Israël - groene olijfboom

Door B B Koster gepubliceerd in Theologie

Ongeloof=ongehoorzaamheid!

En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des (Jer. 11:16) olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. (Romeinen 11:16-21 - 11:30-32).

Allen, zowel Jood als Griek (heidenen) zijn door God onder de ongehoorzaamheid besloten, OPDAT Hij hun allen zou BARMHARTIG zijn! Dat is genade!

 

Vuur en verbroken takken

De HEERE had uw naam genoemd een groenen olijfboom, schoon van liefelijke vruchten; maar nu heeft Hij met een geluid van een groot geroep een vuur om denzelven aangestoken, en zijn takken zullen verbroken worden. Want de HEERE der heirscharen, Die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken; om der boosheid wil van het huis Israëls en van het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven, om Mij te vertoornen, rokende den Baäl. (Jeremia 11:16).

Door het intensief lezen én bestuderen van Gods Woord wordt het mij steeds duidelijker dat de afstand van God tot Zijn verbondsvolk Israël, de edele olijfboom, alsmaar groter is geworden door AFGODERIJ! David was een man naar Gods hart omdat zijn hart op God gericht was en niet op afgoderij! In Koningen kunt u lezen dat de hartsgesteldheid van verscheidene koningen vergeleken worden met dat van David. En ja, David viel in zonde maar beleed ze onmiddellijk nadat de profeet Nathan hem erop wees. Ondanks dat hij en Bathséba de dood hadden verdiend bleven ze in leven. Wat een genade van God! Ondanks deze genade moest hij dood en verderf aanschouwen als gevolg van zijn zonden.

Zijn zoon Salomo viel in afgoderij door de vele vrouwen die hij had. Ondanks alle wijsheid en rijkdom verliet hij aan het einde van zijn koningschap de rechte paden van God. Na zijn dood gaat het dan ook bergafwaarts met volk Israël en vindt er scheuring plaats en volgt het twee- en tien stammenrijk.

 

Wordt vervolgd!

 

Geschreven door: B.B. Koster.

Bijbelvertaling: Statenvertaling.

21/07/2018 09:57

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert