Boismont 7

Door San Daniel gepubliceerd.

images?q=tbn:ANd9GcSLbgAyZSwYyBof1g2MeuA

Het meisje leidde de weg door het labyrint dat zich uitstrekte in ruimtes en kamertjes om vervolgens weer over te gaan in nieuwe gewelven. Marieke had wel gehoord dat de Tu een verzameling had die bij gehouden werd door een conservator maar ze had niet beseft dat wat een verzameling werd genoemd, een museum waardig was. Wendy hield af en toe in om te zien of zij nog gevolgd werd, ineens drong zich een akelige gedachte op bij Marieke, zij was niet claustrophobisch, 'maar als de stroom hier ooit zo uitvallen', onwillekeurig rilde zij even,' dan zaten  zij als ratten in de val. In enorme oneindige keldergewelven. Onzin dat zou niet gebeuren' nam zij zich voor. Dit was de soort irrationele angst die zij soms voelde in het donker. Duisternis zou dit tot een soort oneindige grot maken. ' Nee,' zij zou zulke gedachten niet toelaten, zij stopte even en zag hier en daar een noodverlichting, die waarschijnlijk door accu gevoed werd en bij een stroomstoornis aan zou floepen. 'Er ontbrak iets,' knaagde het aan haar. Toen zag zij het er was geen bewegwijzering, geen lijnen op de grond, geen pijl die naar een nooduitgang wees.

Zij zou hier zonder gids niet uitkomen, daarom waren er Oras studenten ingeschakeld.  'Wendy', zei ze, 'geldt de ARBO wet hier niet? Met betrekking tot veiligheid en zo?' 'Er wordt hier niet gewerkt,' antwoordde de toekomstige informatica.  'De Arbeidsomstandighedenwet of Arbowet is een wet,' reciteerde het meisje', die regels bevat voor werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Marieke glimlachte voor zich uit. Ingenieurs zouden, later richting geven aan projecten en zouden met veel werknemers te maken hebben, Wendy had duidelijk haar blok veiligheid en arbeidsomstandigheden afgesloten. 'Waar geen werknemers of werkgevers zijn en waar geen arbeid verricht wordt, zijn geen arbeidsomstandigheden en is dus geen ARBO wet van toepassing,' zei het meisje vriendelijk. 'Dit,' en zij wees om zich heen, 'is een soort tastbaar naslagwerk. Studenten en geïnteressseerden kunnen op afspraak, zoals u nu, kennisnemen van oude techniek, in werkzame staat. Dit is geen museum, maar een verzameling, je kunt mensen toegang geven tot een verzameling of die toegang weigeren, zonder opgaaf van reden.'

images?q=tbn:ANd9GcQwqJYelQ9X5EcjyYykeII

'Ik zie geen nooduitgang,' zei Marieke, wel slordig in geval van brand.' Die zouden nergens toe leiden,' glimlachte Wendy,' wij zitten onder de grond en straks als we in de buurt van de catacomben komen waar de 360/65 werkzaam wordt gemaakt, dalen we wat verder af en treden wij buiten het gebouw.' 'Hoe zo buiten het gebouw,' vroeg de jonge bio chemica? ' De Mijn bouw afdeling is aktief geweest bijgestaan door 'Civil engineering' verduidelijkte Wendy, 'en heeft de ruimte vergroot tot buiten de fundering van ons EWI gebouw. Een vergroting die tevens lager gelegen is met lucht schachten en al, die u waarschijnlijk al in het park heeft zien staan. Marieke herinnerde hoe zij uit haar ooghoeken een  grote persiscoop achtige groepering had gezien, maar zij had aangenomen dat het een monsterlijk kunstwerk was, dat in het kader van de 'contraprestatie' van werkloze, uitkering trekkende kunstenaars door de gemeente geschonken was aan de universiteit.

Haar vader zou gezegd hebben,' aannamen leiden tot verkeerde deducties, je moet je overtuigen van de werkelijkheid wil je er sturing over hebben.' Zij vroeg zich af hoeveel van haar collega's zouden beseffen dat honderd meter uit de zijgevel van het EwI gebouw dat op zich al gigantisch was, onder wat onduidelijke stalen pijp achtige structuren, Mijnbouw een ruimte gecrëerd had om een geschonken computer te herbergen.  Er was iets dat niet klopte, zij ging op scherp. De uitgaven konden niet in relatie staan tot het mogelijk maken dat een student of een enkele bezoeker tastbaar oude techniek kon aanschouwen.' Zij dacht hoe nog maar kort geleden op haar laboratorium bezuinigingen waren doorgevoerd, dat stond in schrille tegenspraak tot wat hier gebeurde.' 

'Wendy,' zei ze, 'voor we in de technische rondleiding praat verzeild raken, hoe wordt dit bekostigd en hoe kan het dat dit buiten de waarneming van ons allen gebeurt?' Wendy keek verbaasd op terwijl zij stevig voortstapte. 'De bekostiging van de verzameling is gelijk gebleven aan verleden jaar,' antwoordde zij en er heeft een kopje in de begroting gestaan,' uitbreiding EWI verzameling. Iedere faculteit krijgt een kopie van de begroting. Dat is voor iedereen waarneembaar.' Dat was een waarheid als een koe, en Marieke Boismont besefte dat zij net als iedere andere wetenschappelijke medewerker waarschijnlijk alleen even keek naar haar deel van de begroting, wat de laboratoria betrof, en slechts heel globaal de rest overlas.

'Als ik al het kopje 'uitbreiding verzameling had gezien' antwoordde zij, ' dan zou ik verondersteld hebben dat het sloeg op een technisch apparaat dat aangeschaft zou worden uit lang vervlogen tijden en niet op bouwkundige exercities van Mijnbouw in samenwerking met Civiel. 'Dit moet tonnen kosten 'Dr Boismont,' zei het meisje, 'ik hoop niet dat u denkt dat er merkwaardige ontwikkelingen plaatsvinden. In alle openheid hebben in het park graafmachines een paar weken staan te werken. U heeft zelf de periscoop schachten gezien en u weet van de aanschaf van de 360-65, anders was u hier niet. Die moet je ergens plaatsen,  de 360-65 was één van de systemen die bij de Nasa maanlanding gebruikt werd in 1969. Ik weet niet of u een idee heeft van een 360-65 maar denkt u aan een controle kamer van Nasa en u begint een redelijk compleet beeld te krijgen.'

images?q=tbn:ANd9GcSKVdHu7wgi2SIaAaIf3JT

Marieke werd overvallen door de grootheid van gebeurtenissen die hier zich aan het ontvouwen was. 'Wie bekostigt dit,' vroeg zij met haar doceer stem? 'De Tu', natuurlijk, zei het meisje,' uit liggende gelden van patenten en zo, en die zijn niet zichtbaar op de begroting, want die is gebaseerd op de subsidiable geldstroom en daar is verantwoording over nodig'. 'Het is mij volslagen duidelijk,' besloot Marieke maar in haar hoofd vormde de gedachte dat als je iets groots wilde doen zonder dat daar vragen over werden gesteld, je dat zo openlijk mogelijk moest doen. 'Okay  Wendy,' zei ze, ik luister, bereid mij voor op wat ik ga zien, vertel mij je informatica rondleiding verhaal' en de sfeer normaliseerde onmiddelijk.

Ondertussen stapte Ali Abduhl door de de menigte. 'Ik ben het licht,' dacht hij,' ik ben de boodschapper, zalig zijn zij die het paradijs omarmen.' De zon scheen op een prettige manier en streek langs zijn gezicht. 

Hij voelde even een weifeling opkomen en reciteerde uit de Koran vers 3:133, het was een leidraad geworden in zijn leven en hij voelde zich er door getroost terwijl hij lopende afscheid nam van dit leven

'Wees snel in de race voor vergeving van uw Heer en een tuin, die zo groot is als de gehele hemelen en aarde en voor de rechtschapen gereserveerd is.' '

Zo was dat', dacht Ali Abduhl, de profeet wijst de weg en ik volg slechts de hand die wijst. Het was waarlijk een mooi dag, hij had de laatste tijd te veel tijd door gebracht op zijn gebedsmat. Zijn hand gleed onder zijn mantel en aaide liefkozend het knopje dat het licht zou doen schijnen.

'en diegenen die goede daden verrichten, zullen wij paradijselijke tuinen doen binnen gaan  waardoor rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven...' vers 4:57 meende hij en spande zijn duim over de knop. Die goede daden komen nu tot uiting mompelde hij en stapte op het gebouw af, terwijl zweetdruppeltjes zich op zijn voorhoofd verzamelde.

San Daniel 2015

lees ook deel 8

23/11/2015 17:56

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert