Analyse van extreem rechts in Europa

Door Thalmaray gepubliceerd in Nieuws en politiek

bf1a0a7feb66b300e71e6f1b1d400178_1396184

Voorwoord

Met stijgende verbazing heb ik in de media en op internet de stroom artikelen gelezen over het incident Wilders. De aard en de toon van de reacties bevestigen mijn conclusies dat Europa de schaduw van extreem rechts niet van zich kan afschudden enerzijds en anderzijds er een Pavlov-reactie ontstaat van huilen naar de maan in de naam van een zogenaamde politieke correctheid. Een minachting of afwijzing laten blijken voor een ideologie of iemand, daar is niets mis mee, we doen het allemaal wel eens.  De tsunami van meestal negatieve reacties is enerzijds begrijpelijk en anderzijds buiten de context getrokken. Het isoleren van een figuur als een soort van “martelaar” geeft juist het effect waar dergelijke mensen op hopen. De psychologie van de kracht van de “underdog” is iets wat de massa’s nooit zullen begrijpen blijkbaar.

Vooraleer verder te gaan, mijn analyse is in geen enkel opzicht een verheerlijking van een ideologie of een persoon, het is echter ook geen uitdrukkelijke hetze, naar mate u mij verder volgt in de redenering hoop ik dat het zal duidelijk worden waarom.

 

Definitie van extreem rechts (door anderen)

221d300dec2fbb28c560ea6320cdcbdf_1396184

Heel wat eigenschappen en karakteristiek vallen vandaag onder deze verzamelnaam.  Heel wat eigenschappen worden vandaag (ten onrechte) automatisch geassocieerd met extreem rechts. Om de terminologie van extreem rechts te begrijpen is het belangrijk om eerst de sprong te maken naar de populaire definiëring volgens de massa.

Nationalisme wordt dikwijls geassocieerd met extreem rechts. Het feit te willen of durven opkomen voor nationale belangen wordt in de publieke opinie, de media en door mensen die geen flauw besef hebben van een bepaalde nationale problematiek gestigmatiseerd met de label “extreem rechts”. Er is geen enkel historisch wetenschappelijk verband bewezen tussen extreme vaderlandsliefde en zogenaamde fascistoïde gedragingen. Zo is het verbazend dat mensen die regionale of nationale identiteit belangrijk vinden worden afgeschilderd als extreem rechts.  Laat me duidelijk zijn in bepaalde gevallen klopt het wel, doch het is zeker niet van toepassing op alle vaderlandslievende verenigingen of politieke partijen. Hoe dan ook als men een nationalistisch standpunt inneemt wordt men door de huidige mentaliteit van kuddevorming onmiddellijk ingedeeld in het “extreem rechtse kamp”.

Fascisme en nazisme.

Deze twee termen worden ten pas en ten onpas gegooid naar zogenaamde “extreem rechtse” subjecten. Het ontkennen dat deze twee strekking bestaan hebben, nog bestaan en altijd zullen bestaan zou een extreme vorm zijn van domheid. Uiteraard hebben we alleen de geschiedkundige lessen geleerd wat deze ideologieën kunnen veroorzaken en al hebben veroorzaakt. U zult hier van mij dan ook geen goedkeuring horen, u zult wel even sterk een afkeuring horen voor het gebruik van deze begrippen en de toewijzing naar groepen en mensen die totaal niets met de echte betekenissen van het woord te maken hebben. Mensen die extreem rechts van vandaag onder dezelfde noemer scharen als nazisme bijvoorbeeld, blinken uit door hun overduidelijke domheid. Het nazisme heeft zijn gelijke nooit gekend voor het Derde Rijk, maar ook niet daarna. Mensen die anderen voor de minste uiting van vrije mening uitmaken voor nazi, hebben nooit de ideologie en het sociologisch karakter van de tweede wereldoorlog in Duitsland begrepen. Dit vandaag als scheldwoord gebruiken is volslagen idioot, en deze kritiek gaat incluis naar de zogezegde neonazi’s. Deze mensen hebben geen flauw besef wat nazisme inhield.  De vergelijking maken naar de geschiedenis is een gratuit politiek spel, welke is gebaseerd op subjectieve speculatie.

Racisme

f9b6b5428a36cca3668b0b84fbc41d09_1396185

Vandaag moeten heel wat tradities en vaste waarden zwichten voor de nieuwe god: “de politieke correctheid”. Extreem rechts zou per definitie racistisch zijn. Ook hier kan ik beamen dat dit in vele gevallen correct is.  Men kan zich de vraag stellen of politieke correctheid in een democratie op lange termijn levensvatbaar blijft. Wat de meute ook huilt, het blijft een feit dat de multiculturele samenleving in Europa compleet is mislukt. Wat we in Europa nu meemaken is een verdeelde maatschappij, de verdeling autochtoon en allochtoon enerzijds, maar de verdeeldheid van de publieke opinie. Is men extreem rechts of racist omdat men bepaalde democratische waarden wil behouden? Interessante vraag!

Het goochelen met de termen extreem rechts, nazisme, racisme en fascisme is niet bepaald subjectief. Bestaan deze zaken?: Uiteraard. Zijn ze van toepassing op iedereen die zijn vrije meningsuiting gebruikt?: In geen geval.

 

Historische context

8b427060324ada849c70f1668412338b_1396185

Men gaat er meestal van uit dat het zogenaamde Extreem rechts zijn oorsprong kenden in de periode voor de tweede wereldoorlog, ondanks dat deze bestuursvormen een explosieve groei kenden in dit deel van onze geschiedenis, is nationalisme en fascisme bijvoorbeeld van alle tijden. Vele historische leiders bezondigden zich bovendien aan nepotisme en dictatuur. Indien men strikt genomen de omschrijving van de deze termen zou toepassen op vorige eeuwen komt men tot vreemde conclusies. Het Romeinse Rijk bijvoorbeeld zou vallen onder de noemer Extreem rechtste dictatuur, één van de bakermatten van de democratie is geëvolueerd naar een imperialistisch rijk waar de senaat ter zijde werd geschoven en er een keizerlijke macht regeerde als absolute dictator. In de geschiedenisboeken wordt de Romeinse tijd omschreven als een explosieve bloei van beschaving, nochtans werden de kronieken van Rome geschreven in bloed. Het Egypte van de Farao’s was een even fascistoïde staat met geen consideratie voor andere volkeren die werden gehouden in slavernij. Idem voor de Han-dynastie in China. De term ‘fascisme ”is bijgevolg sterk tijdsgebonden en onderhevig aan de historische context.

 

1930-1945

ea36d88128f2518ea21f1272c46f362d_1396185

Voor het voordeel van de discussie is het misschien interessant dit tijdvak te bekijken, omdat het determinerend was voor de verdere houding van de mensen in Europa. Uit onze geschiedenislessen herinneren wij ons dat de Ax-mogendheden de (moderne) grondleggers waren van het fascisme en dus ook het racisme. Het Italië van Benito Mussolini was rijkelijk geïnspireerd op de Romeinse staatsvorm ten tijden van de Keizers, Hitler en zijn nazipartij was een nieuw ideologisch feit, Japan en zijn imperialistische drang was de schaduwpartij aan de andere kant van de wereld. Was dit werkelijk het begin van het (moderne) extreemrechts? Zo ja, waarom hebben zoveel Europese nationaliteiten nog zware problemen met dit oorlogsverleden? Kan het zijn dat de zogenaamde politieke correctheid ontstaan is uit schaamte of angst? Of is het een boetedoening voor vorige generaties?

Uiteraard waren de Duitsers vooral de protagonisten in een gruwelijk scenario. Dat het Duitse volk moeite heeft met zijn verleden is begrijpbaar, dat mensen uit andere bezette landen de verkeerde keuze hebben gemaakt is een historisch feit. Dat bepaalde landen zoals Nederland nu nog hiermee moeite hebben blijkt uit sommige hedendaagse reacties.

Naast Duitsland en Italië waren er heel wat mensen die racistische en extreme standpunten van de bezetter steunden of zelfs onderschreven, een klein overzicht:

Militaire divisies:

ba831d6c823d5ae7423a0aedfc707112_1396185

Albanië: de Albanese militie, de latere Albanese 21ste Waffen SS Brigade.

België:  de 28ste SS Brigade Waals Legioen.

                de 6e SS Brigade Vlaams Legioen.

Denemarken: DNSAP – De Deense nazipartij.

Frankrijk: de regering van Vichy.

Griekenland: Griekse Nationaal Socialistische Partij.

Letland:  Letse 2e Vrijwilligers SS brigade.

Nederland: 11e vrijwilligers SS Brigade Division Nordland           

                     5e Panzergrenadier Divisie Wiking.

                     23e Vrijwilligers SS Divisie Nederland.

Noorwegen: Nasjonal Samling (Noorse Nazipartij)

 

Honderdduizenden vrijwilligers afkomstig uit volgende landen streden zij aan zij met de Wehrmacht of de Italiaans troepen:

Tsjechië, Slovakije, Estland, Litouwen, India, Luxemburg, Monaco, Sovjet-Unie, Belarus, Oekraïne, Kroatië, Servië, Montenegro, Macedonië, Slovenië, Verenigd Koninkrijk.

 

Politieke collaboratie:

61265d4aba9af1e01d30f1aac17633f6_1396185

Naast de inlijving van gelijkgestemde zielen in de legers van Duitsland en Italië waren er in praktisch alle bezette landen van Europa, organisaties die de signatuur van het Derde Rijk ondersteunden. Sterker nog in bepaalde bezette gebieden zoals in de Sovjet Unie en de Baltische staten werden de nazi’s triomfantelijk binnengehaald als “bevrijders”.

d9a82bf1ddeab5f1ef587ada93372561_1396185

In alle bezette gebieden van het Derde Rijk waren er collaborerende paramilitaire organisaties. Naast de marionetten regeringen in Frankrijk (Vichy Regering) en andere staten herinneren wij ons vooral de N.S.B. in Nederland van Anton Mussert, De Waalse SS-er Léon Degrelle in Franstalig België met zijn fascistische partij REX en het Verdinaso van de Vlaming Joris Van Severen. In Europa probeert men wanhopig te vergeten dat er heel wat aanhangers waren van het Derde Rijk. Het probleem bleef echter niet beperkt tot Europa ook in de Verenigde Staten was er tot voor de oorlog een Amerikaanse nazipartij onder leiding van George Lincoln Rockwell , ook in het Verenigd Koninkrijk was er een fascistische strekking geleid door Oswald Mosley. De lijst is lang, heel lang, illustere namen komen er op voor zoals Generaal Franco in het neutrale Spanje,  de collaboratie van het Vaticaan en nog ontelbare anderen.

41b28217e4d88c28ffb77512a11a282f_1396185

Men kan deze feiten minimaliseren of zelfs proberen uit te wissen uit het collectief geheugen doch de geschiedenis laat zich niet veranderen. Het extreem rechts is een deel van onze geschiedenis en zal dit ook blijven.  Nu is iedereen er ongeveer over eens dat deze mensen verkeerd waren, en terecht. Deze morele veroordeling is echter in functie van de uitkomst van de oorlog. Geschiedschrijving is willekeurig relatief naar gelang de uitkomst van een conflict. De overwinnaars worden bejubeld de verliezers worden gedemoniseerd.

De stelling dat deze mensen verkeerd waren is enigszins democratisch aanvaardbaar. Doch de stellingen dat alle extreemrechtse mensen uit natuur verdorven en slecht waren is dan weer teveel. Men kon bijvoorbeeld een SS-officier niet vergelijken met een simpele Wehrmacht soldaat of met een Europeaan uit de Lage Landen die ging gaan vechten aan het Oostfront.

d517b4c67b47f8bd75959b94e360f27d_1396185

Feit blijft dat in onze recente geschiedenis heel veel mensen standpunten hebben ingenomen die veel erger waren dan wat nu het geval is met het incident “Wilders”. De zogenaamde politieke correctheid lijkt dan ook als een povere poging van boetedoening of van een soort van gêne.

De historische vergelijking maken gaat vandaag niet meer op. De maatschappij, de wereld zijn zodanig veranderd dat de kaarten volledig anders liggen. Ook onze morele waarden zijn geëvolueerd zowel in goede als in slechte richting. De vijandelijkheden van vandaag en de daarbij horende gevaren zijn niet meer traditioneel. Klassieke oorlogen zijn passé, de gevaren van de clash tussen religies is iets van totaal andere aard.

 

Huidige Extreem Rechts in Europa

Het ligt inderdaad in de strategie van “underdog” partijen om veel ophef te maken en aldus gratuite publiciteit te verkrijgen. Het instituut Europa heeft enorme moeite met dit fenomeen, nochtans kan men niet loochenen dat in de laatste veertig jaar honderdduizenden Europeanen zogenaamd “extreem rechts” hebben gestemd.  Sterker nog alle rechtse en extreem rechtse partijen in Europa winnen spectaculair veld. Het Front Nationale in Frankrijk is daar een goed voorbeeld van.

Oorzaak en noodzaak

ac591fa3b6855bd49222ba3514e7000e_1396185

Mensen zoals Wilders (NL) of Filip Dewinter (VL) danken hun succes en hun kiezers aan de pijnlijke debacle van de traditionele partijen en hun politici. Feit is dat de gangbare politieke partijen verder dan ooit vandaan staan bij hun kiezers. In Europa is er een echte identiteitscrisis aan de gang, zelfs in die mate dat een implosie van de Europese Unie een reëel gevaar is.

De Europese Unie geraakt gewoon weg niet verkocht aan de man in de straat, idem voor de standaardmunt Euro. Het is de verantwoordelijkheid van hen die de laatste zestig jaar hebben geregeerd, zij hebben gefaald in alle Europese landen. De immobiliteit van de politieke elite wreekt zich en zal vergaande gevolgen hebben. Denk maar aan de”Indignados” in Spanje.

De totaliteit van deze feiten zorgt ervoor dat er een nostalgie is naar eigen waarden, bekende tradities en eigen volk eerst. Niet omdat de Europeanen per definitie racistisch zijn, wel omdat Europa te maken krijgt met een nieuwe bevolkingsgroep waarvan een groot deel blijkbaar niet wil of kan integreren.  Wanneer een Merkel of een Sarkozy wezen dat de Europese integratie compleet mislukt is, werd dit weggelachen. De rekening krijgen we nu gepresenteerd. Mensen van goede wil integreren, bij de anderen is er geen sprake van integratie maar wel van infiltratie.

Europa kreunt onder de constante betutteling van een groep die enkel en alleen minachting heeft voor onze gastvrijheid. Mensen zijn het spuugzat dat er een “omgekeerd racisme” aan de gang is in Europa: het politieke correct zijn. Alsof een andere religie, huidskleur of aankomst een vrijgeleide kan zijn voor onbestrafte misdaad.

151016557c5a10052ea13c71d1e3b37a_1396185

Het racisme is in feite een verwerpelijk iets. Doch het zou misschien hoog dringend zijn dat de zogenaamde getroffen individuen zich eens ernstig vragen gaan stellen waarom er vijandig op hen wordt gereageerd? De hypocrisie van Brussel en Den Haag van politici die mensen verwijten racisten te zijn, doch het liefst zelf geen vreemde buurman zouden willen, laat staan een schoonzoon uit Noord-Afrika? Het is tijd dat de maskers afvallen, en dat men begrijpt dat de integratie met één bevolkingsgroep niet alleen is mislukt maar ook hopeloos is.

Racisme is niet genetisch, het is een gevolg van een socio-economische en psychologische situatie. Hitler had nooit de macht kunnen grijpen indien de Duitsers niet waren vernederd en teruggedrongen naar de status van tweederangsburgers in de jaren dertig. Extreem rechts heeft geen bestaansrecht wanneer er geen gevaar is voor het verlies van eigen waarden en rechten.

En nu?

303ad67d83f9d63904bc32ffdc2ac02d_1396185

Indien de politici het weer vertikken om zich af te vragen waarom de integratie is mislukt en wie daar verantwoordelijk is, is de logica zelf dat hierop een harde reactie zal komen. Momenteel hecht men in Europa belang aan het uiterlijk behang: de politieke correctheid. Men zou zich echter welke fouten men heeft gemaakt. Sterker nog men kan zich ook afvragen of deze integratie überhaupt mogelijk is.

Het is moeilijk een democratie te onderhouden met een bevolkingsgroep die vanuit religieus standpunt wordt opgeroepen om niet alleen hun eigen ding te blijven doen, maar ook met de paplepel binnenkrijgt dat er geen plaats is voor dialoog, democratie, vrouwenrechten of zelfs de meest elementaire fatsoennormen. Als men verder gaat met dit eenrichtingsverkeer zal vroeg of laat de weg blokkeren.

7c6799f04ed42c67acaa9ca7fa56df22_1396185

Wanneer de vrije meningsuiting nu ook nog wordt gesnoerd, is dit de doodsteek voor de democratie. Een veroordeling of zelfs een strafklacht voor vrije meningsuiting is een beperking van keuzevrijheid voor een groot deel van de Europese bevolking. In de Verenigde Staten is dit recht heilig, het is van toepassing op de meest radicale Iman tot de leden van de Ku Klux Klan. Het demoniseren van een Wilders is contraproductief. Er is trouwens een groot verschil tussen de stelling van “met hen kan ik niet samenleven” dan “hen wil ik vermoorden”. We mogen niet vergeten dat verschillende strekkingen van de islam wel oproepen tot het doden van alle ongelovigen. Onze politieke correctheid is een zelfmoordpil voor de democratie.

Bedenking

75f97641595fa3c62e28ba9f520c9ee5_1396185

Het protectief reageren van mensen of groeperingen is niet per definitie slecht. Denk dat niemand bij zijn volle verstand gaat argumenteren dat de integratie probleemloos verloopt. Willen wij een Europa met twee werelden? Laten we ernstig zijn, men moet zich de vraag stellen of “wij” verenigbaar zijn? Is het een goed idee om een assimilatie te forceren die geen schijn heeft van slagen? Is er iemand van deze twee groepen gelukkig in Europa? Waarschijnlijk niet echt.

9453c0b6b9ff2bd15402fa2b9758bfa2_1396185

Dus vooraleer de vrije meningsuiting aan banden te willen leggen en met begrippen te gooien die men niet echt snapt, zou men zich beter vragen stellen. Wat is de oorzaak? Is er een evenredige aanpassing? Waar faalt de overheid?

Mensen zullen blijven extreemrechts stemmen, gewoon omdat ze dit recht hebben in een echte democratie. Wanneer dit voor iemand onaanvaardbaar is, dan is men geen echte democraat.

731b65ceae14570de548a76abaee578d_1396185

Om eventuele reacties te anticiperen. Neen, dit is geen pleidooi voor extreemrechts, en ja ik heb buitenlandse kennissen, familie en vrienden. Co-existeren is een prachtige utopie, maar die kan enkel en alleen slagen met mensen van goede wil en een overheid die het in goede banen kan houden. Juist deze twee laatste factoren hebben we de laatste tijd MINDER!

ce6050b4f3fb5376c3c8e000e7a800f6_1396185

0ea23374de225a996341b238409353c7_1396185

 

 

 

 

04/12/2015 11:44

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert