Het concept Islamitisch Extremisme ofwel moslimextremisme (vertaald artikel)

Door INfiction gepubliceerd in Nieuws en politiek

Islamitisch extremisme ofwel moslimextremisme wordt ingegeven door een totalitaire interpretatie van de islam die gelooft in een wereldwijde Islamitische staat. Hierbij heeft de staat de complete controle over de samenleving.

 

Wat is Moslim Extremisme?
Het moslimextremisme wordt ingegeven door een interpretatie van de Islam waarbij wordt gelooft dat de Islamitische wet, oftewel sharia, een alles omvattende religieus politiek systeem is. Binnen dit uitgangspunt wordt ervan uitgegaan dat door Allah (het Arabische woord voor ‘God’) wordt voorgeschreven dat sharia moet worden afgedwongen onder een wereldwijde islamitische staat. Moslimextremisten beschouwen deze vorm van regering de enige echte legitieme regeringsvorm. Ze wijzen democratie en humane normen en waarden af.
Het uiteindelijke doel van de moslimextremisten is de samenvoeging van moskee en staat onder de sharia. De voorstanders hiervan worden Islamisten genoemd. Niet te verwarren met de term Islamieten. De ideologie van de Islamisten wordt Islamisme genoemd, of ook wel politieke Islam.
Andere gerelateerde termen ten aanzien van moslimextremisme zijn radicale Islam en islamitische heerschappij. Moslimextremisten geloven dat zij verplicht zijn om de islamitische staat te vestigen in gebieden en landen waar de Islam de meerderheid aan aanhangers heeft met de installatie van de islamitische staat in de hele wereld als einddoel. In de gedachtegang van de moslimextremisten promoten zij gerechtigheid en vrijheid door de vestiging van de sharia. In sommige situaties beschrijven moslimextremisten de sharia als superieure vorm van ‘democratie’.
De politieke doelen van  de moslimextremisten hebben als functie om de weg naar de wereldwijde implementatie van de sharia te effenen. Één van de politieke doelen is de verwijdering van niet-moslim militaire strijdkrachten uit de moslim landen en het omverwerpen van vijandelijke regimes. Acties vanuit moslimextremisme zijn onder andere terrorisme, overtreding van mensenrechten, de ontwikkeling van sharia-georiënteerd bestuur, onverdraagzaamheid tegenover niet-moslims en rivaliserende moslims en een algehele vijandigheid ten opzichte van het Westen en in het bijzonder de Westerse democratie.

 

Waarom is moslimextremisme in het nieuws?
Moslimextremisme is de voornaamste zorg als het gaat om nationale veiligheid en mensenrechten in de wereld op dit moment. Het staat op de eerste plaats als motivatie voor terroristische acties wereldwijd. Er is nog een reden dat het vaak in het nieuws komt. Als moslimextremisten meer macht en heerschappij krijgen, zal het schenden van de mensenrechten meer op de voorgrond komen te staan. Hierbij kunnen we verwachten dat vrouwen, homoseksuelen en religieuze minderheidsgroeperingen onderdrukt zullen worden. Naast deze situatie zal er ook sprake zijn van tirannie vanuit de heersers, actieve oorlogsvoering en onverdraagzaamheid. Dit alles in de lijn met de sharia wet.

 

Wat is het verschil tussen moslimextremisme en terrorisme?
Niet alles wat moslimextremisten uitvoeren betreft geweld. Zij maken namelijk ook gebruik van niet-geweldadige tactieken zoals activisme, het ontwikkelen van interreligieuze verbonden met niets vermoedende niet-moslims, fondsenwerving, het opbouwen van politieke invloed en het verspreiden van de ideologie. De extremisten volgen een leer genaamd ‘gradualisme’. Dit houdt in grote lijnen in dat grote veranderingen het gevolg zijn van kleine stapjes of acties. De grootste moslimextremistische groep die deze methode gebruikt is de Moslim Broederschap (een politiek-religieuze beweging in het Midden-Oosten).
Islamitische terroristen, aan de andere kant, gebruiken geweld en terrorisme om angst in te boezemen en om politieke macht te verkrijgen om hun doelen te behalen.
Vaak is het zo dat groepen die de leer van het gradualisme aanhangen en in de praktijk brengen, andere moslimextremistische groepen die te maken hebben met terrorisme financieel ondersteunen. Dit was ook de situatie met een groep van Moslim Broederschap aanhangers in de Verenigde Staten. Zij zijn niet aangeklaagd, maar werden wel gezien als medeplichtigen in de ‘Holy Land Foundation’ zaak waarbij de terroristische beweging Hamas was gefinancierd.  De Holy Land Foundation werd voor 2001 als een Islamitische liefdadigheidsorganisatie gezien. In 2001 heeft de regering in de Verenigde Staten de organisatie als terroristische beweging aangewezen. De Hamas is een Palestijns islamitische beweging die streeft naar de bevrijding van Palestina.

 

Is moslimextremisme gerelateerd aan de Islam?
Moslimextremisme komt voort uit een radicale interpretatie van de Islam. Zelfs onder moslimextremisten zijn er verschillen in de interpretaties. Dit hangt af van de religieuze stroming of doctrines. Het is belangrijk om te weten dat niet alle moslims de radicale interpretatie van de Islam onderschrijven. Clarion Project (een organisatie die het extremisme wil uitdagen) heeft regelmatig gematigde moslims geïnterviewd om hun visies en hun gevecht tegen de ideologie van de moslimextremisten onder de aandacht te brengen.

 

Wat is de oorzaak van de opkomst van het moslimextremisme in de wereld?
Het moderne moslimextremisme is voortgekomen uit de wederopbloei van de
islamitische beweging dat aan het einde van de 19de eeuw inzette. De islamitische herleving was een reactie op de veronderstelde zwakheid van de moslim wereld in vergelijking met het Britse rijk als ook de groei van het secularisme (het uitgangspunt dat geloof en religie geen invloed mogen hebben op de maatschappij) als gevolg van de toenemende invloed van de westerse waarden in moslimlanden.
Aanhangers van de islamitische herleving predikten een frisse interpretatie op basis van de doelstelling om een pan-Islamitische eenheid te vormen (een groep landen/gebieden met moslimlanden) en de invoering van islamitische staten gebaseerd op de sharia wet.

 

Hoe moet de overheid het fenomeen van het moslimextremisme tegengaan?
Een benaderingswijze stelt dat islamitisch extremisme is gevoed door de politieke
en maatschappelijke ontevredenheid. De aanhangers van dit uitgangspunt zijn van mening dat extremisten worden geprovoceerd door onrechtvaardigheden begaan door het Westen en de westerse regeringen en legers in islamitische landen.
Volgens het uitgangspunt moet het moslimextremisme worden tegengegaan door het aanpakken van deze "ontevredenheid" van boze moslimbevolkingsgroepen. Dit kan door veranderingen in het buitenlandse beleid, politieke concessies als het gaat om meningsverschillen, een verbeterd bestuur van moslimlanden, herverdeling van inkomens en de dialoog aangaan.
De andere doctrine houdt in dat deze ontevredenheid, gevoed door moslimextremisten, slechts een excuus is om het tegenwerken van het Westen te rechtvaardigen. Deze kant stelt dat het extremistische islamitische wereldbeeld leidt tot de aanname door anderen van deze ontevreden visie op de westerse wereld. Voorstanders van deze doctrine benadrukken dat de ontevredenheid niet de basis kan zijn van alle elementen van het moslimextremisme, zoals het misbruik van vrouwen en andere schendingen van de mensenrechten in sharia georiënteerde samenlevingen.
Volgens dit uitgangspunt kan moslimextremisme alleen worden tegengegaan door het ondermijnen van de ideologie zelf. Hervormingsgezinde moslims die een grondslag hebben van een interpretatie van de islam dat meer verenigbaar is met de huidige tijd en de westerse democratie, worden gezien als cruciaal in de strijd tegen moslimextremisme.

 

Wat zijn enkele voorbeelden van moslimextremistische groepen? 
De meest populaire moslimextremistische groep is de Moslim Broederschap. Een internationale organisatie die gelooft in het uitdragen van jihad op verschillende manieren om wereldwijd de sharia heerschappij te vestigen. In dit verband wordt de kleine ofwel uiterlijke jihad bedoeld waarbij een gewapende strijd wordt aangegaan tegen de vijanden van de islam of de islamitische eenheid of heerschappij. Een van die manieren van de Moslim Broederschap is de "culturele of beschaving" jihad, waarin de hang van de Broederschap naar gradualisme duidelijk wordt. ‘Beschaving’jihad houdt in dat door bijvoorbeeld infiltratie, wetten en financiële trucjes de johad op een niet-gewelddadige manier wordt gevoerd. Kleine stapjes, grote gevolgen.
Er zijn vele politieke partijen, zoalsde Vrijheid en Rechtvaardigheid partij in Egypte, en  en terroristische groeperingen, zoals Hamas, die behoren tot de Moslim Broederschap. In feite, volgens Steve Emerson, de directeur van het gerespecteerde initiatief Investigative Project on Terrorism (Onderzoeksbureua t.o.v. terrorisme):  "De overgrote meerderheid van soennitische terroristische groeperingen - waaronder al-Qaeda, de Egyptische Islamitische Jihad, Hamas en de Palestijns Islamitische Jihad - zijn afgeleid van de Moslim Broederschap.” Het soennisme en het sjiisme zijn twee grote stromingen binnen de Islam. Andere voorbeelden van moslimextremistische groepen zijn Hezbollah, de Taliban, Jamaat-e-Islami, Jamaat ul-Fuqra, Lashkar-e-Taiba, de Nation of Islam en de verschillende salafistische groepen. Salafisme is een fundamentalistische stroming binnen het soennisme.

 

Wie sponsort de verspreiding van het moslimextremisme?
Moslimextremisme kan zich autonoom verspreiden, maar er is een identificeerbaar infrastructuur van mensen en instanties die het verspreidt. Deze infrastructuur omvat overheden, moskeeën, scholen, media - inclusief internet en sociale media - sociale diensten en andere organisaties die niet aan de overheid zijn gelieerd.
Het ministerie in de Verenigde Staten heeft vier regeringen aangewezen als “staat sponsoren van terrorisme”, namelijk: Iran, Syrië, Soedan en Cuba. De Iraanse overheid wordt beschouwd als grootste sponsor van het terrorisme in de wereld.
De Amerikaanse regering heeft beschreven dat Iran steun biedt aan verschillende terroristische groeperingen zoals Hezbollah, Al-Qaeda, de Taliban, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina-Algemeen Commando. Iran steunt ook radicale milities in Irak en Jemen en participeert rechtstreeks in daden van terrorisme over de hele wereld.
De Syrische regering steunt Hezbollah en is een belangrijke bondgenoot van Iran. Het heeft in het verleden tevens andere terroristische groeperingen gesteund,. Die ondersteuning werd beëindigd, toen die andere groeperingen de Syrische rebellen hielpen om de Syrische regering omver te werpen.
De Soedanese regering werkt nauw samen met Iran en het is bekend dat deze overheid een voorstander is van Hamas. Er wordt beweerd dat Sudan Hezbollah en elementen van Al Qaeda steunt.
De Cubaanse overheid ondersteunt niet-islamitische terroristische groeperingen in Latijns Amerika en herbergt minstens één moslimextremistische terrorist die door de Verenigde Staten wordt gezocht. Over de niet-islamitische groepen die Cuba steunt, in het bijzonder de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), is bekend dat ze banden hebben met Hezbollah.
Er zijn andere overheden die niet zijn aangewezen als “staat sponsors van terrorisme", maar wel worden beschuldigd van het ondersteunen van moslimterroristische groeperingen of het moslimextremisme. Voorbeelden zijn:
Pakistan is bekend om het voortdurend sponsoren van islamitische terroristen en religieuze scholen, madrasses genaamd. Er wordt verondersteld dat in madrasses terroristen worden opgeleid.
Saoedi-Arabië en andere Golfstaten financieren op ruime schaal de kwaadwillende vorm van de Islam dat "Wahhabisme” heet. Deze financiering vindt al tientallen jaren plaats, ondanks dat de landen zelf een strijd hebben met soortgelijke groeperingen.
Turkije en Qatar zijn grote voorstanders van de Moslim Broederschap beweging.
Eritrea is een gedocumenteerde sponsor van islamitische extremisten, waaronder een afdeling van Al-Qaeda in Somalië: Al-Shabaab. Venezuela is beschuldigd van het toelaten ​​van Iraanse en Hezbollah agenten om het land zelf het terrorisme te ondersteunen en voeden.
In het Westen verspreiden islamitische extremistische groeperingen en hun aanhangers hun ideologie (en, in sommige gevallen, sponsoren zij rechtstreeks het terrorisme) met behulp van een netwerk van groepen die met een verborgen agenda opereren. Een voorbeeld is het gebruik door de Iraanse regering van de Alavi Foundation in New York. Een ander voorbeeld is de oprichting door de Moslim Broederschap van diverse politieke organisaties onder verschillende namen zoals CAIR, de Council on American Islamic Relations. Dit is een van de Amerikaanse islamistische organisaties die werd genoemd als een medeplichtig in de rechtzaak van de Heilige Land organisatie en het financieren van terrorisme.

 

Wie zijn de ideologische tegenstanders van moslimextremisten?
De vijanden van de moslimextremisten zijn alle mensen die niet de voorkeur geven aan een op sharia gebaseerd bestuur of die zich verzetten tegen de moslimextremistische ideologie en de bijbehorende agenda.
Moslims die een reformatie in de islamitische leer ondersteunen en daarmee een voorkeur hebben voor kritisch onderzoek en kritische noten, de westerse democratie, moderniteit, de mensenrechten en de scheiding van moskee en staat zijn automatisch tegenstanders van het moslimextremisme.

 

Wie Ondersteunt moslimextremisme?
Er is binnen de moslimwereld veel steun voor de moslimextremistische ideologie. Deze terreurgroepen hebben verkiezingen gewonnen. In 2006 behaalde Hamas de overwinning in de Gazastrook en de Moslim Broederschap in 2012 de overwinning in Egypte. De islamistische partij Ennhada won de verkiezingen van 2011 in Tunesië. Het land waar de "Arabische Lente” begon.
De overwinningen door de moslimextremisten heeft echter geleid tot kering van het tij.  Na een jaar van regeren vergaarde de Moslim Broederschap in Egypte veel macht ontstond er afkeuring onder het volk waarna het Egyptische leger de Broederschap uit de macht zette in 2013. In Tunesië wilde de Ennhada partij niet hetzelfde lot begaan als hun Egyptische broeders en zijn uit zichzelf in januari 2014 afgetreden nadat men massaal tegen hen protesteerde.

 

 

Vertaling van het artikel: Understanding Islamic Extremism van Ryan Mauro

http://www.clarionproject.org/understanding-islamism/islamic-extremism

Vertaling door ©INfiction, met aanvullingen waar nodig. Deze zijn cursief  in de tekst geplaatst.

September 2014

Toegevoegd op 14 november 2015

14/11/2015 11:41

Reacties (16) 

1
17/01/2016 16:01
Zeer sterk, interessant artikel.

Momenteel zie je goed terug welke groepen de kunst van beeldvorming wél beheersen, en welke niet...
De steun aan moslimextremisme is volgens mij alleen maar af te breken als we zelf het 'betere' voorbeeld geven, laten zien wat de voordelen zijn van een samenleving die niet door een religie word gedomineerd.
1
17/01/2016 17:13
De scheiding tussen kerk en staat is m.i. een teken van vrijheid t.a.v. religie. Volgens mij kunnen een hoop mensen dat waarderen, ook mensen uit landen waar die scheiding niet/nog niet/niet sterk aanwezig is.
17/01/2016 20:18
1
14/11/2015 23:38
Goed overzicht.
Wat er niet bijstaat is de historische context.
Er zijn sinds de middeleeuwen steeds weer pogingen geweest om de toenmalige wereld te islamiseren, en er zijn sinds de dood van Mohammed ( in 632) altijd militante en agressieve groeperingen in de islamitische wereld geweest die op expansie uit waren.
Vergeet niet dat ze binnen 50 jaar na het ontstaan van de Islam al in Poitiers in Frankrijk stonden, waar ze in 732 door Karel Martel verslagen werden. Toen hadden ze al heel Spanje onder de voet gelopen, plus de hele Zuidkust van de Middellandse Zee.
Tuss...
1
15/11/2015 19:14
Goede aanvulling!
De Christenen zijn helaas ook niet vrij van evangeliseren op een soms brute wijze.
Als een religie zo goed is dat iedereen het zou willen volgen, zou agressie niet nodig hoeven te zijn. Agressie heeft nog nooit iemand doen geloven in wat dan.
1
14/11/2015 14:14
Sinds gisteravond is de discussie van de Moslims (lees: IS) wel heel erg geworden. Goed artikel.
3
14/11/2015 15:38
Dank je.
Inderdaad IS. Ik vind het persoonlijk niets meer met de Islam te maken hebben. Het is indoctrinatie en er zijn maar een paar mensen die er beter van worden (hoe dat weet ik ook niet).
1
14/11/2015 14:10
Heel duidelijk en uitgebreid artikel.
1
14/11/2015 15:39
Dank je, het geeft wel weer hoe zaken verlopen. Daarom ook vertaald. Is denk ik wel goed om ook objectieve informatie het net op te gooien ;)
1
14/11/2015 16:45
Daar heb je volkomen gelijk in :-)
1
14/11/2015 13:08
Mooi en uitgebreid artikel. Met de huidige situatie ook heel actueel
14/11/2015 15:39
Ik had hem ooit al geschreven, maar gezien de gebeurtenissen goed om hem weer actueel te maken.
3
14/11/2015 12:41
Goede informatie. De Islam is de gesel van de vrije wereld welke zich zelf door slap belijd lijkt te vernietigen. Helaas willen onze o zo wijze landbestuurders in Europa dat nog steeds niet inzien. De dreiging van de alles vernietigende stadsoorlog komt steeds dichter bij...
1
14/11/2015 15:41
Het komt steeds dichterbij inderdaad. Ik vind het eng, zeker voor mijn gezin. Ik wil mijn kinderen een gevoel van veiligheid geven, maar dat is op deze manier moeilijk.
Ik vind het persoonlijk niets meer met de Islam te maken hebben. Ik ken genoeg moslims die net als ons dit veroordelen. Het is al erg genoeg dat zij met hetzelfde geloof als die van de terroristen worden geassocieerd.
1
14/11/2015 12:04
Hamas streeft naar de vernietiging van de Israëlische bevolking. Bevrijding van ... palestina? Het land is niet van hun en ook nooit geweest.

Verder een subliem artikel.
1
14/11/2015 15:41
Dank je voor de aanvulling en dank je voor het compliment.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert