Boismont en Delft,36, de supreme master en het Regius geschrift

Door San Daniel gepubliceerd.

300px-SoMoteItBeRegiusMS.gif

"Fyftene artyculus þey þer sowȝton, and fyftene poyntys þer þey wroȝton." (Fifteen articles they there sought and fifteen points there they wrought.) —Regius MS,

Eze's gedachten zaten nog bij de prelaat van Opus Dei en las ter voorbereiding op de ontmoeting met de supreme master van de Orient lodge nogmaals de schaarse aantekeningen die hij voor zich had liggen met betrekking tot 'de Vrijmetselarij'.

-symbolen, de meethaak, het schietlood en de passer, allen symbolen van 'meten en weten'.

-'Als voorwaarde tot toelating,' las Eze, 'geldt reeds eeuwenlang dat een kandidaat een vrij man is van goede naam. Hiermee bedoelen ze dat de kandidaat iemand is die zich bewust is van zijn eigen beperkingen daar waar het gaat om het kennen van waarheid en niet gehinderd wordt door (geloofs)dogma's.'

Het laatste met name sprak Ezechiel wel aan, alhoewel hij zich af vroeg of iemand wel écht een vrij man kon wezen en of je dogmatische invloeden wel buiten kon sluiten, hij had zo zijn twijfels. Politiek en religie liepen meestal hand in hand, zijn ontmoeting met de prelaat was daar getuige van geweest en ieder mens leefde wel in het één of andere politieke bestel.

-'Dit laatste,' las de ijverige rijks ambtenaar,' is een verwijzing naar sommige dogmatische interpretaties van geopenbaarde religies, zoals gangbaar in het protestants en katholiek christendom, jodendom en de islaam. Dogmatische opvattingen passen niet in de vrijmetselarij als zij de harmonie met andersdenkenden in de weg staat. Mensen van alle religies zijn welkom zich als kandidaat aan te melden en kunnen lid worden.'

'Dat laatste bevalt mij geen sikkepit' dacht Eze, hij zag dat op zijn print out alle religies cursief gedrukt was. Daar moeten wij wat aan doen.

images?q=tbn:ANd9GcSmPMfxaRgyweBxgeuGsKX

'Hieruit volgt een aantal praktische richtlijnen,' las Eze, 'voor het dagelijkse handelen die essentieel deel uitmaken van de vrijmetselarij:

  • Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk, en deel van de algemene broederschap der mensen.
  • Iedere mens heeft het recht zelfstandig op zoek te gaan naar (zijn) waarheid.
  • Iedere mens dient met toewijding te werken aan het welzijn van de gehele gemeenschap.
  • Iedere mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
  • Vrijmetselaars streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar een hoger geestelijk en zedelijk niveau.
  • Vrijmetselaars streven naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid.''

Hij werd ruw verstoord in het lezen door een klop op de deur. 'Met u welbevinden,' glimlachte het meisje met de stralende lach, ' er is een heer die een afspraak met u heeft. 'Laat hem maar binnenkomen,' zei Eze terwijl hij oprees van achter zijn werkplek, 'en ook wat nieuwe koffie astublieft'. Het meisje hield de deur nu wijd open en een gedistingeerde heer trad binnen. Met een wijds gebaar wees Ezechiel naar de vergadertafel, terwijl hij op de man afliep om zijn hand te schudden, ' welkom,' zei hij, 'ik ben verheugd dat u op zo'n korte termijn tijd heeft kunnen maken voor ons.'

De supreme master gaf hem een hand die droog en koel aanvoelde en gaf hem een minzaam knikje. 'een man die in controle is van zijn leven met geen spoor van nerveusiteit, observeerde Eze. 

Hij zag de zegelring met de passer er in gegraveerd en besefte dat dit een meester was van de gulden passer. Hij had ergens in zijn aantekeningen staan dat de passer het symbool was dat terug ging tot de bijbelse tempel van Salomon en dat ..maar hij was daar niet zeker van.. die beroemde tempel voorafgegaan was door hen die de bouwers onderwezen en geometrie hadden gebracht aan de farao's en zijn Egyptische hof.

'Allemachtig ,'dacht Eze die wel enigszins filosofisch van aard was, 'dat is een zwaar beladen stoel, eerst zit daar een prelaat in en nu weer de supreme master'.  De man nam hem op, 'u beantwoordt aan uw beeld', glimlachte hij. 'Hoe bedoelt u,' vroeg Eze die dit niet verwacht had. 'De beschrijvingen kloppen, op de das na, u had gisteren een andere das om.' 'Zij zijn geïnfiltreerd,' besefte de ambtenaar geschokt, 'er zijn mensen om mij heen die tevens vrijmetselaar zijn.' 'Hij doet dit om mij te imponeren,' was zijn tweede gedachte.'  Een klop op de deur werd gevolgd door het dienblad met koffie dat het meisje naar binnen droeg. 'Juist', zei Eze, terwijl hij de kan ter hand nam en de twee kopjes vol schonk, 'melk en suiker?' 'Zwart graag,' zei de master.

images?q=tbn:ANd9GcSEWsTa0JGS45uHQ6cfQwv

'Ter zake dan maar,' begon Ezechiel,   'u bent als organisatie aktief geworden in Europa na de kruistochten, in navolging van of gesticht door de tempeliers ridders, na de verovering van Jeruzalem op de Moslims, de Saracenen.' Het bleef stil aan de andere kant van de tafel maar Eze voelde zich zwaar geobserveerd. In zijn hoofd raadpleegde hij de aantekeningen nogmaals. 'Daar heeft u de schatten, die gevonden werden onder de tempel, en mischien ook wel de ark van het verbond toegeëigend hetgeen uw organisatie tot een van de machtigste in Europa maakte.' De minzame glimlach verscheen weer bij de master. 'Ik luister graag naar wat u meent en denkt,' glimlachte hij, 'de ene waarheid is de andere niet,'

'Wat ik hier mee wil aantonen,' vervolgde Eze, 'is dat u eerder in de 11de eeuw strijd leverde, tegen de Saracenen, de Moslims. Een strijd die nog steeds plaats vindt en waar bondgenoten elkaar moeten zoeken en steunen.  U kunt ons bijstaan en participeren in de verdediging van het Vrije Westen tegen de moderne Saracenen.' De supreme master nam een teugje koffie en slikte dat behoedzaam weg.  

'Even wat zaken recht zetten' zei hij, de Tempelier ridders waren vrijmetselaars en niet andersom. Wij zijn niet gesticht maar altijd aanwezig geweest en hebben altijd sturing en invloed gehad op aardse zaken, dat is geen geheim dat ik niet delen mag.' Eze keek hem vragend aan en de supreme master vervolgde, ' u kunt over ons lezen in het manuscript van Regius, waar wij op geïniteerd worden.' Toen hij de blanke blik zag van Eze, glimlachte hij hem weer minzaam toe.  'In 9de eeuws Engels geschreven, ' lichtte hij toe, ' maar van een oudere tijd, het verhaalt over het oude Egypte en hoe wij hen onderwezen en vandaar uit de geometrie, wij, zich verspreidde door diverse landen. In de 9de eeuw vestigenden wij ons in, wat nu Engeland is, onder koning Athelstan.  In 937 als mij geheugen mij niet in de steek laat.'

'Fyftene artyculus þey þer sowȝton, and fyftene poyntys þer þey wroȝton,' reciteerde de master, terwijl Eze hem verbijsterd gade sloeg. 'De aanhef van Regi, verduidelijkte de man die kalm alles in zich opnam. 'Nee,' vroeg hij ,' u kent dit niet, het is in elke oude bibliotheek te vinden'. 

300px-SoMoteItBeRegiusMS.gif

'Zij zochten naar 15 artikelen, waarheden, en daar kwamen 15 punten of stellingen uit voort, die nu als onze leidraad dienen.' 'Juist,' Zei Ezechïel die voelde dat hij om de één of andere reden als een kwajongen werd neergezet. 'Koning Athelstan heeft met hen de stellingen geformuleerd.' 

images?q=tbn:ANd9GcQIzpXVab11wiP8l_aGeZN

Eze nam een slokje koffie op zijn beurt, ' en begon, 'kijk,' zei hij , 'het is niet moeilijk ik ben een exponent van het vrije Westen, ik kan uw leven en dat van uw organisatie vergemakkelijk of bemoeilijken, afhankelijk van mijn rapportage van deze bijeenkomst aan mijn meerdere van de regering'.  'Ach,' zei de supreme master, 'is dat werkelijk zo?' Hij grinnikte nu ronduit, 'wij beste jongen, hebben Amerika gesticht, George Washington was de eerste president die tevens vrijmetselaar was, dat was je toch wel bekend? Ik betwijfel of je ons leven kan bemoeilijken'. Eze nam zich voor om dat direct te googlen als de master verdwenen was, maar iets in hem zei dat het waarschijnlijk zo was. 'Hij was master van de eerste lodge in Pensylvania, de eerste vrijmetselaarsloge in Amerika,'vervolgde de master. 'Waarom denk je dat er op het dollar biljet een pyramide  staat met het onderschrift,' Novus ordo seclorum?'  ' De nieuwe wereld orde!  Het bovenste deel, het meeste verhevene deel van de pyramide heeft een oog dat alles overziet. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSmPMfxaRgyweBxgeuGsKX

Wij houden controle en over zien alles.' Eze was absoluut tot stilte vervallen, hij had vele dollars door zijn handen laten gaan in zijn leven, maar nooit er echt naar gekeken. ' Waarom zouden wij er anders een passer in verwerkt hebben, . Wij hebben de pyramides ontworpen, wij hebben bouwkunst onderwezen, wij hebben de nieuwe wereld orde gesticht.' 'Is onze huidig president, zal ik zeggen ook één van de uwen,' vroeg Eze bedeesd? 'Dat kan ik niet beantwoorden u bent niet geïnitieerd,' antwoordde de master. 

'Terug naar de discussie,' vond Eze. 'er is een probleem dat anders is dan alle voorgaande en ik weet dat uw organisatie verguisd wordt door de paus van Rome. Iedere katholiek die vrijmetselaar is wordt geëxcommuiniceerd.' 'Tjah,' vond de supreme master, 'het doet natuurlijk zeer dat wij er al waren vóór Christus.' 

'Wij weten ook,' vervolgde Eze, 'dat Moslims vinden dat vrijmetselaars de belangen dienen van het Jodendom en dat het hun doel is om de Al-Aqsa  moskee te vernietigen en de tempel van Salomon op die plek te herbouwen.' 'dat is inderdaad één van onze doelen,' glimlachte de master. Uw 'lodges', zijn in principe in veel Moslim landen verboden', zei Eze, 'en uw lodge in Iraq is onder dwang van Sadam Hussein gesloten. Er stond de doodstraf op  vrijmetselarij om dat het als pro Zionistisch werd gezien.'

'Dus waar wilt u heen,' vroeg de master? 'Een voorstel,' zei Eze,' buiten ons heeft u geen potentïele bondgenoten, help ons en wij helpen u.' ' Waar  gaat u ons mee helpen dan,' vroeg de supreme master. 'Om in Moslim landen weer 'lodges' te kunnen openen en wij vragen in uw rangen een filtering toe te passen en om gebruik van uw netwerk te mogen maken.  Wij willen geen Moslims in uw lodges.' Dat kan niet,' zei de master,' dat druist in tegen onze regels die geen onderscheid maken tussen atheisten en religieuzen van welke dominatie dan ook.. '

Eze kuchte even, 'Vrijmetselaars streven naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid in vrijheid.' 'Is dat niet juist'?' 'Ja,' zei de master behoedzaam.' 'De moslims staan dat in de weg,' stelde Eze eenvoudigweg. 'Ook weer een lodge in Iraq en ..hmm ook in Iran,' vroeg de master. 'Ja zeker,' beaamde Eze.' Er  kan tijdelijk van een regel afgeweken worden,' meende de master.'Dank u voor het constructieve gesprek ,' zei Eze en hij ging staan ten teken dat het onderhoud over was.

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

 

lees ook deel 37

 

23/11/2015 18:32

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert