tegenstelling tot de meeste van dit soort diplomatieke bijeenkomsten, hebben klimaatconferenties namelijk een relatief open karakter. Ook non-gouvernementele organisaties, lobbyisten, mensen uit het bedrijfsleven en politici zijn welkom. Voor COP21 hebben zich ongeveer 40.000 mensen geaccrediteerd.

Delegaties uit bijna tweehonderd landen zullen aanwezig zijn, meer dan honderd van die landen zullen op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn: een veiligheidsnachtmerrie. Omdat COP21 – net als eerder de conferentie in Kopenhagen in 2009, die jammerlijk mislukt is – moet uitmonden in een nieuw klimaatverdrag, heeft president François Hollande ook staats- en regeringsleiders uitgenodigd. De Franse autoriteiten verwachten dat de klimaattop ‘de grootste diplomatieke conferentie [wordt] sinds de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ in 1948.

Zo worden de Amerikaanse president Barack Obama, zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, de Russische president Vladimir Poetin, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier David Cameron verwacht. Maar ook de leiders van Brazilië, Canada, Japan, India en tientallen andere landen (ook Nederland) hebben aangekondigd naar Parijs te komen.

Vanmorgen kwam de organisatie van COP21 in crisisberaad bijeen om te praten over mogelijke gevolgen van de aanslagen voor de klimaattop. Maar, zei secretaris Pierre-Henri Giugnard, tegen dagblad Le Monde: „De regering zal beslissen wat te doen”.

Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius zei vanmorgen in Wenen – waar hij was voor overleg over Syrië – dat COP21 ondanks de aanslagen gewoon doorgaat. Weliswaar zal er extra beveiliging komen, „maar het is absoluut noodzakelijk om klimaatverandering aan te pakken”.

De Franse diplomatie heeft het afgelopen jaar vol ingezet op klimaat. COP21 moet een historische bijeenkomst worden, met een klimaatakkoord dat een doorbraak betekent voor de zich al jaren voortslepende onderhandelingen. De vraag is nu of de diplomaten van hun stuk gebracht zijn door de dramatische gebeurtenissen van vrijdagnacht. In dat geval kunnen de aanslagen indirect doorwerken op de klimaattop.

Waarom toch telkens die klimaat top als niemand zich aan de afspraken houd?

Hier volgt wat achtergrond informatie.

1.

Achtergrond

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kwamen klimatologen tot de conclusie dat de aarde opwarmt. Al snel werd een verband ontdekt tussen deze opwarming en de toename van CO2 in de atmosfeer. In 1992, twintig jaar na deze ontdekkingen, kwamen bijna alle landen bijeen en zij verenigden zich in de VN-klimaatconferentie UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). In dit klimaatverdrag staat beschreven dat de partijen samen moeten werken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Het VN-Klimaatverdrag is ondertekend door 195 landen en de Europese Unie. Dat zijn ook de partijen die deelnemen aan de Klimaatconferentie in Parijs.

In 1995 werd tijdens de conferentie in Berlijn besloten dat er een nieuw akkoord nodig was. Dit leidde uiteindelijk tot het tekenen van het Kyoto-protocol in 1997, met als opvallende afwezige de Verenigde Staten. Tijdens de klimaatconferentie van Doha in 2012 werd besloten het Kyoto-protocol te verlengen tot 2020. Daarna zou een nieuw klimaatverdrag in werking moeten treden.

De beslissing om een nieuw klimaatverdrag op te stellen werd genomen tijdens de klimaatconferentie in Durban in 2011. Hier werd afgesproken dat tijdens de conferentie in Parijs een nieuw verdrag moet worden gesloten.

2.

Klimaatconferenties

De UNFCCC coördineert het internationale klimaatbeleid door elk jaar een Conference of Parties (COP) te organiseren. Tijdens deze conferenties vergaderen ministers en hoge ambtenaren uit vrijwel alle landen ter wereld over het klimaat. Samen bespreken zij aan de hand van de laatste wetenschappelijke informatie manieren waarop men de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen om zo klimaatverandering te beperken.

 

3.

Doelstellingen voor conferentie in Parijs

Veruit de belangrijkste doelstelling in Parijs is om tot een nieuw klimaatverdrag te komen, dat in 2020 van kracht kan gaan.

De VN publiceerde op 5 oktober 2015 een aangepast ontwerp over de doelen van het klimaatverdrag. Deze aanpassingen werden gedaan na kritiek op de vorige ontwerpen, die te lang en omslachtig waren. In het nieuwe ontwerp wordt naast de verlaging van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ook gesproken over een controleproces. 

Dit controleproces houdt in dat in de jaren na de klimaattop de nationale overheden hun nationale doelen voor het verlagen van de broeikasgassen iedere vijf jaar moeten communiceren. Verder moeten armere landen financieel ondersteund worden om de doelstellingen te halen. Overheden en de private sector moeten daaraan bijdragen. 

4.

Kritiek

Hoewel het Kyoto-protocol door bijna alle landen erkend wordt, is een veel gehoord punt van kritiek dat het verdrag niet ver genoeg zou gaan om klimaatverandering tegen te gaan en dat de gestelde doelen niet logisch zijn, met als gevolg te weinig CO2-reductie. Anderen vinden de doelen juist te ver gaan, het Kyoto-protocol zou namelijk leiden tot ongewenste afname van de economische groei.

Klimaatovereenkomsten zijn vaak voorzichtig en er bestaan grote verschillen tussen de wensen van de deelnemers. In 2013 stapten tijdens de conferentie in Warschau een aantal non-gouvernementele organisaties, waaronder GreenpeaceOxfam Novib en het Wereldnatuurfonds, op omdat ze van mening waren dat rijke landen niet genoeg inzet toonden om klimaatverandering te bestrijden.

5.

Europa en het klimaatverdrag

Sinds het begin maakt de EU onderdeel uit van de UNFCCC; zij behoort ook tot de ondertekenaars van het Kyoto-protocol. Bij de totstandkoming van dat protocol was de EU een vooruitstrevende partij, en ook nu wil de Europese Unie een leidende rol aannemen. Zo was de EU een van de drijvende krachten die de VN wilde laten onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag dat in 2015 moet worden afgerond. Met name de grote West-Europese landen willen vastleggen dat de uitstoot van CO2 in 2030 40 procent lager moet liggen dan in 1992. Voor een aantal Oost-Europese landen ligt dit punt nog iets gevoeliger.  

West-Europa staat echter niet alleen wanneer het aankomt op ambitie. In 2014 werd in de slotverklaring van de G7-top in Brussel door de wereldleiders gesteld dat zij ‘vastbesloten’ waren om tijdens de klimaatconferentie in Parijs een ambitieus akkoord te bereiken.

In maart 2015 heeft de EU na goedkeuring van de milieuministers in Brussel, een voorstel bij de VN ingediend om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent te verminderen. 

Op 18 september 2015 stelde de raad Milieu de positie van de Europese Unie voor de klimaattop in Parijs vast. Het belangrijkste doel van de EU is om de opwarming van de aarde onder de  2°C te houden. Hiervoor is het belangrijk dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 afneemt met ten minste 50 procent ten opzichte van 1990. In 2100 moet de uitstoot zijn teruggebracht tot het niveau van 1990. 

Het Europees Parlement heeft op 14 oktober 2015 een resolutie aangenomen over de klimaattop. Het EP schaart zich achter het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verminderen in 2030. Verder wil het EP dat in 2030 30 procent van de energie opgewekt wordt door duurzame energiebronnen. Om dit te bereiken wil het EP een deel van de opbrengsten van het emissiehandelssysteem aanwenden voor klimaatmaatregelen. Bovendien vindt het EP het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de internationale transportsector, zij zijn immers verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot.

Het verdrag moet volgens de resolutie vijf jaar gelden en juridisch bindend zijn. Ook moet het compleet afbouwen van de CO2-uitstoot in 2050 of kort daarna centraal komen te staan, om zo de opwarming onder de twee graden Celsius te houden.

Ik begin er een klein beetje een punthoofd van te krijgen.. waarom? Wel dat is niet zo moeilijk, alle leiders van bijna alle landen zijn hier aanwezig, het kost bakken met geld en aan het einde van het liedje maken ze wat vage afspraken en ' thats it'.

 

Nu heb ik van de week op het nieuws vernomen dat we onze huiskamer temperatuur op 31 graden moeten houden en als het 3 graden boven 0 is moet de weerman maar zeggen dat het vriest! 

Want dat heeft de klimaat top zo besloten...HUH? Toen zakte mijn kin werkelijk tot knie hoogte van verbazing! Dus volgens het toppertje van deze keer is sauna temperaturen in huis en bij +3 vriest het? Hoe rijmt men dit met klimaat beheersing en onnodige uitstoot van warmte die waarschijnlijk niemand met een beetje 'normaal verstand' gaat opvolgen! Ze zijn volslagen de pad kwijt!

Bij de gedachte alleen al loopt het zweet al van mijn kop af!  Ik doe er alles aan om mijn energie rekening naar beneden te krijgen en dan komen ze met zo iets af? Stel nu voor dat we met zijn allen deze kolder gaan opvolgen kunnen we dan de rekening van de extra stookkosten bij de klimaattop leggen en hun de rekening laten betalen?

Denk niet dat ze daar zo blij mee gaan zijn!

Ik trek mijn eigen plan wel ik hou mijn energie verbruik zelf wel in de smiezen en als het vriest zijn vanzelf alle autoruiten bevroren dus bij 0 of vanaf -0 !

Maar hebben op kosten van de belasting betaler wel weer heerlijk gelogeerd in luxe en heerlijke diners geserveerd gekregen waar menig mens in de bijstand alleen maar van kan dromen. Dus kortom ze gaan na een weekje luxe weer volgevreten en ontspannen naar huis!

 

Gypsylady.

 
05/12/2015 11:27

Reacties (4) 

1
05/12/2015 23:11
Een vorm van werkverschaffing en wat die afspraken aangaat daar komen wij toch nooit het fijne van te weten.
1
05/12/2015 11:53
Ben wel heel benieuwd waar je dat dan gehoord hebt, want ik kan het me amper voorstellen dat dat serieus gezegd en gemeend zou zijn. -))
Bij mij staat de cv overigens op 25.

Als ze dit soort conferenties niet om de zoveel jaar zouden houden, dan zou er waarschijnlijk helemaal niets gedaan worden om tot afspraken te komen. Ben met je eens dat het maar zelden tot een goed akkoord komt, maar toch zijn ze wel nodig, omdat met name landen die nu in opkomst zijn (India) het niet terecht vind dat zij zich nu ineens aan de regels moeten gaan houden.
1
06/12/2015 20:07
die van mij op 20.5 warm zat met die opvliegers :/ pffffff
06/12/2015 20:10
Dat is het nou het leuke van mij. Ik heb geen last van de overgang, niet van ongesteld worden, niet van zwanger worden en ook niet van een mid-life crisis. Heb echt wel met je te doen. -))
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert